Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีโลก

เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองการปกครองของสังคมโลก
สภาพปัจจุบันของสังคมโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคมของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
บรรณานุกรม

ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคมของโลก

บทสรุป

ในส่วนที่ว่าด้วยปัญหาและการแก้ปัญหาของโลกนั้น จะเห็นว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนั้นได้กล่าวถึงใน 3 ประเด็น คือ

1. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางสังคมของโลก ประเด็นปัญหาที่สำคัญ คือปัญหาการเพิ่มประชากร ซึ่งมีผลกระทบให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ปัญหาการแบ่งปันทรัพยากร ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการศึกษา ปัญหาการจัดการด้านสาธารณูปโภค ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหาโรคเอดส์

ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหา นั้นมีหลายวิธีโดยแก้ที่ต้นเหตุของปัญหานั้น หน่วยงานที่มีบทบาทมีทั้งองค์การสหประชาชาติและองค์กรชำนัญพิเศษ เช่น ยูเนสโก องค์การอาหารและเกษตร องค์การอนามัยโลก สำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติตลอดจนองค์กร เอกชนต่าง ๆ ที่ร่วมกันรณรงค์ในการป้องกัน การให้การศึกษา การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อใช้แก้ปัญหาเหล่านี้

2. ปัญหาและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งมีปัญหาสำคัญคือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จนมีผลให้หลายประเทศเกิดปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาใน เอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา หรือแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็กระทบด้วย เป็นผลให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องตกแต่งบัญชีเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเศรษฐกิจของบริษัทยังมั่นคง ซึ่งความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น ผลที่ตามมาก็คือ กระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมของสหรัฐอเมริกาด้วย

นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนคือ ระบบเศรษฐกิจของกลุ่มโลกเสรี และระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง 2 ค่าย และความขัดแย้งเรื่องระเบียบการค้าที่ตั้งกฎเกณฑ์ การส่งเสริมและการกีดกันทางการค้า ตลอดจนความ ขัดแย้งในการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ

ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาในระดับนานาชาติ ก็คือการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มอาเซียน กลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มโอเปก และอื่น ๆ อีกมากตลอดจนใช้มาตรการแก้ปัญหาขององค์การ สหประชาชาติ และการเจรจาทางการค้า ซึ่งก็ได้ช่วยบรรเทาความรุนแรงทางเศรษฐกิจลงได้บ้าง

3. ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเมืองของโลก มีปัญหาเรื่องลัทธิการเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ มากมาย

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องดินแดน เช่น ในปาเลสไตน์ ในคูเวต ในอินเดียกับปากีสถาน ความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติ ในเมียนมาร์ ในยูโกสลาเวีย ความขัดแย้งในเรื่องศาสนาในแคชเมียร์ ในศรีลังกา

ส่วนแนวทางการแก้ปัญหานั้น มีการใช้มาตรการตั้งแต่ขั้นเจรจา จนถึงการใช้กำลังเข้าแก้ปัญหา ซึ่งมีทั้งได้ผลมากและน้อย แตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี

จากปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องความคิด ชาติพันธุ์ ศาสนาและองค์ประกอบความเป็นชาติ ตราบนั้นปัญหาคงยังต้องมีตลอดไป ขึ้นอยู่กับแนวทางแก้ปัญหาและความร่วมมือในการแก้ปัญหาจากนานาชาติจะมีสักเพียงใด หากแนวทางและกลไกของการแก้ปัญหาไม่ดีพอ และไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหา โอกาสที่มนุษย์จะเปิดฉากทำสงครามทำลายล้างกันก็จะเกิดขึ้น ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ก็จะกลับมาเยือนชาวโลกอีก แล้วก็จะเกิดความพยายามแสวงหาสันติภาพกันอีก เป็นวัฏจักร เช่นนี้เรื่อยไป

เอกสารอ้างอิง

ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคมของโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก
บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com