สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีโลก

เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองการปกครองของสังคมโลก
สภาพปัจจุบันของสังคมโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคมของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
บรรณานุกรม

ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคมของโลก

บทสรุป

ในส่วนที่ว่าด้วยปัญหาและการแก้ปัญหาของโลกนั้น จะเห็นว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนั้นได้กล่าวถึงใน 3 ประเด็น คือ

1. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางสังคมของโลก ประเด็นปัญหาที่สำคัญ คือปัญหาการเพิ่มประชากร ซึ่งมีผลกระทบให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ปัญหาการแบ่งปันทรัพยากร ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการศึกษา ปัญหาการจัดการด้านสาธารณูปโภค ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหาโรคเอดส์

ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหา นั้นมีหลายวิธีโดยแก้ที่ต้นเหตุของปัญหานั้น หน่วยงานที่มีบทบาทมีทั้งองค์การสหประชาชาติและองค์กรชำนัญพิเศษ เช่น ยูเนสโก องค์การอาหารและเกษตร องค์การอนามัยโลก สำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติตลอดจนองค์กร เอกชนต่าง ๆ ที่ร่วมกันรณรงค์ในการป้องกัน การให้การศึกษา การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อใช้แก้ปัญหาเหล่านี้

2. ปัญหาและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งมีปัญหาสำคัญคือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จนมีผลให้หลายประเทศเกิดปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาใน เอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา หรือแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็กระทบด้วย เป็นผลให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องตกแต่งบัญชีเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเศรษฐกิจของบริษัทยังมั่นคง ซึ่งความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น ผลที่ตามมาก็คือ กระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมของสหรัฐอเมริกาด้วย

นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนคือ ระบบเศรษฐกิจของกลุ่มโลกเสรี และระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง 2 ค่าย และความขัดแย้งเรื่องระเบียบการค้าที่ตั้งกฎเกณฑ์ การส่งเสริมและการกีดกันทางการค้า ตลอดจนความ ขัดแย้งในการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ

ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาในระดับนานาชาติ ก็คือการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มอาเซียน กลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มโอเปก และอื่น ๆ อีกมากตลอดจนใช้มาตรการแก้ปัญหาขององค์การ สหประชาชาติ และการเจรจาทางการค้า ซึ่งก็ได้ช่วยบรรเทาความรุนแรงทางเศรษฐกิจลงได้บ้าง

3. ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเมืองของโลก มีปัญหาเรื่องลัทธิการเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ มากมาย

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องดินแดน เช่น ในปาเลสไตน์ ในคูเวต ในอินเดียกับปากีสถาน ความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติ ในเมียนมาร์ ในยูโกสลาเวีย ความขัดแย้งในเรื่องศาสนาในแคชเมียร์ ในศรีลังกา

ส่วนแนวทางการแก้ปัญหานั้น มีการใช้มาตรการตั้งแต่ขั้นเจรจา จนถึงการใช้กำลังเข้าแก้ปัญหา ซึ่งมีทั้งได้ผลมากและน้อย แตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี

จากปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องความคิด ชาติพันธุ์ ศาสนาและองค์ประกอบความเป็นชาติ ตราบนั้นปัญหาคงยังต้องมีตลอดไป ขึ้นอยู่กับแนวทางแก้ปัญหาและความร่วมมือในการแก้ปัญหาจากนานาชาติจะมีสักเพียงใด หากแนวทางและกลไกของการแก้ปัญหาไม่ดีพอ และไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหา โอกาสที่มนุษย์จะเปิดฉากทำสงครามทำลายล้างกันก็จะเกิดขึ้น ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ก็จะกลับมาเยือนชาวโลกอีก แล้วก็จะเกิดความพยายามแสวงหาสันติภาพกันอีก เป็นวัฏจักร เช่นนี้เรื่อยไป

เอกสารอ้างอิง

 • จุณณเจิม ยุวรีและคนอื่น ๆ (2544) วิถีโลก . กรุงเทพ , เนติกุลการพิมพ์
 • ชัยอนันต์ สมุทวนิช (2541) ทฤษฎีใหม่ : มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด.กรุงเทพ :โรงพิมพ์สุขุมและบุตร
 • ณรงค์ เพชรประเสริฐ (2541) คนจนไทย . กรุงเทพ : โรงพิมพ์เอดิสันเพรสโพรดักส์.
 • ดรุณี แก้วม่วง (2542) เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีโลก. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.
 • นิคม จันทร์วิทูร (2541) ประเทศไทยจากเศรษฐกิจเฟื่องฟูถึงวิกฤตสังคม. กรุงเทพ : โรงพิมพ์มูลนิธิ ลิธี ฟรีดริค เอแยร์ท (FES)
 • ทวี ทวีสาร (2525) ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ภายหลังประกอบเอกราชจนถึงปัจจุบัน. กรุงเทพ : โรงพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
 • ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล (2545) วิถีโลก ฉะเชิงเทรา : สถาบันราชภัฏราชนครินทร์.
 • เบญจวรรณ มณีฉาย (2534) เหตุการณ์ทันโลกฉบับพิเศษ. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต
 • มติชนรายวัน 19 พ.ค. 2002 : 2 , 11 ก.ค. 2002 : 10 , 19 ก.ค. 2002 : 19
 • มนัส ธัญญเกษตรและคณะ . (2542) วิถีโลก . กรุงเทพ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน
 • รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2538) สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์คบไฟ
 • วิฑูรย์ ปัญญกุล (2538) กระแสโลก กรุงเทพ : โรงพิมพ์ไว้ลาย.
 • วิทยากร เชียงกูล และคณะ (2540) วิกฤตเศรษฐกิจไทย ผลกระทบจากการรับเงื่อนไข IMF และทางออกสำหรับประชาชน. กรุงเทพ : ประพันธ์สาส์น
 • ศิริพร สุเมธารัตน์. (2537) เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1 Contemporary World Affais I. กรุงเทพ : ศิริรัตน์ การพิมพ์
 • สถาพร มานัสสถิตย์ (2534) ถามตอบปัญหาโรคเอดส์ . พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพ : อักษรสมัย
 • เสน่ห์ จามริก (2542) สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด . กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
 • อัธยา โกมลกาญจน์ (2527) ประวัติศาสตร์เหตุการณ์ปัจจุบันโลก 2. กรุงเทพ : แสงจันทร์การพิมพ์

ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคมของโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก
บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม