สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สามก๊ก

คุณค่าของกวีนิพนธ์

คุณค่าด้านวรรณศิลป์

การเลือกสรรคำ

  • การใช้ถ้อยคำและประโยคกะทัดรัด ฟังรื่นหูไม่มีศัพท์ยาก การดำเนินเรื่องไม่ยืดเยื้อ ทันใจผู้อ่าน

การใช้กวีโวหาร (ภาพพจน์)

  • โวหารดีที่สุดในกระบวนวรรณคดีร้อยแก้ว บทอุปมาอุปไมยลึกซึ้งคมคายและเห็นข้อเทียบเคียงได้ชัดเจน บทพรรณนาแจ่มชัดทุกตอน

คุณค่าด้านเนื้อหา

  • ให้ความรู้ล้ำลึกในศาสตร์ต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา ตลอดจนการศึกษาธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
  • สามก๊กไม่ได้แฝงอิทธิปาฏิหาริย์เกินความสามารถของสามัญชน จึงทำให้ผู้อ่านได้เห็นชีวิตของตัวละครทั้งหมดในลักษณะของคนจริงๆ ความรู้ ความคิดและสติปัญญาที่ได้จากการอ่านจึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้อ่าน (สมพันธ์ : ๘๔)

ความเป็นมา
ประวัติผู้แต่ง
ตัวละคร
เรื่องย่อ
คุณค่าด้านสังคม
คุณค่าของกวีนิพนธ์
อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
สำนวนโวหารบางตอน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์