สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีการพัฒนา
ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
หลักการพัฒนาชุมชน
บรรณานุกรม

หลักการพัฒนาชุมชน

วิธีการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชนให้ได้ผลบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้นั้น นักพัฒนาจำเป็นต้องมีวิธีการพัฒนาที่ถูกต้อง โดยึดปรัชญาแนวความคิด หลักการ เป้าหมาย เทคนิค และวิธีการในการดำเนินงาน การพัฒนาชุมชนที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งการพัฒนาคนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การดำเนินการพัฒนาจะได้ผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการพัฒนาชุมชน

วิธีการพัฒนาชุมชนมีวิธีการใหญ่ ๆ อยู่ 2 วิธี คือ

1. วิธีการให้การศึกษาแก่ชุมชน (Community Education)
2. วิธีการจัดระเบียบชุมชน (Community Organization)

วิธีการพัฒนาชุมชนโดยการให้การศึกษาแก่ชุมชน (Community Education)

การให้การศึกษาเป็นกระบวนการทำให้มนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ได้แก่

1) การเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ (Knowledge)
2) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude)
3) การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มพูนทักษะ (Skill)

การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประการนี้ จะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ความรู้เป็นตัวนำอย่างดีในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการเพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติที่ดีเป็นตัวทำให้บุคคลเกิดความสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้ ทักษะ หรือยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ และทักษะก็ย่อมทำให้เกิดความรู้ใหม่ได้รวดเร็วและช่วยให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงทั้งสามส่วน ถ้าขาดไปสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การศึกษาคงไม่บรรลุเป้าหมายหรือสมบูรณ์ได้

การเรียนรู้ของคนเรานั้นจะต้องผ่านประสาทอันเป็นเครื่องรับรู้ เช่น ตา จมูก ปาก ลิ้น ผิวกาย การเรียนรู้ของคนเราร้อยละ 85 ด้วยการเห็น ร้อยละ 10 ด้วยการฟัง และโดยทางอื่น ๆ ที่เหลืออีกร้อยละ 5 ดังนั้น นักพัฒนาจึงต้องใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ให้มากที่สุดในการให้การศึกษาแก่ประชาชน

ตามทฤษฎีแห่งการแพร่กระจายของ Everett M. Rogers. ก่อนที่คนเราจะรับเอาความคิดใหม่ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องมีขั้นตอนแห่งปฏิกิริยาทางจิตใน 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1) มีความตระหนัก (Awareness) คือ รับรู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่
2) มีความสนใจ (Interest) คือ มีความสนใจในรายละเอียดของสิ่งนั้น
3) มีการประเมินผล (Evaluation) คือ ตัดสินใจว่าดีหรือไม่ดี
4) การทดลอง (Trial) คือ ตัดสินใจลองเอาสิ่งนั้นไปปฏิบัติ
5) การยอมรับปฏิบัติ (Adoption) คือ การเปลี่ยนจากวิธีเก่าไปปฏิบัติตามวิธีใหม่

วิธีการให้การศึกษาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมีอยู่ 3 วิธีใหญ่ ๆ ซึ่งนักพัฒนาจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ โอกาส สถานการณ์แวดล้อม และความสามารถของผู้เรียน และนักพัฒนาเองด้วย วิธีการสอน 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1) การให้การศึกษาโดยมุ่งให้ได้ผลถึงคนจำนวนมาก ได้แก่ การสอนผ่านทางสื่อสารมวลชน (Mass Media) เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เป็นต้น
2) การให้การศึกษาโดยผ่านกลุ่มคน ได้แก่ วิธีการประชุม การอภิปราย การสาธิต การจัดนิทรรศการ การทัศนศึกษา เป็นต้น
3) การให้การศึกษาเป็นรายบุคคล ได้แก่ การไปเยี่ยมไร่นา การติดต่อเป็นการแก้ปัญหา

หลักการพัฒนาชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
หลักการปฏิบัติงาน 4 ป.
การดำเนินงานพัฒนาชุมชน
วิธีการพัฒนาชุมชน
วิธีให้การศึกษาในงานพัฒนาชุมชน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์