สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎบัตรสหประชาชาติ

หมวดที่ 12 ระบบภาวะทรัสตีระหว่างประเทศ

มาตรา 75

สหประชาชาติ จักสถาปนาขึ้นภายใต้อำนาจของตนซึ่งระบุภาวะทรัสตีระหว่างประเทศ สำหรับการปกครองและการควบคุมดูแล ดินแดนเช่นที่แาจจะนำเข้ามาอยู่ภายใต้ระบบนี้ โดยความตกลงเป็นราย ๆ ไป ในภายหลังดินแดนเหล่านี้ นับแต่นี้ไปจะเรียกว่าดินแดนทรัสตี

มาตรา 76

วัตถุประสงค์มูลฐานของระบบภาวะทรัสตีตามความมุ่งหมายของสหประชาชาติ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1 แห่งกฎบัตรฉบับปัจจุบัน คือ

ก. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ข. ส่งเสริมความรุดหน้าทางการเมือง เศรษฐกิจ การสังคม และการศึกษาของประชาชนผู้อาศัยอยู่ในดินแดนทรัสตีเหล่านั้น และส่งเสริมพัฒนาการอันก้าวไปสู่การปกครองตนเองหรือเอกราชตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์ โดยเฉพาะของแต่ละดินแดนและของประชาชน และความปรารถนาอันแสดงออกโดยอิสระของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และตามแต่ข้อกำหนดของความตกลงภาวะทรัสตีแต่ละรายจะวางไว้

ค. สนับสนุนความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและอิสระภาพอันเป็นหลักมูลสำหรับทุกคน โดยปราศจากความแตกต่างในทางเชื่อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา และสนับสนุนการรับรู้ในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของประชาชนของโลกและ

ง. ให้ประกันการปฏิบัติอันเท่าเทียมกัน ในเรื่องทางการ สังคม เศรษฐกิจ และการพาณิชย์สำหรับสมาชิกทั้งปวง แห่งสหประชาชาติ และชนชาติของสมาชิกเหล่านั้น และทั้งการปฏิบัติอันเท่าเทียมกัน สำหรับชนชาติแห่งประเทศสมาชิกในการอำนวยความยุติธรรม ทั้งนี้ โดยมิให้เสื่อมเสียแก่การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ข้างต้น และภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 80

มาตรา 77

1. ระบบภาวะทรัสตี จักนำมาใช้บังคับแก่ดินแดนในประเภทดังต่อไปนี้ เช่นที่อาจจะนำมาไว้ภายใต้ระบบนี้ได้ โดยวิถีทางแห่งความตกลงภาวะทรัสตี

ก. ดินแดนซึ่งบัดนี้อยู่ภายใต้อาณัติ

ข. ดินแดนซึ่งอาจแยกมาจากรัฐสัตรู โดยผลแห่งสงครามโลกครั้งที่สอง และ

ค. ดินแดนซึ่งรัฐที่รับผิดชอบในการปกครอง ได้นำเข้ามาอยู่ภายใต้ระบบนี้โดยสมัครใจ

2. เป็นเรื่องที่จะทำความตกลงกันภายหลัง ว่าจะให้นำดินแดนใดในประเภทที่กล่าวข้างต้นมาอยู่ภายใต้ระบบภาวะทรัสตี และโดยมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

มาตรา 78

ระบบภาวะทรัสตี จักไม่นำมาใช้บังคับแก่ดินแดนที่ได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติแล้ว ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างกันจะต้องยึดความเคารพต่อหลักการแห่งความเสมอภาคในอธิปไตยเป็นมูลฐาน

มาตรา 79

ข้อกำหนดแห่งภาวะทรัสตีสำหรับแต่ละดินแดน อันจะนำมาอยู่ภายใต้ระบบภาวะทรัสตรี รวมทั้งข้อเปลี่ยนแปลงหรือข้อแก้ไขใด ๆ จักต้องได้รับความตกลงโดยรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งประเทศที่ใช้อำนาจอาณัติในกรณีที่เป็นดินแดน ภายใต้อาณัติอันสมาชิกสหประชาชาติได้รับมอบหมาย และจักต้องได้รับความเห็นชอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 83 และ 85

มาตรา 80

1. นอกจากที่จะได้ตกลงไว้ในความตกลงภาวะทรัสตีเป็นราย ๆ ไป ซึ่งทำตามมาตรา 77,79 และ 81 นำเอาดินแดนมาอยู่ภายใต้ระบบภาวะทรัสตี และจนกระทั่งความตกลงเช่นว่านั้นได้ลงนามกันแล้ว ไม่มีข้อความใดในหมวดนี้ จักแปลความในหรือโดยตัวเองเป็นการเปลี่ยนแปลง ในลักษณะใด ๆ ซึ่งสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ หรือประชาชนใด ๆ หรือแห่งข้อกำหนดในพิธีสาร ระหว่างประเทศที่มีอยู่ซึ่งสมาชิกสหประชาชาติอาจเป็นภาคีโดยลำดับ

2. วรรค 1 แห่งมาตรานี้ จักต้องไม่ตีความไปในทางที่ถือเป็นมูลเหตุ สำหรับการหน่วงเหนี่ยวให้ช้า หรือการผลัดเลื่อนการเจรจา และการลงนามความตกลง เพื่อนำดินแดนในอาณัติ หรือดินแดนอื่นมาไว้ภายใต้ระบบภาวะทรัสตี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77

มาตรา 81

ความตกลงภาวะทรัสตรีในแต่ละกรณีจักรวมไว้ ซึ่งข้อกำหนดตามที่ดินแดนทรัสตี จะถูกปกครองและจักกำหนดตัวผู้ทรงอำนาจ ซึ่งจะทำการปกครองดินแดนทรัสตี ผู้ทรงอำนาจเช่นว่านี้ ซึ่งแต่นี้ต่อไปจะเรียกว่า ผู้ใช้อำนาจปกครอง อาจเป็นรัฐเดียว หรือมากกว่านั้น หรือองค์การสหประชาชาติเองก็ได้

มาตรา 82

ในความตกลงภาวะทรัสตีรายหนึ่งรายใด อาจมีการกำหนดเขตยุทธศาสตร์เขตหนึ่งหรือหลายเขต ซึ่งอาจรวมดินแดนทรัสตี แต่บางส่วนหรือทั้งหมดที่ทำความตกลงบังคับใช้อยู่ โดยมิให้เสื่อมเสียแก่ความตกลงพิเศษ ฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือหลายฉบับที่ทำไว้ตามมาตรา 43

มาตรา 83

1. หน้าที่ทั้งปวงของสหประชาชาติเกี่ยวกับเขตยุทธศาสตร์ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบในข้อกำหนดของ ความตกลงภาวะทรัสตีและของข้อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข จักกระทำโดยคณะมนตรีความมั่นคง

2. วัตถุประสงค์มูลฐานที่กล่าวไว้ในมาตรา 76 จักนำมาใช้บังคับได้แก่ ประชาชนของเขตยุทธศาสตร์แต่ละเขต

3. ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของความตกลงภาวะทรัสตี และโดยมิให้เสื่อมเสียแก่ข้อพิจารณาทางความมั่นคง คณะมนตรีความมั่นคงจักถือเอาประโยชน์แห่งความช่วยเหลือ ของคณะมนตรีภาวะทรัสตีเพื่อปฎิบัติหน้าที่เหล่านี้ ของสหประชาชาติภายใต้ระบบภาวะทรัสตี เกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง เศรษฐกิจการสังคม และการศึกษาในเขตยุทธศาสตร์เหล่านั้น

มาตรา 84

เป็นหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจปกครองที่จะให้ประกันว่า ดินแดนทรัสตีจักมีส่วนในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง ระหว่างประทศเพื่อจุดหมายอันนี้ ผู้ใช้อำนาจปกครองอาจใช้ประโยชน์ของกองทหารอาสาสมัคร ความสะดวกและความช่วยเหลือ จากดินแดนทรัสตีในการปฎิบัติตามข้อผูกพัน ต่อคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งผู้ใช้อำนาจปกครอง เข้ารับเอาเกี่ยวกับการนี้ ตลอดทั้งการป้องกันทางท้องถิ่น และการธำรงไว้ซึ่งกฎหมายและระเบียบภายในดินแดนทรัสตี

มาตรา 85

1. หน้าที่ของสหประชาชาติเกี่ยวกับความตกลงภาวะทรัสตี สำหรับเขตทั้งปวงที่มิได้กำหนดให้เป็นเขตยุทธศาสตร์ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบในข้อกำหนด ของความตกลงภาวะทรัสตี และของข้อเปลี่ยนแปลง หรือข้อแก้ไขจักกระทำโดยสมัชชา

2. คณะมนตรีภาวะทรัสตี ซึ่งดำเนินการภายใต้อำนาจของสมัชชา จักช่วยเหลือสมัชชาในการปฎิบัติตามหน้าที่เหล่านี้

หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลักการ
หมวดที่ 2 สมาชิกภาพ
หมวดที่ 3 องค์กร
หมวดที่ 4 สมัชชา
หมวดที่ 5 คณะมนตรีความมั่นคง
หมวดที่ 6 การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
หมวดที่ 7 การดำเนินการเกี่ยวกับการคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพ และการกระทำการรุกราน
หมวดที่ 8 ข้อตกลงส่วนภูมิภาค
หมวดที่ 9 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
หมวดที่ 10 คณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคม
หมวดที่ 11 ปฏิญญาว่าด้วยดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง
หมวดที่ 12 ระบบภาวะทรัสตีระหว่างประเทศ
หมวดที่ 13 คณะมนตรีภาวะทรัสตี
หมวดที่ 14 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
หมวดที่ 15 สำนักเลขาธิการ
หมวดที่ 16 บทเบ็ดเตล็ด
หมวดที่ 17 ข้อตกลงเฉพาะกาลเกี่ยวกับความมั่นคง
หมวดที่ 18 การแก้ไข
หมวดที่ 19 การสัตยาบันและการลงนาม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม