ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ไวรัส

(Virus)

ส่วนประกอบของไวรัส

1. ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรมหรือจีโนม (genome) อาจอยู่ในสภาพที่เป็นวงแหวนหรือเส้นตรง อาจมีขนาดใหญ่เพียง 1 ชิ้น หรือมีลักษณะเป็นท่อน ๆ หลายชิ้น นอกจากความแตกต่างในรูปร่างของจีโนม ยังมีความแตกต่างในระดับองค์ประกอบของจีโนมด้วย จีโนมของไวรัสบางชนิดมีลักษณะเป็น DNA สายคู่ (double strand DNA) บางชนิดเป็น DNA สายเดี่ยว (single stranded DNA) บางชนิดเป็น RNA สายคู่ (double strand RNA) และบางชนิดเป็น RNA สายเดี่ยว (single stranded RNA)

2. ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นโปรตีนห่อหุ้ม (Protein coat หรือ Capsid) ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนโปรตีนที่มีลักษณะแบบเดียวกันหลาย ๆ ก้อนมาประกอบกัน แต่ละก้อนโปรตีนประกอบขึ้นจากสายโพลีเปปไทด์ที่ขดพับจนดูคล้ายเป็นก้อน แต่ละก้อนเรียกว่า แคปโซเมียร์ (Capsomere) แคปโซเมียร์ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นโปรตีนห่อหุ้มเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นส่วนยึดเกาะของสารพันธุกรรมอีกด้วย

3. ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ไขมัน (lipid) และคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) รวมถึงโปรตีนอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ต่าง ๆ ซึ่งมีมาตั้งแต่ตอนที่ไวรัสประกอบตัวใหม่ในเซลล์เจ้าบ้าน ไขมันที่พบในไวรัสเป็นสารพวกฟอสโฟลิพิด (phospholipid) ไกลโคลิพิด (glycolipid) และโคเลสเตอรอล (cholesterol) ซึ่งโดยทั่วไปมีลักษณะแบบเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เจ้าบ้าน สำหรับคาร์โบไฮเดรตนอกจากจะพบว่าเป็นส่วนหนึ่งในกรดนิวคลิอิก (น้ำตาลไรโบสหรือน้ำตาลดีออกซีไรโบส) ยังพบคาร์โบไฮเดรตในรูปไกลโคโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นแอนติเจน (antigen) ที่สำคัญของไวรัส

ลักษณะทั่วไปของไวรัส
ส่วนประกอบของไวรัส
รูปร่างและขนาดของไวรัส
การจัดหมวดหมู่ของไวรัส
การเพิ่มจำนวนของไวรัส
วงชีวิตของไวรัส
ประโยชน์ของไวรัส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย