สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎบัตรสหประชาชาติ

หมวดที่ 5 คณะมนตรีความมั่นคง

องค์ประกอบ

มาตรา 23

1. คณะมนตรีความมั่นคง ประกอบด้วยสมาชิกแห่งสหประชาชาติ 11 ประเทศ สาธารณรัฐจีน ฝรั่งเศส สหภาพแห่งสาธารณรัฐโซเวียตโซเชียลลิสต์ สหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ และสหรัฐอเมริกา เป็นสมาชิกประจำของคณะมนตรีความมั่นคง สมัชชาจักเลือกตั้งสมาชิกอื่นของสหประชาชาติอีก 6 ประเทศ เป็นสมาชิกไม่ประจำ ของคณะมนตรีความมั่นคงทั้งนี้จักต้องคำนึงเป็นพิเศษ ในประการแรกถึงส่วนอุดหนุนของสมาชิก แห่งสหประชาชาติ ในการที่จะธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ และวัตถุประสงค์อื่นขององค์การ กับทั้งการแจกกระจายตามเขตภูมิศาสตร์ อันเป็นธรรมอีกด้วย

2. สมาชิกไม่ประจำของคณะมนตรีความมั่นคง จักได้รับเลือกตั้งมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ในการเลือกตั้งครั้งแรกของสมาชิก ไม่ประจำจักมีประเทศที่ถูกเลือกให้อยู่ในตำแหน่งมีกำหนด 1 ปี รวม 3 ประเทศ สมาชิกที่พ้นตำแหน่งไปแล้ว ไม่มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งซ้ำโดยทันที

3. สมาชิกแต่ละประเทศของคณะมนตรีความมั่นคง จักมีผู้แทนได้คนเดียว

หน้าที่และอำนาจ

มาตรา 24

1. เพื่อให้เป็นที่แน่นอนใจ ในการดำเนินการของสหประชาชาติอย่างทันท่วงที และเป็นผลจริงจัง สมาชิกของสหประชาชาติจึงมอบความรับผิดชอบโดยปฐมภูมิ สำหรับการดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศให้แก่คณะมนตรีความมั่นคง และตกลงว่า ในการปฎิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบนี้ คณะมนตรีความมั่นคงย่อมกระทำในนามของสมาชิก

2. ในการปฎิบัติหน้าที่เหล่านี้ คณะมนตรีความมั่นคง จักทำให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย และหลักการของสหประชาชาติ อำนาจเฉพาะที่มอบให้คณะมนตรีความมั่นคง สำหรับปฎิบัติหน้าที่เหล่านี้ ได้กำหนดไว้แล้วในหมวดที่ 6,7, 8 และ 12

3. คณะมนตรีความมั่นคงจักเสนอรายงานประจำปี และรายงานพิเศษในเมื่อจำเป็นต่อสมัชชาเพื่อให้พิจารณา

มาตรา 25

สมาชิกของสหประชาชาติตกลงที่จะยอมรับ และปฎิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคง ตามกฎบัตรฉบับปัจจุบัน

มาตรา 26

เพื่อที่จะส่งเสริมการสถาปนา และการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยการนำเอาทรัพยากรทางมนุษยชน และทางเศรษฐกิจของโลกมาใช้ เพื่อเป็นกำลังอาวุธให้น้อยที่สุด ให้คณะมนตรีความมั่นคงรับผิดชอบ ในการจัดรูปแผนผัง ที่จะเสนอต่อสมาชิกสหประชาชาติ สำหรับการสถาปนาระบบแห่งข้อบังคับว่าด้วยกำลังอาวุธ ทั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือของคณะกรรมการเสนาธิการทหาร ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 47

การลงคะแนนเสียง

มาตรา 27

1. สมาชิกแต่ละประเทศของคณะมนตรีความมั่นคง จะมีคะแนนเสียง 1 คะแนน

2. คำวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคง ในเรื่องวิธีการดำเนินการ จักกระทำโดยคะแนนเสียงเห็นชอบของสมาชิก 7 ประเทศ

3. คำวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคง ในเรื่องอื่นทั้งหมดจักกระทำโดยคะแนนเสียงเห็นชอบ ของสมาชิก 7 ประเทศ ซึ่งรวมคะแนนเสียงเห็นชอบของบรรดาสมาชิกประจำอยู่ด้วย แต่ว่าในคำวินิจฉัยตามหมวดที่ 6 และตามวรรค 3 ของมาตรา 52 ผู้เป็นฝ่ายในกรณีพิพาท จักต้องงดเว้นจากการลงคะแนนเสียง

วิธีดำเนินการประชุม

มาตรา 28

1. คณะมนตรีความมั่นคง จักก่อตั้งขึ้นในลักษณะที่สามารถจะปฎิบัติหน้าที่ได้โดยต่อเนื่องเรื่อยไป เพื่อความมุ่งหมายข้อนี้ จึงให้สมาชิกแห่งคณะมนตรีความมั่นคง มีผู้แทนประจำอยู่ทุกเวลา ณ ที่ตั้งขององค์การ

2. คณะมนตรีความมั่นคง จะประชุมกันเป็นครั้งคราว ซึ่งเมื่อปรารถนา สมาชิแต่ละประเทศก็อาจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หรือผู้อื่นที่ได้กำหนดตัวเป็นพิเศษ เป็นผู้แทนของตนเข้าร่วมประชุมได้

3. คณะมนตรีความมั่นคง อาจประชุม ณ สถานที่อื่น นอกไปจากที่ตั้งแห่งองค์การ หากวินิจฉัยเห็นว่า จะทำความสะดวกแก่การงานให้ดีที่สุด

มาตรา 29

คณะมนตรีความมั่นคง อาจสถาปนาองค์กรย่อยเช่นที่เห็นจำเป็นสำหรับการปฎิบัตินหน้าที่ของตน

มาตรา 30

คณะมนตรีความมั่นคง จักรับเอาข้อบังคับระเบียบการประชุมของตนเอง รวมทั้งวิธีเลือกตั้งประธาน

มาตรา 31

สมาชิกใด ๆ ของสหประชาชาติ ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคง อาจร่วมในการอภิปรายปัญหาใด ๆ ที่นำมาสู่คณะมนตรีความมั่นคงได้ โดยไม่มีคะแนนเสียง ในเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาเห็นว่า ผลประโยชน์ของสมาชิกนั้น ได้รับความกระทบกระเทือนเป็นพิเศษ

มาตรา 32

สมาชิกใด ๆ ของสหประชาชาติ ซึ่งมิใช่สมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคง หรือรัฐใด ๆ ที่มิใช่สมาชิกของสหประชาชาติ หากตกเป็นฝ่ายในกรณีพิพาท ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคง จักพึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับกรณี พิพาทนั้นด้วยโดยไม่มีคะแนนเสียง คณะมนตรีความมั่นคง จักกำหนดเงื่อนไขเช่นที่เห็นเป็นการยุติธรรม สำหรับการเข้าร่วมของรัฐที่มิใช่สมาชิกของสหประชาชาติ

หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลักการ
หมวดที่ 2 สมาชิกภาพ
หมวดที่ 3 องค์กร
หมวดที่ 4 สมัชชา
หมวดที่ 5 คณะมนตรีความมั่นคง
หมวดที่ 6 การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
หมวดที่ 7 การดำเนินการเกี่ยวกับการคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพ และการกระทำการรุกราน
หมวดที่ 8 ข้อตกลงส่วนภูมิภาค
หมวดที่ 9 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
หมวดที่ 10 คณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคม
หมวดที่ 11 ปฏิญญาว่าด้วยดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง
หมวดที่ 12 ระบบภาวะทรัสตีระหว่างประเทศ
หมวดที่ 13 คณะมนตรีภาวะทรัสตี
หมวดที่ 14 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
หมวดที่ 15 สำนักเลขาธิการ
หมวดที่ 16 บทเบ็ดเตล็ด
หมวดที่ 17 ข้อตกลงเฉพาะกาลเกี่ยวกับความมั่นคง
หมวดที่ 18 การแก้ไข
หมวดที่ 19 การสัตยาบันและการลงนาม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม