สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีโลก

เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

       การศึกษาวิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของประเทศไทยและของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนถึงการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทย เพื่อการปรับตัวเข้ากับการจัดระเบียบของสังคมโลก

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครองของสังคมโลกทั้งในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตได้ และเพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองการปกครองของสังคมโลก
สภาพปัจจุบันของสังคมโลก
ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคมของโลก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย