สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สามก๊ก

ประวัติผู้แต่ง

เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้รับยกย่องให้เป็นยอดเยี่ยมในบรรดากวีทั้งปวง สมัยธนบุรีและรัชกาลที่ ๑ ด้วยมีความสามารถเด่นในการแต่งคำประพันธ์ทุกประเภท งานวรรณคดีที่เป็นชิ้นสำคัญที่สุดของท่านคือ งานแปลพงศาวดารจีนและพงศาวดารมอญ

เจ้าพระยาพระคลัง คือหลวงสรวิชิตในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นบุตรเจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฤๅชัย (บุญมี) และท่านผู้หญิงเจริญ ต้นตระกูลสืบสายมาทางจีน เมื่อรับราชการครั้งกรุงธนบุรีเป็นนายด่านเมืองอุทัย ครั้งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพิพัฒนโกษา และบรรดาศักดิ์สุดท้ายเป็นเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตำแหน่งจตุสดมภ์กรมท่า ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๘ ในรัชกาลที่ ๑ ท่านเป็นต้นตระกูล บุญ -หลง

งานนิพนธ์ของท่านนั้น นอกจากลิลิตเพชรพวง ซึ่งแต่งในครั้งกรุงธนบุรีแล้ว ยังมีสามก๊ก ราชาธิราช อิเหนาคำฉันท์ บทมโหรีเรื่องกากี มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมารกับกัณฑ์มัทรี

ความเป็นมา
ประวัติผู้แต่ง
ตัวละคร
เรื่องย่อ
คุณค่าด้านสังคม
คุณค่าของกวีนิพนธ์
อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
สำนวนโวหารบางตอน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย