Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีโลก

เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองการปกครองของสังคมโลก
สภาพปัจจุบันของสังคมโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคมของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
บรรณานุกรม

การปรับตัวของไทยในสังคมโลก

บทสรุป

ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และความก้าวหน้าด้านการคมนาคม การเปิดเสรีการค้า และการเมือง กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นแรงผลักดันให้สังคมแสวงหาทางออกด้วยวิธีการต่าง ๆ และได้มีนักคิด นักวิชาการต่าง ๆ ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเผชิญวิกฤตโลกหลายยุทธศาสตร์ด้วยกัน เช่น ยุทธศาสตร์พุทธศาสนา ยุทธศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมือง ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมชุมชน และยุทธศาสตร์เกษตรยั่งยืนและชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น เพื่อหาทางออกให้กับสังคมไทยในการกอบกู้วิกฤตของชาติด้านต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ได้มีนักพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้นำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพัฒนาตามขั้นตอนทฤษฎีใหม่ของพระองค์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ผลิตเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ขั้นที่ 2 รวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา ขั้นที่ 3 ร่วมมือกับ องค์กรภายนอกในการทำธุรกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทาง โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด้าน คือ การสร้างรากฐานสังคมให้เข้มแข็ง ปรับตัวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ รู้เท่าทันโลก และปฏิรูประบบการจัดการสู่ธรรมาภิบาล ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน เป็นการปรับตัวทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งนี้โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเสมอภาคกับนานาประเทศในสังคมโลก

เอกสารอ้างอิง

การปรับตัวของไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
การปรับตัวของไทยในยุคสงครามเย็น
การปรับตัวของไทยในยุคโลกาภิวัตน์
บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com