สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน

(Watson’s Caring Theory)

มโนมติหลักของการพยาบาลในทฤษฎีการดูแลของวัตสัน

1.บุคคล วัตสันให้ความหมายว่า คนเป็นผู้ที่มีคุณค่าในตัวเองและสมควรได้รับการนับถือ ได้รับความเข้าใจ ช่วยเหลือดูแล บุคคลมีความเป็นองค์รวมที่ประกอบขึ้นด้วยการหลอมรวม ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

2.สุขภาพ วัตสันยอมรับความหายของสุขภาพตามความหมายขององค์การอนามัยโรคที่ว่า สุขภาพเป็นภาวะที่เป็นสุขทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาพหมายถึงความมีเอกภาพ (Unity) และความกลมกลืนหรือดุลยภาพ (Harmony) ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ความมีสุขภาพดี หมายถึง การมีภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และความผาสุกทางสังคม

3.สิ่งแวดล้อม คือ สังคมที่เข้ามามีอิทธิพล สิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมสร้างค่านิยม และพฤติกรรมที่คนควรปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่คนต้องการดิ้นรนไปถึง

4.การพยาบาล คือวิชาเกี่ยวกับมนุษย์ ที่กล่าวถึงประสบการณ์การเยียวยารักษาความเจ็บป่วย และสุขภาพของบุคล โดยปฏิบัติการดูแลบุคคลอย่างวิชาชีพ อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศิลปะการคำนึงถึงความเป็นุคคลและความมีจริยธรรม

ภูมิหลังของผู้พัฒนาทฤษฎี
ความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
แกนหลักของทฤษฎีการดูแล
ปัจจัยการดูแล 10 ประการ และกระบวนการปฏิบัติการด้วยความรักเพื่อการดูแล
มโนมติหลักของการพยาบาลในทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
ประโยชน์และการนำไปใช้ทางการพยาบาล
การใช้ทฤษฎีการดูแลของวัตสันในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
การใช้ทฤษฎีการดูแลของวัตสันเพื่อพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลโดยการวิจัย
ความท้าทายของการใช้ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เอกสารอ้างอิง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย