สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีโลก

เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองการปกครองของสังคมโลก
สภาพปัจจุบันของสังคมโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคมของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • กนกวรรณ พรมสอน และคนอื่น ๆ. (2538). เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาระบบการพิมพ์.
 • กำชัย ลายสมิต. (2541). เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. (2536). “นโยบายต่างประเทศยุคหลังสงครามเย็น”. 5 ทศวรรษ
 • การต่างประเทศไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ. ชัยโชค จุลศิริวงศ์ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : บริษัทพรีสเกล จำกัด.
 • เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2541). “มองอนาคต”. วารสารไอเอฟดี. สถาบันอนาคตเพื่อการศึกษา (ไอเอฟดี). ประจำไตรมาสที่ 4.
 • เกษม วัฒนชัย. (2544). “บทบาทของอุดมศึกษากับสังคมใหม่ และเศรษฐกิจใหม่”. สารประชา
 • สัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ตุลาคม
 • ข่าวสารทิศทางประเทศไทย, โครงการ. (2545). “บทความพิเศษโครงการข่าวสารทิศทาง ประเทศไทย: (9)
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืนคำตอบอยู่ในความหลากหลาย”. มติชนสุดสัปดาห์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1119. 28 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์
 • _______. (2545). “บทความพิเศษการพัฒนาอย่างยั่งยืน : (10) คำตอบอยู่ในความหลากหลาย”. มติชนสุดสัปดาห์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1120 วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์
 • คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน. (2543). “บทคัดย่อวิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่ 9”. สำนักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม.
 • จรูญ สุภาพ. (2532). หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ. ไทยวัฒนาพานิช.
 • จันทรเกษม, สถาบันราชภัฏ. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอนกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปรายวิชาวิถีโลก. กรุงเทพ. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 • จุณณเจิม ยุวรี และคณะ. (2544). วิถีโลก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
 • จุณณเจิม ยุวรี และคณะ. (2542). เหตุการณ์โลกปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
 • จุลชีพ ชินวรรณโณ. (2536). “นโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงสงครามเย็น” ใน 5 ทศวรรษ
 • การต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ. ชัยโชค จุลศิริวงศ์ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : บริษัท พรี สเกล จำกัด
 • จุลชีพ ชินวรรณโณ. (2542). สู่สหัสวรรษที่ 3 To wards The Third Millennium. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • ชัยอนันต์ สมุทวนิช. (2541). ทฤษฎีใหม่ : มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุขุมและบุตร.
 • ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. (2541). คนจนไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอดิสันเพรสโพรดักส์.
 • ดรุณี แก้วม่วง. (2542). เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีโลก. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.
 • ทวี ทวีสาร. (2525). ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ภายหลังประกาศเอกราชจนถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
 • เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. (2545). “ประเทศไทยยุทธศาสตร์ในการเผชิญวิกฤติโลก”. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. ปีที่ 45 ฉบับที่ 43. 28 มีนาคม – 3 เมษายน.
 • _______. (2545). “ประเทศไทยยุทธศาสตร์ในการเผชิญวิกฤติโลก”. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. ปีที่ 45 ฉบับที่ 44. 9-10 เมษายน.
 • _______. (2545). “ประเทศไทยยุทธศาสตร์ในการเผชิญวิกฤติโลก”. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. ปีที่ 45 ฉบับที่ 45. 11-17 เมษายน.
 • _______. (2545). “ประเทศไทยยุทธศาสตร์ในการเผชิญวิกฤติโลก”. สยายามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. ปีที่ 45 ฉบับที่ 46. 18-24 เมษายน.
 • ไทยรัฐ. 15 พฤษภาคม 2002
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2545). รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2540. กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย.
 • ธนู แก้วโอภาส. (2542). มนุษย์นิวเคลียร์. กรุงเทพฯ : เอมี่ เทรดดิ้ง.
 • ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน. (2535). “อารยธรรมตะวันตก”. มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 21. นนทบุรี.
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล. (2543). การเมืองการปกครองของไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ก. พลการพิมพ์.. (2545). วิถีโลก. พิมพ์ครั้งที่ 3. ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซ็ท.
 • ธีระ นุชเปี่ยม. (2541). การเมืองโลกหลังสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์.
 • _______. (2536). “นโยบายต่างประเทศไทยยุคหลังสงครามเย็น”. 5 ทศวรรษการต่างประเทศของไทย : จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ.
 • ชัยโชค จุลศิริวงศ์ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : บริษัท พรีสเกลจำกัด.
 • นงเยาว์ พีระตานนท์. (2541). การเมืองการปกครอง. กรุงเทพฯ. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
 • นิคม จันทร์วิทูร. (2541). ประเทศไทยจากเศรษฐกิจเฟื่องฟูถึงวิกฤตสังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มูลนิธี ลิธี ฟรีดริค เอแยร์ท (FES)
 • บรรยงค์ บุญฤทธิ์ (แปล). (2527). มหาสงครามนิวเคลียร์ล้างโลก. กรุงเทพฯ : ธรรมสารการพิมพ์.
 • เบญจวรรณ มณีฉาย. (2534). เหตุการณ์ทันโลกฉบับพิเศษ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต.
 • ประชุม ผงผ่าน และคนอื่น ๆ. (ม.ป.ป.). วิถีโลก. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
  _______. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอนกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปรายวิชาวิถีโลก. อุบลราชธานี.
 • สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
 • ปรัชญา เวสารัชธ์. (2535). สังคมโลก. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พนอ ผู้สนธิ์สาย. (2542). “โลกในต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด”. มนุษยศาสตร์วิชาการ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1. (กันยายน) สถาบันราชภัฏอุดรธานี.
 • ฟ้าพิสุทธิ์ (นามแฝง). (2545). “บ. แบล็คเจ็ต ก้าวเข้าสู่ 20 ขวบปี”. สมรภูมิ. ฉบับที่ 1003 มกราคม
 • ภารดี มหาขันธ์. (2532). พื้นฐานอารยธรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
 • มติชนรายวัน. 11 มกราคม 2002 : 6, 19 พฤษภาคม 2002 : 2, 10 กรกฎาคม 2002 : 8, 11 กรกฎาคม 2002 : 10, 19 กรกฎาคม 2002 : 19
 • มติชนรายสัปดาห์. 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2545, หน้า 13.
 • มนัส ธัญญเกษตร และคณะ . (2542). วิถีโลก. (กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน.
 • รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (2538). สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คบไฟ.
 • _______. (2540). สังคมเศรษฐกิจโลกโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : สื่อเสรี.
 • วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,ที ดี อาร์ ไอ, สถาบัน. (2544). “5 ยุทธศาสตร์แก้จนสูตรใหม่ ที ดี อาร์ ไอ”. มติชนรายวัน. วันที่ 27 พฤศจิกายน.
 • วิฑูรย์ ปัญญกุล. (2538). กระแสโลก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไว้ลาย.
 • วิทยากร เชียงกูล และคณะ. (2540). วิกฤตเศรษฐกิจไทย ผลกระทบจากการรับเงื่อนไข IMF และทางออกสำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น.
 • ศิริพร สุเมธารัตน์. (2537). เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1 Contemporary World Affais 1. กรุงเทพฯ :ศิริรัตน์การพิมพ์.
 • สถาพร มานัสสถิตย์. (2534). ถามตอบปัญหาโรคเอดส์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อักษรสมัย.
 • สภาสถาบันราชภัฏ, สำนักงาน. (2542). วิถีโลก. กรุงเทพฯ : (อัดสำเนา).
 • สมพงษ์ ชูมาก. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • สิปปนนท์ เกตุทัต. (2540). “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ : ก้าวมั่นทันโลก”. ใน คุรุสาร วารสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สถาบันราชภัฏนครปฐม
 • สุขุมพันฺธ์ บริพัตร, ม.ร.ว. (2545) “ภาพรวมเอเชียและแนวโน้มสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทางหลวงสายเอเชีย”.
 • เอกสารประกอบการสัมมนา “ทวีปของเรา : เอเชียจากศตวรรษที่ 20 สู่ 21”. โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ.). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา. 20-21 กรกฎาคม.
 • สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2540). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา เศรษฐกิจไทยและ
 • เศรษฐกิจเปรียบเทียบ หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • _______. (2540). สาขาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ ทันสมัย หน่วยที่ 1-7. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • _______. (2540). ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย หน่วยที่ 10-15. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • สุจิตรา วุฒิเสถียร และคนอื่น ๆ (แปล). (2529). ประวัติศาสตร์โลก. กรุงเทพฯ, ธนาคารแห่ง ประเทศไทย.
 • สุดา เพียรธัญกรณ์ และยุพิน คำแท่ง. (2544). เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีโลก. กรุงเทพฯ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร.
 • สุทธิชัย หยุ่น. (ม.ป.ป.). อภิมหาวินาศกรรมอเมริกา เปิดแฟ้มลับเส้นทางชีวิต มหาบุรุษหรือมหาโจร บิน ลาเดน. กรุงเทพฯ : เนชั่น มัลติมีเดีย.
 • สุเทพ สุนทรเภสัช. (2512). แนะแนวการศึกษามนุษยวิทยา. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์.
 • สุเมธ ตันติเวชกุล. (2543). “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ”. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. ปีที่ 47 ฉบับที่ 27 วันที่ 3-9 ธันวาคม
 • สุรชัย ศิริไกร. (2536). “นโยบายต่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็น : ความมั่นคงและ ระเบียบใหม่ของโลก”.
 • ใน 5 ทศวรรษการต่างประเทศของไทย : จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ. ชัยโชค จุลศิริวงศ์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : บริษัท พรี สเกล จำกัด.
 • สุริชัย หวันแก้ว. (2536). “ไทยกับกระแสเอเชีย-แปซิฟิก : สังคมวิทยาแห่งการเปลี่ยนแปลงของ
 • ระบบความสัมพันธ์ใหม่” 5 ทศวรรษการต่างประเทศของไทย : จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ.
 • ชัยโชค จุลศิริวงศ์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : บริษัท พรี สเกล จำกัด.
 • เสน่ห์ จามริก. (2542). สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
 • อัธยา โกมลกาญจน์. (2527). ประวัติศาสตร์เหตุการณ์ปัจจุบันโลก 2. กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์.
 • Bank of Thailand. (2001). Annual Report 2001. Bangkok : Bank of Thailand.
 • Crofton, Ian & Adamson, Stephen (Editor). (1994). The Guinness Compact Encyclopedia.
 • Middlesex, Great Britain: Guinness Publishing.
 • Dupre, Ben (Editor). (2000). The Oxford Children’s Pocket Encyclopedia. Oxford: Oxford University Press.
 • Felix, David. “International Capital Mobility and Third World Development Compatible Marriage Troubles Relationship?” Policy Science, Vol.27 No.4. 1994.
 • Freeman, Andrew. “Turning Digits into Dollars A Survey of Technology in Finance”The Economist (November1) 1996.
 • Giddens, Anthony The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990.
 • Korten, David C. (1996). When Corporations Rule the World, West Hartford Kumarian Press And San Francisco Beret-Kochler Publishers Inc.
 • La Feber, Walter. (1991).America Russia and the Cold War, 1945-1990. 6th ed. New York : McGraw-Hill, Inc.
 • Young, Kimbal and Raymand W. Mack. (1972). Systematic Sociology: Text and Reading.
 • New Delhi : Affielated East-West Press, Pvt. Ltd.,.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม