สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีโลก

เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองการปกครองของสังคมโลก
สภาพปัจจุบันของสังคมโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคมของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
บรรณานุกรม

ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคมของโลก

สังคมโลกได้วิวัฒนาการมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ จนกระทั่งถึงยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนั้น ล้วนผ่าน ปัญหา ความขัดแย้ง การกดขี่ สงคราม การแสวงหาอำนาจ การแสวงหาแนวทางที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้เสมอ ปัญหาต่างๆ ในแต่ละประเทศจึงกลายเป็นปัญหาร่วมกันของสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือปัญหาทางการเมือง มนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคมโลกจึงมีความ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจปัญหา เพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน การศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่สังคมโลกได้ประสบมาแล้ว จึงเป็นแนวทางที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้ หรืออย่างน้อยก็จะช่วยบรรเทาหรือลดความรุนแรงลงได้ ปัจจุบันปัญหาของโลกมีมากมายจึงขอแยกกล่าวเป็นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง ดังนี้

ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคมของโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก
บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย