ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ไวรัส

(Virus)

การจัดหมวดหมู่ของไวรัส

เกณฑ์ที่ใช้จัดหมวดหมู่ไวรัสพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ชนิดของกรดนิวคลิอิก รูปแบบการจัดเรียงตัวเป็นชนิดสายคู่ (double strands) หรือชนิดสายเดี่ยว (single strand) เช่น DNA สายคู่ DNA สายเดี่ยว RNA สายคู่ และ RNA สายเดี่ยว
2. รูปร่างลักษณะของแคปซิด เช่น ขนาด สมมาตร และจำนวน capsomere
3. การมีหรือไม่มี envelope ทำให้เกิดความทนทานต่อสภาพทางกายภาพและเคมี
4. คุณสมบัติทางซีรัมวิทยา (serology)
5. คุณสมบัติของโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ที่ปรากฏเนื่องจากไวรัสชนิดนั้น
6. เนื้อเยื่อและอาการของโรคที่เกิดกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

โดยทั่วไปนักไวรัสวิทยาจะยึดการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตนี้ด้วยหลักการของ Baltimore Method ซึ่งยึดสารพันธุกรรมเป็นหลัก

การจัดจำแนกไวรัสโดยยึดประเภทของสารพันธุกรรมเป็นหลักตาม Baltimore Method of classification จะได้ไวรัส 6 Classes (ซึ่งต่อมามีการแยกออกมาอีก 1 class แต่ตำราส่วนใหญ่ยังคงยึดแบบ 6 classes)

การแบ่งกลุ่มเช่นนี้พบได้ในนักไวรัสวิทยาที่ศึกษาทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล แต่นักชีววิทยาทั่วไปจะแบ่งกลุ่มไวรัสตามตระกูล (family) จีนัส (genera) และสปีชีส์ (species) หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการตั้งชื่อไวรัส คือ ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses โดยไวรัสสัตว์ และแบคทีเรียจะมีชื่อตั้งแต่ระดับ family ลงไป ส่วนไวรัสพืชจะไม่ตั้งเป็น family หรือ genus แต่จะใช้เป็น group โดยชื่อของ group จะได้มาจาก prototype ของ group และในปัจจุบันยังมีการจำแนกไวรัสในระบบ คริพโตแกรม (Cryptogram) อีกแบบหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจได้ง่ายกว่าเมื่อเรียกชื่อไวรัสด้วยชื่อที่คุ้นเคยเช่น เรียกไวรัสก่อโรคฝีดาษ (pox) ว่า poxvirus เรียกไวรัสก่อโรคจุดวงแหวนในมะละกอว่า papaya ring spot virus และเรียกไวรัสก่อโรคในตับว่า Hepatitis virus

ลักษณะทั่วไปของไวรัส
ส่วนประกอบของไวรัส
รูปร่างและขนาดของไวรัส
การจัดหมวดหมู่ของไวรัส
การเพิ่มจำนวนของไวรัส
วงชีวิตของไวรัส
ประโยชน์ของไวรัส

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์