ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศไทยในอดีต

เมษายน

 • 1 เมษายน 2435
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งกระทรวงขึ้น 12 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงนครบาล กระทรวงวัง กระทรวงเกษตราธิราช กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพระคลัง กระทรวงยุทธนาธิการ กระทรวงธรรมการ กระทรวงโยธาธิการ และกระทรวงมุรธาธร สำหรับกระทรวงกลาโหมนั้น ได้กำหนดหน้าที่เป็นกระทรวงราชการทหาร ให้มีหน้าที่บังคับบัญชาทั้งทหารบก และทหารเรือ ซึ่งก่อนหน้านั้น กระทรวงกลาโหมมีหน้าที่ปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ เหมือนกับกระทรวงมหาดไทยที่มีหน้าที่ปกครองฝ่ายเหนือ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การบังคับบัญชาทหารแต่อย่างใด ในวันที่ 1 เมษายน 2535 ส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดเฉลิมฉลองในโอกาศครบรอบ 100 ปี ของกระทรวงหลายส่วนราชการได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 1 เมษายน 2436
  วันสถาปนา กรมอัยการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่เป็นนักกฎหมายของพระมหากษัตริย์ ต่อมาใน พ.ศ. 2465 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีประกาศพระบรมราชโองการ ให้โอนกรมนี้ไปขึ้นกระทรวงมหาดไทย
 • 1 เมษายน 2441
  จัดตั้งกรมเสนาธิการทหารบก พระองค์เจ้าจิรประวัติดำรงตำแหน่งเป็น เสนาธิการทหารบกพระองค์แรกในกองทัพไทย
 • 1 เมษายน 2445
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติโรงรับจำนำขึ้น หลังจากนั้น นายเล็ก โทกวณิก ได้ขอตั้งโรงรับจำนำขึ้น ในนามฮั่วเสง อยู่ที่ถนนพาหุรัด โรงรับจำนำนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • 1 เมษายน 2448
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส และตราพระราชบัญญัติทาส ร.ศ. 124 ห้ามมิให้คนเกิดในรัชกาลของพระองค์เป็นทาสอีก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • 1 เมษายน 2455
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งกระทรวงคมนาคมขึ้น และในปี 2535 นับเป็นวาระครบรอบ 80 ปี ของกระทรวงคมนาคม
 • 1 เมษายน 2459
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองอาสาสมัครน้ำขึ้นเพื่อเป็นกำลังทางน้ำของไทย ดำเนินการป้องกันประเทศ ร่วมกับกองกำลังทางบกของกองอาสาสมัครเสือป่า
 • 1 เมษายน 2459
  เลิกอากรหวย กข. อย่างเด็ดขาด ในรัชกาลที่ 6
 • 1 เมษายน 2463
  มีพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้อัตราเวลาทั่วราชอาณาจักรไทยเป็น 7 ชั่วโมง ก่อนเวลาในเมืองกรีนิช แห่งประเทศอังกฤษ
 • 2 เมษายน 2394
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เสด็จสวรรคต
 • 2 เมษายน 2475
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด สะพานปฐมราชานุสรณ์เป็นทางการ สะพานนี้ได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก และเฉลิมฉลองในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 150 ปี
 • 3 เมษายน 2325
  วันที่สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก เสด็จกลับจากเขมร
 • 3 เมษายน 2454
  วันสถาปนา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งครบรอบ 84 ปีใน พ.ศ. 2536
 • 3 เมษายน 2473
  ได้มีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาครั้งสุดท้าย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 3 เมษายน 2489
  คณะผู้แทนไทยได้ลงนามในความตกลงเลิกสถานะสงคราม กับ ผู้แทนออสเตรเลีย ที่สิงคโปร์ โดยอนุโลมตามความตกลงที่ไทยทำไว้กับอังกฤษ
 • 4 เมษายน 2394
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงลาผนวช
 • 4 เมษายน 2443
  กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลอิสาน อยู่เมืองอุบลราชธานีได้นำกองทหารชาวกรุงเทพ ฯ และทหารชาวพื้นเมืองซึ่งได้รับการฝึกมาแล้ว กับได้รับความร่วมมือของกองทัพเมืองนครราชสีมา และเมืองบุรีรัมย์ สามารถจับพวกกบฎผีบุญผีบ้าที่เกิดขึ้นที่เมืองอุบลราชธานีได้
 • 4 เมษายน 2475
  งานพระราชพิธีสมโภชกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 150 ปี
 • 4 เมษายน 2525
  สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี
 • 5 เมษายน 2525
  วันที่พสกนิกรชาวไทย ถวายพระสมัญญารัชกาลที่ 1 ว่า "มหาราช"
 • 6 เมษายน 2325
  พระเจ้าตากสินมหาราช สวรรคต
 • 6 เมษายน 2325
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ตามคำกราบบังคมทูลอันเชิญของบรรดาราษฎร และข้าราชชั้นผู้ใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดให้มีพระราชพิธีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2461 และประกาศให้เป็นวันที่ระลึกมหาจักรี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 • 6 เมษายน 2461
  เริ่มมีพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ
 • 6 เมษายน 2462
  วันจักรี (เริ่มมาตั้งแต่รัชกาลที่ 6)
 • 6 เมษายน 2475
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ ประชาชนชาวไทยในวันนี้ แต่คณะรัฐมนตรีกับพระบรมวงศานุวงศ์คัดค้านเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาอันสมควร
 • 7 เมษายน 2310
  กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ครั้งที่ 2 ในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์
 • 7 เมษายน 2440
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรก โดยเรือพระที่นั่งมหาจักรี มีเรือมกุฎราชกุมาร และเรือ ยงยศอโยชฌิยา เป็นเรือรบตามเสด็จเพียงเมืองสิงคโปร์
 • 8 เมษายน 2327
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้า ฯ ให้พระครูสิทธิชัย (กระต่าย) สร้างเสาชิงช้า ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม
 • 8 เมษายน 2430
  ได้มีประกาศจัดการทหาร ในประเทศนี้ได้รวมบรรดากองทหารบก กองทหารเรือ ทั้งหมด มาขึ้นอยู่ในบังคับบัญชา ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แต่ในระหว่างที่ทรงพระเยาว์อยู่นั้น ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ นายพลเอก สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทั่วไปในกรมทหาร
 • 8 เมษายน 2495
  ตั้งค่ายจิรประวัติ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่ 13 กองพันทหารช่างที่ 4 กรมทหารราบที่ 4 กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 • 9 เมษายน 2480
  ยกฐานะกรมทหารอากาศขึ้นเป็น กองทัพอากาศขึ้นกับกระทรวงกลาโหม
 • 11 เมษายน 2436
  วันเกิแฝดสยาม อิน-จัน ในแผ่นดิน รัชกาลที่ 2 ที่แม่กลอง จันถึงแก่กรรมเดือน มกราคม 2417 แล้วอินก็ตายตามไป
 • 11 เมษายน 2436
  เปิดเดินรถไฟสายแรกของไทย ณ สถานีสมุทรปราการ ระยะทาง 21 กม. เลิกกิจการเมื่อ 1 มกราคม 2503
 • 11 เมษายน 2527
  ตั้งค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นที่ตั้งของกองพลทหารราบที่ 6 กองพันทหารช่างที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 กองพันทหารม้าที่ 21 กองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 อยู่ที่กิ่งอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 12 เมษายน 1839
  เป็นวันตั้งเมืองเชียงใหม่ ตามปรากฎในศิลาจารึกวัดเชียงมั่น ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
 • 12 เมษายน 2399
  ตั้งกระทรวงการต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก โดยแยกจากกระทรวงพระคลัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 16 เมษายน 2522
  ตั้งค่ายกฤษณ์สีวะรา ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่ 3 กองพันที่ 1,2,3, และ 4 กรมทหารราบที่ 3 จังหวัดทหารบกสกลนคร อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 • 17 เมษายน 2277
  วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดอนุสาวรีย์ที่วงเวียนใหญ่ 2497
 • 17 เมษายน 2497
  พระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่บริเวณวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรี
 • 18 เมษายน 2398
  ไทยทำสัญญากับอังกฤษเรื่องอำนาจของกงสุลอังกฤษในไทย
 • 19 เมษายน 2421
  เริ่มปักเสาโทรเลขต้นแรก ในจำนวน 721 ต้น ระยะทาง 45 กม. เป็นการสร้างสายโทรเลขจากกรุงเทพ ฯ ถึงสมุทรปราการเป็นสายแรก
 • 19 เมษายน 2469
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งราชบัณฑิตยสภา ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเดิมคือ กรรมการหอสมุดสำหรับพระนคร
 • 20 เมษายน 2380
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้แพทย์เริ่มปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษเป็นครั้งแรก
 • 21 เมษายน 2325
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองพระนครขึ้น และได้พระราชทานนามพระนครใหม่ว่า กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา ซึ่งเรียกกันต่อมาในปัจจุบันว่า กรุงเทพมหานคร
 • 21 เมษายน 2499
  นาย ทาวเซนต์ แฮรีส กงสุลอเมริกันประจำญี่ปุ่น เข้ามาเจริญทางไมตรีกับไทยที่กรุงเทพ ฯ เดินทางมาถึง
 • 23 เมษายน 2510
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประพาสประเทศอิหร่าน เป็นเวลา 7 วัน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2510
 • 24 เมษายน 2355
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดขบวนไปรับพระพุทธรูปแก้วผลึกองค์สำคัญคือ พระพุทธบุษยรัตน์ จักรพรรดิพิมลมณีมัย ซึ่งอัญเชิญมาจากนครจำปาศักดิ์ มาพักรออยู่ที่สระบุรี แล้วนำมาประดิษฐานไว้ในพระบรมมหารราชวัง
 • 24 เมษายน 2372
  อัญเชิญพระพุทธชินสีห์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลกมาประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศ
 • 26 เมษายน 2431
  วันเปิดโรงพยาบาลศิริราช
 • 27 เมษายน 2354
  วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ท้องพระเมรุ
 • 27 เมษายน 2382
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเก้ลา ฯ ให้จ้างโรงพิมท์หมอบรัดเลย์ มัชชันนารี ชาวอเมริกันพิมพ์หมาย ประกาศห้ามสูบฝิ่น และทำฝิ่นจำนวน 90,000 ฉบับ นับเป็นหมายประกาศฉบับแรก ที่ทางราชการให้จัดพิมพ์ขึ้น
 • 28 เมษายน 2493
  พระราชพิธีอภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับ ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีวสรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
 • 28 เมษายน 2507
  ตั้งค่ายภานุรังษี ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารช่าง จังหวัดทหารบกราชบุรี อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ค่ายเสนาณรงค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่ 42 กรมทหารราบที่ 5 กองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • 30 เมษายน 1857
  วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองวันจันทร์ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 สวรรคต พ.ศ. 1912

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม