ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศไทยในอดีต

กุมภาพันธ์

 • 1 กุมภาพันธ์ 2438
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตราพระราชบัญญัติโรงจำนำร.ศ.114 ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย มีผลบังคับใช้ทั่วพระราชอาณาจักร วันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ.120
 • 3 กุมภาพันธ์ 2462
  วันที่ระลึกและวันสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกสงครามโลก ครั้งที่ 1 ที่ประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับเยอรมันนี ออสเตรียและฮังการี เมื่อสงครามสงบลง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาแก่ผู้พลีชีวิต นับตั้งแต่วันที่3 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา
 • 3 กุมภาพันธ์2485
  ได้มีการลงนามในกิจที่เกี่ยวกับการยุทธร่วมกัน ระหว่างไทย กับญี่ปุ่นโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย กับแม่ทัพกองทัพที่ 15 ของญี่ปุ่น ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกญี่ปุ่นในไทย ร่วมกับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือญี่ปุ่น ในฐานะผู้แทนจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
 • 4 กุมภาพันธ์2462
  รัชกาลที่ 5 เสด็จ ฯ ทรงเปิดเดินเครื่องจักรโรงกษาปณ์สิทธิการ
 • 5 กุมภาพันธ์2404
  เริ่มสร้างถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามไชย ไปจนจรดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนตก รวมความยาวทั้งสิ้น 8.575 กิโลเมตร ส่วนความกว้างไม่เท่ากันตลอดทั้งสายบางตอนกว้างถึง 12.75 เมตร บางตอนกว้างเพียง 7 เมตร เป็นถนนเทคอนกรีต และลาดยางตลอดสาย
 • 5 กุมภาพันธ์2428
  ได้บรรจุการทำบัญชีเข้าในหลักสูตรการศึกษาของไทยเป็นครั้งแรก โดยประกาศกระแสพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ เป็นวิชาหนึ่งในแปดอย่างของประโยคสอง ซึ่งเป็นวิชาชั้นสูงสุดของ รร. หลวงในสมัยนั้น
 • 5 กุมภาพันธ์2496
  วันสถาปนากองเรือตรวจอ่าวซึ่งเป็นกองกำลังในสังกัดกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
 • 6 กุมภาพันธ์2485
  ประเทศอังกฤษได้ประกาศสงครามกับไทย โดยให้ถือว่ามีสถานะสงครามกับไทย ตั้งแต่ 23 ม.ค. 2485 และได้โทรเลขถึงข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจำประเทศคานาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ แสดงความหวังว่าประเทศในเครือจักรภพจะดำเนินการอย่างเดียวกัน
 • 7 กุมภาพันธ์2500
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท เขื่อนนี้เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีช่องระบายน้ำ20 ช่อง กว้างช่องละ 25.50 เมตร ใช้ส่งน้ำตามโครงการชลประะทานเจ้าพระยา ในเนื้อที่ประมาณ5,550,000 ไร่
 • 7 กุมภาพันธ์2404
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรีกับประเทศรัสเซีย
 • 9 กุมภาพันธ์2515
  สมเด็จพระนางเจ้าอะลิซาเบธ แห่งอังกฤษ เสด็จเยือนประเทศไทย นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมายังเอเซียเป็นครั้งแรก
 • 10 กุมภาพันธ์2497
  ออกพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพ.ศ.2497 โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ในวันนี้กำหนดให้เป็นวันอาสารักษาดินแดนเป็นประจำทุกปี
 • 11 กุมภาพันธ์2460
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ โปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนชื่อ กองเสือน้ำ เป็นกรมราชนาวีเสือป่า สมาชิกของกรมราชนาวีเสือป่าได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มาสมัคร และมีนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน
 • 11 กุมภาพันธ์2485
  รัฐบาลแอฟริกาใต้ประกาศสถานะสงครามกับไทย โดยให้มีผล ตั้งแต่ 25 ม.ค.2485
 • 11 กุมภาพันธ์2491
  กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งกรมการรักษาดินแดนขึ้นเป็นส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อกองทัพบกให้ทำหน้าที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมาจนถึงทุกวันนี้
 • 12 กุมภาพันธ์ 2446
  ไทยเสียดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองน่าน เมืองจำปาศักดิ์ และเมืองมโนไพร เป็นพื้นที่ปีะมาณ 62,500 ตารางกิโลเมตร ให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้ไทย ซึ่งฝรั่งเศสได้ยึดตั้งแต่เหจุการณ์ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2428
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จโดยเรือพระที่นั่งอรรคราชวรเดช ไปเยี่ยมเรือรบอังกฤษ คือ เรือออเคเซียส เรืออะกาเมนอน เรือวิจิแลนด์และเรือแดริง ซึ่งเดินทางมาจากฮ่องกง มาทอดสมออยู่ที่สันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา
 • 13 กุมภาพันธ์2446
  ไทยไทยตกลงทำสัญญายก จังหวัดตราด เกาะต่าง ๆ ตลอดแนวไปจนถึง เกาะกง เกาะกูด ให้แก่ฝรั่งเศส
 • 14 กุมภาพันธ์2369
  เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฎยกกองทัพจากเวียงจันทร์เข้ามายึดเมืองนครราชสีมาไว้ได้ และได้กวาดต้อนผู้คนไปเป็นชะเลยจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงส่งกองทัพออกไปปราบและจับตัวเจ้าอนุวงศ์ได้ ส่งตัวเข้ามากรุงเทพฯ เมื่อ 21 ธันวาคม 2370
 • 16 กุมภาพันธ์2427
  วันจัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก โดยมีบาทหลวงกลอมเบต์ ชางฝรั่งเศส อธิการแห่งโบสถ์อัสสัมชัญ รับเฉพาะนักเรียนชายล้วน
 • 16 กุมภาพันธ์2496
  ประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำตาปี
 • 16 กุมภาพันธ์ 2506
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่จังหวัดลพบุรี
 • 17 กุมภาพันธ์2405
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ทรงมีพระราชสาส์น ถึงสมเด็จพระราชาธิบดีเยอรมัน มีใจความว่า ขอเจริญทางพระราชไมตรีมายัง สมเด็จพระเจ้ากรุงปรุสเซีย และเรื่องการทำสัญญาทางพระราชไมตรีและทางค้าขาย
 • 17 กุมภาพันธ์2409
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 17 กุมภาพันธ์2462
  เปิดการไปรษณีย์อากาศขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างกรุงเทพ-จันทบุรี
 • 17 กุมภาพันธ์ 2488
  ประกาศใช้เครื่องแบบทหารเรือฉบับแรก
 • 18 กุมภาพันธ์2375
  อเมริกันส่งทูตการค้าคนแรก คือ นายเอ็ดมันต์ โรเบิร์ต เข้ามาประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในสมัยประธานาธิบดี ยอร์ชวอชิงตัน ของสหรัฐอเมริกา
 • 20 กุมภาพันธ์2500
  เปิดถนนมิตรภาพ จากสระบุรีไปนครราชสีมา จากความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา
 • 20 กุมภาพันธ์2512
  มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นเกียรติ และระลึกถึงความกล้าหาญของท่าน ที่ได้ต่อสู้กับโปสุพลา แม่ทัพพม่า จนดาบหักคามือ
 • 21 กุมภาพันธ์2329
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ตีค่ายพม่าที่ท่าดินแดง กรมพระราชวังบวรฯ ตีที่สามสบ รบอยู่ 3 วัน ไทยได้รับชัยชนะ
 • 21 กุมภาพันธ์ 2410
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้จำลองปราสาทนครวัด ไว้ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์
 • 21กุมภาพันธ์ 2435
  ไทยเริมเดินรถรางเป็นครั้งแรก ต่อมาได้กีดขวางการจราจร จึงได้เลิกเมื่อพ.ศ. 2511
 • 21 กุมภาพันธ์ 2455
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้เลิกใช้ ร.ศ.(รัตนโกสินทรศก) ซึ่งเริ่มใช้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและให้ใช้ พ.ศ. (พุทธศักราช) แทน
 • 21 กุมภาพันธ์2482
  กองทัพเรือ จัดตั้งกรมนาวิกโยธิน โดยรวมกองพันนาวิกโยธิ ที่มีอยู่แล้ว 2 กองพันเข้าด้วยกัน
 • 23 กุมภาพันธ์ 2453
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
  ให้ใช้พระราชวังเดิม เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ จากนั้นเป็นต้นมา พระราชวังเดิมก็เป็นสถานที่ทำการของ
  ทหารเรือจนถึงปัจจุบัน(พระราชวังเดิมเป็นพระราชวังหลวง ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีปากคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ และวัดอรุณราชวราราม ขนาบอยู่สองข้าง ตรงกลางมีป้อมวิชัยประสิทธิ์ตั้งอยู่)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2465
  กองทัพเรือได้ออกข้อบังคับทหารเรือ กำหนดให้ใช้คำว่า ร.น. (ราชนาวี) ต่อท้ายนามของนายทหารสัญญาบัตร
 • 24 กุมภาพันธ์ 2310
  วันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระนามเดิมฉิม ทรงเป็นพระราชโอรสองค์โต ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านการรบ และด้านศิลปะเป็นอันมาก ได้ทรงติดตามพระชนกนาถครั้งยังดำรงพระยศเป็น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปทำสงครามด้วยทุกครั้ง ได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องอิเหนา ซึ่งเป็นวรรณกรรมชั้นเลิศ ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ว่าเป็นบทละครในยอดเยี่ยม งานด้านการช่างประเภท แกะสลักด้วยฝีพระหัตถ์ อันเป็นผลงานของพระองค์ ซึ่งยังมีปรากฎอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ได้แก่ ภาพแกะสลักบานประตูโบสถ์วัดสุทัศน์เทพวราราม
 • 24 กุมภาพันธ์ 2409
  กองทัพบกได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์สงครามพิเศษ ขึ้นที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี นับเป็นการจัดหน่วยรบพิเศษที่สมบูรณ์แบบ
 • 24 กุมภาพันธ์ 2513
  บก.ทหารสูงสุดได้อนุมัติการจัดตั้ง หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง (นปข.) เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายในพื้นที่รับผิดชอบตามลำน้ำโขง ตั้งแต่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทาง850 กม.
 • 24 กุมภาพันธ์ 2522
  กองทัพอากาศยุบเลิกกรมการบินพลเรือน แล้วแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจใช้ชื่อว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2468
  พระราชพิธีพระบรมราชรภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  มีการเปิดวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ตำบลพญาไท ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลโดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดจากพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ไปตามสายและเข้าเครื่องส่งที่พญาไท นับเป็นครั้งแรก และถือเป็นกำเนิดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 • 26 กุมภาพันธ์2310
  วันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • 27 กุมภาพันธ์2327
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อัญเชิญพระแก้วมรกต จากพระราชวังเดิมธนบุรี มาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
 • 27 กุมภาพันธ์2514
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 28 กุมภาพันธ์2454
  กระทรวงกลาโหมได้ส่งนายทหารสามนาย ออกเดินทางไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นชุดแรกที่ส่งออกไปศึกษา และได้สำเร็จการศึกษากลับมาถึงประเทศไทยเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2456
 • 28 กุมภาพันธ์2510
  คณะรัฐมนตรีลงอนุมัติ อนุมัติหลักการให้ความช่วยเหลือทางทหาร แก่รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม โดยให้กองทัพบกจัดส่งหน่วยกำลังรบทางพื้นดินไปปฏิบัติการรบ กองทัพบกจึงจัดตั้งหน่วยรบเฉพาะกิจขึ้นในรูป กรมทหารอาสาสมัคร(กรม อสส.) ส่งไปร่วมรบกับชาติพันธมิตร ในประเทศเวียดนาม กรม อสส. นี้ได้รับสมญานามว่าจงอางศึก
 • 29 กุมภาพันธ์2455
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นที่สามเสน

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม