สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎบัตรสหประชาชาติ

หมวดที่ 17 ข้อตกลงเฉพาะกาลเกี่ยวกับความมั่นคง

มาตรา 106

ในระหว่างที่ยังมิได้ใช้บังคับความตกลงพิเศษ ดังที่อ้างถึงในมาตรา 43 ซึ่งตามความเห็นของคณะมนตรีความมั่นคง จะช่วยให้ตนได้เริ่มบริหารตามความรับผิดชอบของตนในมาตรา 42 ภาคีแห่งปฎิญญา 4 ประชาชาติ ซึ่งได้ลงนามกัน ณ กรุงมอสโคว์ ในวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.1943 และฝรั่งเศส จะปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน และเมื่อโอกาสเรียกร้องกับสมาชิกอื่น ของสหประชาชาติตามบทบัญญัติแห่งวรรค 5 ของปฎิญญานั้น โดยมุ่งที่จะดำเนินการร่วมกันในนามขององค์การ เช่นที่อาจจำเป็นเพื่อความมุ่งหมายที่จะธำรงไว้ ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

มาตรา 107

ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน ทำให้ไม่สมบูรณ์หรือลบล้าง การดำเนินการในความเกี่ยวพันกับรัฐใด ๆ ซึ่งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เป็นสัตรูของรัฐใด ๆ ที่ลงนามในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลที่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการ เช่นว่านั้นได้กระทำไปหรือได้ให้อำนาจ กระทำไปโดยผลแห่งสงครามนั้น

หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลักการ
หมวดที่ 2 สมาชิกภาพ
หมวดที่ 3 องค์กร
หมวดที่ 4 สมัชชา
หมวดที่ 5 คณะมนตรีความมั่นคง
หมวดที่ 6 การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
หมวดที่ 7 การดำเนินการเกี่ยวกับการคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพ และการกระทำการรุกราน
หมวดที่ 8 ข้อตกลงส่วนภูมิภาค
หมวดที่ 9 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
หมวดที่ 10 คณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคม
หมวดที่ 11 ปฏิญญาว่าด้วยดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง
หมวดที่ 12 ระบบภาวะทรัสตีระหว่างประเทศ
หมวดที่ 13 คณะมนตรีภาวะทรัสตี
หมวดที่ 14 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
หมวดที่ 15 สำนักเลขาธิการ
หมวดที่ 16 บทเบ็ดเตล็ด
หมวดที่ 17 ข้อตกลงเฉพาะกาลเกี่ยวกับความมั่นคง
หมวดที่ 18 การแก้ไข
หมวดที่ 19 การสัตยาบันและการลงนาม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย