สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีการพัฒนา
ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
หลักการพัฒนาชุมชน
บรรณานุกรม

ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีการพัฒนา

ทฤษฎีการแปลงรูป

(Transformation Theory)

ทฤษฎีเกี่ยวกับการแปลงรูปเหล่านี้อ้างอิงถึงวิธีการอนุมานและการทำนายในเรื่องเกี่ยวกับช่วงของการเปลี่ยนแปลงซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่ด้อยพัฒนา โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์โครงสร้างและสาเหตุต่าง ๆ ของความด้อยพัฒนาที่กล่าวมาแล้ว แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้ ก็คือ ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่พัฒนาขึ้นมาด้วยแนวทางของตัวเองเป็นโครงสร้างแบบหนึ่งโดยเฉพาะ และถือว่าประเทศด้อยพัฒนาไม่มีหลักแหล่งของตัวเอง จะต้องดำเนินรอยตามกระบวนการพัฒนาที่เคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยหนึ่งของประเทศอุตสาหกรรม

ทฤษฎีการแปลงรูปก็เช่นกันมีปัจจัยในลักษณะดังกล่าวอยู่ไม่น้อย เพราะในการกำหนดวัตถุประสงค์ก็ดีหรือการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาก็ดี มักจะมีแบบแผนหรือมาตรฐานอยู่ในหัวใจเป็นแนวทางหรือเป็นหลักอยู่แล้ว

ทฤษฎีการพัฒนา
กลุ่มทฤษฎียุคก่อนสมัยใหม่
ทฤษฎีในสมัยอาณานิคม
ทฤษฎีสมัยใหม่
แนวความคิดกระแสหลักหรือปฏิฐานนิยม
ทฤษฎีการทำให้ทันสมัย
ทฤษฎีโครงสร้าง
ทฤษฎีการแปลงรูป
ทฤษฎีการแผ่กระจาย
ทฤษฎีการพัฒนาทวิภาค
ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม
ทฤษฎีความเป็นเหตุเป็นผล
ทฤษฎีการแก้ปัญหา
ทฤษฎีการสะสมทุน
ทฤษฎีแรงผลักดันสำหรับการพัฒนา
ทฤษฎีความเจริญเติบโตอย่างสมดุล
ทฤษฎีความเจริญเติบโตอย่างไม่มีดุลยภาพ
ทฤษฎีจักรวรรดินิยม
ทฤษฎีพึ่งพา
ทฤษฎีความด้อยพัฒนา
ทฤษฎีความพอใจในความต้องการพื้นฐาน
ทฤษฎีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สรุปเกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย