ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ความเป็นไทย

ครอบครัวไทย

ลักษณะครอบครัวไทย พอสรุปได้ดังนี้

1. ครอบครัวไทยเป็นครอบครัวเดี่ยว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก
2. ผัวเดียวเมียเดียว
3. การสืบสกุลถือผู้ชายเป็นหลัก
4. ครอบครัวไทยถือผู้ชายเป็นหลัก
5. ครอบครัวไทยมีความเข้มข้นในเรื่องความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
6. เด็กเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจของครอบครัว

หน้าที่ของครอบครัว

1. การให้กำเนิดบุตร สังคมถือว่าการมีบุตรหรือความเป็นครอบครัวเป็นการสืบต่อแห่งระบบครอบครัว ในสังคม
2. การอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคมในเบื้องต้นจากบิดา-มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ เช่น การพูด การ แยกแยะว่าสิ่งใดผิดสิ่งใด
3. การปกป้องและการทำนุบำรุงรักษา ครอบครัวมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความคุ้มครอง และเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนบุคคลในครอบครัว
4. การกำหนดสถานภาพของบุคคล เด็กที่เกิดมาย่อมได้สถานภาพทางสังคมตามสภาพของบิดา มารดา ของตน เช่น เป็นคนไทย หรือคนจีน เป็นต้น

เอกลักษณ์ไทย
วัฒนธรรมไทย
ธงชาติไทย
ภาษาไทย
อาหารไทย
ภูมิศาสตร์ไทย
การปกครองไทยในปัจจุบัน
ศาสนาในประเทศไทย
ครอบครัวไทย
ประติมากรรมไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย