Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีโลก

เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองการปกครองของสังคมโลก
สภาพปัจจุบันของสังคมโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคมของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
บรรณานุกรม

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

บทสรุป

สังคมโลกในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป และในขณะเดียวกันสังคมโลกก็ยังมีปัญหาากมาย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคมยุค โลกาภิวัตน์ ปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น ปัญหาการเพิ่มประชากร การขาดแคลนอาหาร ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมจะยังคงมีอยู่ แต่เชื่อว่าจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นในอนาคต

ด้านเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมเสรี จะยังได้รับความสนใจจากประเทศทั่วโลก และมีการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น จะมีระเบียบทางการเงินการคลัง และการค้าต่างประเทศที่เหมาะสมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามความขัดแย้งทางเศรษฐกิจก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกลุ่ม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการเมืองการปกครอง ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างสองขั้วสองค่าย ต่างอุดมการณ์ดังที่เกิดขึ้น ในช่วงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตจะหมดไป แต่อาจเกิดมีความขัดแย้งที่ไม่รุนแรงมากนัก ระหว่างชาติใหญ่เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนกับมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกา ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่สำคัญ จะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายและความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม

เอกสารอ้างอิง

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของโลก
บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com