สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎบัตรสหประชาชาติ

หมวดที่ 15 สำนักเลขาธิการ

มาตรา 97

สำนักเลขาธิการ จักประกอบด้วยเลขาธิการคนหนึ่ง และพนักงานเท่าที่องค์การอาจต้องการ เลขาธิการจักได้รับการแต่งตั้ง โดยสมัชชาตามคำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคง เลขาธิการจักเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ

มาตรา 98

เลขาธิการจักปฎิบัติการในอำนาจหน้าที่นั้น ในการประชุมทั้งปวงของสมัชชา ของคณะมนตรีความมั่นคง ของคณะมนตรีเศรษฐกิจ และการสังคม และของคณะมนตรีภาวะทรัสตี และจักกระทำหน้าที่อย่างอื่นเช่นที่องค์การเหล่านี้ จะพึงมอบหมายให้ เลขาธิการจักทำรายงานประจำปี เสนอต่อสมัชชาเกี่ยวกับงานขององค์การ

มาตรา 99

เลขาธิการอาจนำเรื่องใด ๆ ซึ่งตามความเห็นของตนอาจคุกคามการธำรงไว้ ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มาเสนอให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบ

มาตรา 100

1. ในการปฎิบัติหน้าที่ของตน เลขาธิการและพนักงานจักไม่แสวงหารือ รับคำสั่งจากรัฐบาลใด ๆ หรือจากเจ้าหน้าที่อื่นใด ภายนอกองค์การ บุคคลเหล่านี้จักเว้นจาการดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลสะท้อนถึงฐานะของตน ในฐานเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ ซึ่งรับผิดชอบต่อองค์การเท่านั้น

2. สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติ รับที่จะเคารพต่อลักษณะระหว่างประเทศ โดยเฉพาะของความรับผิดชอบของเลขาธิการ และพนักงานและจะไม่แสวงใช้อิทธิพล ต่อบุคคลเหล่านั้นในการปฎิบัติหน้าที่ของเขา

มาตรา 101

1. พนักงานจักได้รับการแต่งตั้ง โดยเลขาธิการตามระเบียบที่สมัชชาได้สถาปนาขึ้น

2. พนักงานที่เหมาะสม จักได้รับมอบหมายให้ไปประจำอยู่เป็นการถาวร ในคณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคม ในคณะมนตรีภาวะทรัสตี และองค์การอื่นของสหประชาชาติ ตามที่พึงประสงค์ พนักงานเหล่านี้จักถือเป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขาธิการ

3. ข้อพิจารณาอันสำคัญยิ่งยวดในการจ้างพนักงาน และในการกำหนดเงื่อนไขแห่งบริการ ได้แก่ ความจำเป็นที่จะต้องให้ได้มาซึ่งมาตรฐานอันสูงสุด แห่งสมรรถภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตย์มั่นคง ความสำคัญในการจัดหาพนักงาน โดยยึดมูลฐานทางภูมิศาสตร์ ให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ จักต้องเป็นที่พึงคำนึ่งถึงตามสมควร

หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลักการ
หมวดที่ 2 สมาชิกภาพ
หมวดที่ 3 องค์กร
หมวดที่ 4 สมัชชา
หมวดที่ 5 คณะมนตรีความมั่นคง
หมวดที่ 6 การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
หมวดที่ 7 การดำเนินการเกี่ยวกับการคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพ และการกระทำการรุกราน
หมวดที่ 8 ข้อตกลงส่วนภูมิภาค
หมวดที่ 9 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
หมวดที่ 10 คณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคม
หมวดที่ 11 ปฏิญญาว่าด้วยดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง
หมวดที่ 12 ระบบภาวะทรัสตีระหว่างประเทศ
หมวดที่ 13 คณะมนตรีภาวะทรัสตี
หมวดที่ 14 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
หมวดที่ 15 สำนักเลขาธิการ
หมวดที่ 16 บทเบ็ดเตล็ด
หมวดที่ 17 ข้อตกลงเฉพาะกาลเกี่ยวกับความมั่นคง
หมวดที่ 18 การแก้ไข
หมวดที่ 19 การสัตยาบันและการลงนาม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย