ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ความเป็นไทย

ครอบครัวไทย

ลักษณะครอบครัวไทย พอสรุปได้ดังนี้

1. ครอบครัวไทยเป็นครอบครัวเดี่ยว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก
2. ผัวเดียวเมียเดียว
3. การสืบสกุลถือผู้ชายเป็นหลัก
4. ครอบครัวไทยถือผู้ชายเป็นหลัก
5. ครอบครัวไทยมีความเข้มข้นในเรื่องความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
6. เด็กเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจของครอบครัว

หน้าที่ของครอบครัว

1. การให้กำเนิดบุตร สังคมถือว่าการมีบุตรหรือความเป็นครอบครัวเป็นการสืบต่อแห่งระบบครอบครัว ในสังคม
2. การอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคมในเบื้องต้นจากบิดา-มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ เช่น การพูด การ แยกแยะว่าสิ่งใดผิดสิ่งใด
3. การปกป้องและการทำนุบำรุงรักษา ครอบครัวมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความคุ้มครอง และเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนบุคคลในครอบครัว
4. การกำหนดสถานภาพของบุคคล เด็กที่เกิดมาย่อมได้สถานภาพทางสังคมตามสภาพของบิดา มารดา ของตน เช่น เป็นคนไทย หรือคนจีน เป็นต้น

เอกลักษณ์ไทย
วัฒนธรรมไทย
ธงชาติไทย
ภาษาไทย
อาหารไทย
ภูมิศาสตร์ไทย
การปกครองไทยในปัจจุบัน
ศาสนาในประเทศไทย
ครอบครัวไทย
ประติมากรรมไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์