ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ไวรัส

(Virus)

ไวรัสมีรากศัพท์มาจากภาษาละติน ซึ่งมีความหมายว่า “เป็นพิษ” (poison/toxic) เนื่องจากไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก (ขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้แม้ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง) ที่ก่อโรคในมนุษย์ และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์ปีก ปลา แมลง ต้นไม้ หรือแม้แต่แบคทีเรีย มีหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่ระบุว่ามนุษย์ถูกไวรัสทำร้ายมานานกว่าสองพันปีนั่นคือ บันทึกการระบาดโรคฝีดาษของจีนและโปลิโอในอียิปต์ แต่มนุษย์เริ่มศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสเบื้องต้นในช่วงปี 1886-1892 ที่มีการค้นพบไวรัสใบด่างในยาสูบ (TMV : Tobacco Mosaic Virus) ซึ่งนับได้ว่าเป็นไวรัสชนิดแรกที่มนุษย์เราสังเกตพบ หลังจากนั้นมีการศึกษาอีกมากมายทำให้ค้นพบไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์ชนิดแรกในปี 1898 ซึ่งก็คือ ไวรัสปากเท้าเปื่อย และพบไวรัสชนิดแรกที่ทำให้แบคทีเรียตายในปี 1917 (Twort (1915) และ d’ Herelle (1917)) และเรียกไวรัสกลุ่มนี้ว่าฟาจ (Phage หรือ Bacteriophage) และเมื่อ W. M. Stanley (1935) สามารถแยกไวรัสออกมาจากสิ่งมีชีวิตได้ครั้งแรก นักวิทยาศาสตร์ต่างให้ความสนใจกับไวรัสมากขึ้นจนเกิดเป็นสาขาวิชา ไวรัสวิทยา (Virology) ขึ้น

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นทั่วไปตรงที่ไวรัสไม่มีส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ของตัวเอง ไวรัสไม่มีเมตาบอลิซึมเมื่ออยู่นอกเซลล์เจ้าบ้าน (host cell) แต่ไวรัสยังมีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่สามารถแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวน และเมื่ออยู่ใน host ไวรัสหลาย ๆ ชนิดสามารถสร้างเอนไซม์และเกิดเมตาบอลิซึมบางอย่างได้ ดังนั้นการมีชีวิตของไวรัสจึงเป็นเพียง “อนุภาคที่มีชีวิต” (Living particle หรือ Virion) เท่านั้น ความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นอีกประการของไวรัสคือ ในการจัดจำแนกไวรัสโดย International Committee on Taxonomy of Virus (ICTV) จะแบ่งไวรัสเป็นเพียง 1 order 71 families 11 subfamilies 164 genera นอกจากนั้นนักไวรัสวิทยาส่วนใหญ่จะเรียกชื่อไวรัสตาม host หรือลักษณะของโรคมากกว่าจะเรียกเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ตามหลัก Binomial อย่างสิ่งมีชีวิตอื่น

จากการทดลองของ Adolph Mayer และ Iwanowsky ซึ่งระบุได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่าแบคทีเรียเป็นตัวการในการก่อโรคใบด่างในยาสูบ ซึ่งต่อมาสามารถตรวจสอบรูปร่างลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นได้ใต้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน

Inquiry Activities :

1. เหตุใดเมื่อเรารับประทานมะละกอดิบที่เป็นโรคจุดวงแหวนซึ่งเกิดจากไวรัส PRSV (papaya ring spot virus) เราจึงไม่ปรากฏอาการตัวด่างเป็นวง แต่หากเรารับประทานไข่ดิบที่ได้จากแม่ไก่ที่ติดเชื้อ bird flu เราจะมีโอกาสที่จะเป็นโรค bird flu สูง

2. นอกจากปัญหาด้านสาธารณสุขแล้ว ไวรัสยังสร้างปัญหาด้านอื่น ๆ อย่างไรบ้าง

ลักษณะทั่วไปของไวรัส
ส่วนประกอบของไวรัส
รูปร่างและขนาดของไวรัส
การจัดหมวดหมู่ของไวรัส
การเพิ่มจำนวนของไวรัส
วงชีวิตของไวรัส
ประโยชน์ของไวรัส

แหล่งที่มา

 • http://www.bioquest.org/bedrock/problem_spaces/prion/assets/prion_structure.jpg
 • http://www.northwestern.edu/neurobiology/faculty/pinto2/pinto_1big.jpg
 • http://www.pinkmonkey.com/studyguides/subjects/biology-edited/chap14/
 • http://www.thebody.com/content/art14193.html#attachment
 • http://www.uni-bayreuth.de/departments/ddchemie/umat/bse/bse.htm
 • http://www.virology.net/Big_Virology/BVFamilyGroup.html
 • http://www.virology.net/Big_Virology/BVunassignplant.html
 • http://www.who.int/zoonoses/diseases/prion_diseases/en/
 • นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. (2548). จุลชีววิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 5. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 735 หน้า.
 • ธัญญรัตน์ ดำเกาะ. (2544). เอกสารประกอบการอบรมโอลิมปิควิชาการ สาขาชีววิทยา ค่าย 1 ระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2544 ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เรื่อง ไวรัสและอาณาจักรเห็ดรา. 15 หน้า.
 • Mader S. Sylvia. (2007). Biology. The ninth edition. The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • McGraw-Hill International edition. USA. 1016 p.
 • Wolfgang K.J. and Phil D. (1988). Virology. The third edition. Prentice-Hall International

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์