ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ไวรัส

(Virus)

วงชีวิตของไวรัส

(Bacteriophage)

วงชีวิตของ bacteriophage มีสองลักษณะคือ

1. Lytic pathway ซึ่งเป็นวงจรชีวิตของไวรัสที่เมื่อสารพันธุกรรมจากไวรัสที่เข้าไปในเซลล์ hostแล้วจะจัดตัวเองให้อยู่ในรูปคล้ายพลาสมิด แล้วดำเนินการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมและสร้างโปรตีนต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบเป็นเซลล์ใหม่ เมื่อสร้างสารต่าง ๆ และประกอบตัวเป็นอนุภาคไวรัสที่สมบูรณ์แล้วจะปล่อยไลโซไซม์ย่อยเซลล์ host เพื่อปลดปล่อยลูกหลานไวรัสออกมา

2. Lysogenic หรือ Prophage pathway เป็นวงชีวิตที่เพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมของไวรัสผ่านการแบ่งเซลล์ของเซลล์ host เพราะเมื่อไวรัสส่งสารพันธุกรรมเข้าไปในเซลล์ host แล้ว สารพันธุกรรมจะเข้าไปแทรกอยู่ในโครโมโซมของเซลล์ host (อาศัยเอนไซม์ integrase) ซึ่งในระหว่างนั้นสารพันธุกรรมของไวรัสจะไม่กำหนดการสร้างอะไร คล้ายกับฝังตัวนิ่งๆ อยู่ในโครโมโซมของแบคทีเรีย และเพิ่มจำนวนไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย จนเมื่อถึงสภาวะที่เหมาะสมจึงหลุดออกจากโครโมโซมของแบคทีเรีย และจัดรูปแบบตัวเองเป็นพลาสมิดซึ่งทำให้เกิดการดำรงชีวิตในวงจร Lytic pathway ต่อไป

การเกิดโรคในสิ่งมีชีวิตที่มีสาเหตุมาจากไวรัส

- ไวรัสในพืช เช่น โรคใบด่างของยาสูบ โรคใบหงิกของพริก โรคแคระแกรนในต้นข้าว
- ไวรัสในสัตว์ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรค MBV ในกุ้งกุลาดำ
- ไวรัสในคน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โปลิโอ ตับอักเสบ โรคพิษสุนัขบ้า โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ไวรัส Nuclear polyhediosis virus ก่อโรคในหนอนกระทู้ สามารถนำไปใช้ในการควบคุมพืช โดยวิธีชีวภาพ

ลักษณะทั่วไปของไวรัส
ส่วนประกอบของไวรัส
รูปร่างและขนาดของไวรัส
การจัดหมวดหมู่ของไวรัส
การเพิ่มจำนวนของไวรัส
วงชีวิตของไวรัส
ประโยชน์ของไวรัส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย