สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีโลก

เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองการปกครองของสังคมโลก
สภาพปัจจุบันของสังคมโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคมของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
บรรณานุกรม

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

บทสรุป

สังคมโลกในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป และในขณะเดียวกันสังคมโลกก็ยังมีปัญหาากมาย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคมยุค โลกาภิวัตน์ ปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น ปัญหาการเพิ่มประชากร การขาดแคลนอาหาร ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมจะยังคงมีอยู่ แต่เชื่อว่าจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นในอนาคต

ด้านเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมเสรี จะยังได้รับความสนใจจากประเทศทั่วโลก และมีการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น จะมีระเบียบทางการเงินการคลัง และการค้าต่างประเทศที่เหมาะสมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามความขัดแย้งทางเศรษฐกิจก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกลุ่ม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการเมืองการปกครอง ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างสองขั้วสองค่าย ต่างอุดมการณ์ดังที่เกิดขึ้น ในช่วงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตจะหมดไป แต่อาจเกิดมีความขัดแย้งที่ไม่รุนแรงมากนัก ระหว่างชาติใหญ่เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนกับมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกา ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่สำคัญ จะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายและความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม

เอกสารอ้างอิง

 • กนกวรรณ พรมสอน และคนอื่น ๆ . (2538). เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์.
 • กำชัย ลายสมิต. (2541). เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • จุณณเจิม ยุวรีและคนอื่น ๆ. (2542). เหตุการณ์โลกปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารตำรา สถาบันราชภัฏ สวนดุสิต.
 • ชัยวัฒน์ คุประตกุล. (2545). อยู่กับโลกยุคไฮเทค. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น.ไทยรัฐ, 15 พฤษภาคม 2545, หน้า 2.
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2545). รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 25440. กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย.
 • ธนู แก้วโอภาส. (2542). มนุษย์นิวเคลียร์. กรุงเทพฯ: เอมี่ เทรดดิ้ง.
 • ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล. (2543). การเมืองการปกครองของไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2/2 . กรุงเทพฯ: ก. พลการพิมพ์.
 • ธีระ นุชเปี่ยม. (2541). การเมืองโลกหลังสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์.
 • บรรยงค์ บุญฤทธิ์ (แปล). (2527). มหาสงครามนิวเคลียร์ล้างโลก. กรุงเทพฯ: ธรรมสารการพิมพ์.
 • ฟ้าพิสุทธิ์ (นามแฝง). “บ. แบล็คเจ็ต ก้าวเข้าสู่ 20 ขวบปี” สมรภูมิ. ฉบับที่ 1003 มกราคม 2545
 • มติชนรายวัน, 11 มกราคม 2545, หน้า 6,10 กรกฎาคม 2545, หน้า 8
 • มติชนรายสัปดาห์, 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2545, หน้า 13.
 • มนัส ธัญญเกษตร. (2542). วิถีโลก. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.
 • รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (2540). สังคมเศรษฐกิจโลกโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สื่อเสรี.. (2542).
 • สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550: ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
 • รีดเดอร์ส ไดเจสท์. (2540). รู้รอบตอบได้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: รีดเดอร์สไดเจสท์ (ประเทศไทย).
 • สถาบันราชภัฏ, สำนักงานสภา. (2542). วิถีโลก. กรุงเทพฯ: (อัดสำเนา).
 • สถาพร มานัสสถิตย์. (2534). ถามตอบปัญหาโรคเอดส์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรสมัย.
 • สนิท สมัครการ. (2538). การเปลี่ยนแปลงทาวัฒนธรรมกับพัฒนาการของสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • สมพงษ์ ชูมาก. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย (2540). เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ หน่วยที่ 1-7 . นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • สุทธิชัย หยุ่น. (ม.ป.ป.). อภิมหาวินาศกรรมอเมริกา เปิดแฟ้มลับเส้นทางชีวิต มหาบุรุษหรือมหาโจร บิน ลาเดน. กรุงเทพฯ: เนชั่น มัลติมีเดีย.
 • Bank of Thailand. (2001). Annual Report 2001. Bangkok: Bank of Thailand.
 • Crofton, Ian & Adamson, Stephen (Editor). (1994). The Guinness Compact Encyclopedia.
 • Middlesex, Great Britain: Guinness Publishing.
 • Dupre, Ben (Editor). (2000). The Oxford Children’s Pocket Encyclopedia. Oxford: Oxford University Press.

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของโลก
บทสรุป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม