ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศไทยในอดีต

พฤษภาคม

 • 1 พฤษภาคม 2423
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนธรรมเนียมออพฟิศใหม่ใช้ยืนและนั่งเก้าอี้แบบฝรั่ง เป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมให้คล้อยตามอารยประเทศ
 • 1 พฤษภาคม 2454
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าให้ ฯ ให้ตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน พ่อค้า ประชาชน มีความรู้ทางวิชาการ
 • 1 พฤษภาคม 2499
  ประเทศไทยประกาศให้มีวันแรงงานแห่งชาติ วันกรรมกรหรือวันแรงงานแห่งชาติ จัดขึ้นตระหนักถึงความรับผิดชอบ และสำนึกถึงรากฐานความมั่นคง ของการประกอบอาชีพเป็นประโยชน์ ทั้งทางส่วนตัวและประเทศชาติ
 • 4 พฤษภาคม 2442
  วันเปิดเรียนของนักเรียนนายเรือรุ่นแรก มีนักเรียนนายเรือ ทั้งหมด 12 คน
 • 5 พฤษภาคม 2430
  กำเนิดรถรางไทย ได้เริ่มเดินรถครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เส้นทางบางคอแหลม (ถนนตก) ถึงพระบรมราชวัง
 • 5 พฤษภาคม 2444
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสชวาครั้งที่ 3 เพื่อทรงนำแบบอย่างของต่างประเทศมาปรับปรุงบ้านเมืองไทย การเสด็จครั้งนี้ ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม ถึง 24 กรกฎาคม 2444 รวม 80 วัน
 • 5 พฤษภาคม 2493
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับบรมราชาภิเษก ต่อมาทางราชการจึงกำหนดในวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันฉัตรมงคล
 • 7 พฤษภาคม 2496
  วันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นแรกจำนวน 30 นาย
 • 7 พฤษภาคม 2524
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอู่ทหารเรือแห่งใหม่ ของกองทัพเรือที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
 • 8 พฤษภาคม 2417
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งคณะรัฐมนตรีชุกแรกของไทยขึ้นบริหารประเทศ เรียกการบริหารงานของรัฐมนตรีชุดนี้ว่า สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ต่อมาในเดือนมิถุนายน ก็ได้ทรงแต่ตั้ง สภาที่ปรึกษาในพระองค์ขึ้น มีหน้าที่ให้คำแนะนำพระมหากษัตริย์
 • 9 พฤษภาคม 2439
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสชวาครั้งที่ 2 โดยเรือพระที่นั่งมหาจักรี
 • 9 พฤษภาคม 2484
  ไทยกับฝรั่งเศส ลงนามในอนุสัญญาสันติภาพ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส หลังจากยุติกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส ประเทศไทยได้รับดินแดนแคว้นหลวงพระบาง จำปาศักดิ์ แคว้นเขมรบางส่วน ซึ่งรวมทั้งจังหวัดศรีโสภณ และพระตะบอง คืนมา รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24,039 ตรางกิโลเมตร
 • 9 พฤษภาคม 2484
  ไทยกับฝรั่งเศสได้ลงนามในอนุสัญญาสันติภาพระหว่างกันที่กรุงโตเกียว หลังจากที่เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส ระหว่าง ไทยกับฝรั่งเศส ใน 6-28 ม.ค. 2484
 • 10 พฤษภาคม 2485
  กองทัพพายัพเริ่มเคลื่อนกำลังเข้าสู่สหรัฐไทยเดิม และได้ปฏิบัติการอยู่เป็นระยะเวลา 8 เดือน เศษ จึงได้เริ่มถอนตัวกลับ
 • 13 พฤษภาคม 2485
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ยกเลิกการใช้ ราชทินนามและบรรดาศักดิ์
 • 14 พฤษภาคม 2394
  วันพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 14 พฤษภาคม 2500
  รัฐบาลได้จัดพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เรียกว่า พุทธพยุหยาตราทางชลมารค นับเป็นการรื้อฟื้นพิธีพยุหยาตราทางชลมารค หลังจากที่ไม่ได้จัดมาเป็นเวลานาน
 • 15 พฤษภาคม 2394
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ เถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ และแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • 16 พฤษภาคม 2148
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จสวรรคต ที่เมืองหาง ซึ่งเป็นเมืองอยู่ชายพระราชอาณาเขต พระชนมายุ 50 พรรษา เสวยราชสมบัติได้ 15 ปี
 • 17 พฤษภาคม 2419
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จก่อพระฤกษ์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
 • 17 พฤษภาคม 2446
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโอสถสภาของรัฐบาลขึ้น ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบและผลิตยาสามัญประจำบ้าน เพื่อผลิตยาจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาย่อมเยา ในครั้งนั้นเรียกกันว่า ยาโอสถสภา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นยาตำราหลวง
 • 17 พฤษภาคม 2477
  วันเปิดโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร โดยครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ ต่อมาในปี 2488 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนาฏศิลป จนถึงปัจจุบันนี้ โดยมี พล.ต.หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น สถานที่ตั้งอยู่บริเวณท่าช้าง วังหน้า ติดกับโรงละครแห่งชาติ
 • 17 พฤษภาคม 2509
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเขื่อนเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างกั้นแม่น้ำปิง
 • 18 พฤษภาคม 2411
  ไทยโดย พระสยาม ฯ ลงนามในสัญญาทางพระราชไมตรี ระหว่างไทย กับ สวีเดน นอร์เวย์
 • 19 พฤษภาคม 2466
  พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพล เขตอุดมศักดิ์ เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ สิ้นพระชนม์ ที่ตำบลหาดทรายรี จังหวัดชุมพร พระชนม์ 43 ชันษา
 • 19 พฤษภาคม 2491
  วันสถาปนา กรมการรักษาดินแดน (รด.) เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม โดยให้ยุบกรมการทหารสารวัตร และแปรสภาพเป็น กรมการรักษาดินแดน
 • 19 พฤษภาคม 2534
  พิธีวางศิลาฤกษ์ อนุสรณ์สถานทหารเรือที่เกาะช้าง และเททองหล่อพระรูปเหมือน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพล เขตอุดมศักดิ์ ที่กองทัพเรือและจังหวัดตราด ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างขึ้น ที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบิดาแห่งราชนาวีไทย และรำลึกถึงเกียรติประวัติ วีรกรรมของทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง เมื่อ พ.ศ. 2484
 • 20 พฤษภาคม 2423
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ใช้ธนบัตรสยามเป็นครั้งแรก เรียกว่า อัฐกระดาษ
 • 20 พฤษภาคม 2436
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งสภาอนุโลมแดง งานสำคัญของสภาอนุโลมแดงคือ จัดส่งเครื่องยา อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปช่วยบำรุงทหารในสนามรบ เมื่อครั้งเหตุการณ์ ร.ศ. 112 ต่อมาจึงได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พุทธศักราช 2461 จึงตั้งสภาการกุศลอาสาสงเคราะห์ เพื่อช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บในเวลาสงคราม และในยามสงบ กับทั้งบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สาธารณภัยพินาศ โดยไม่เลือชนชั้น ลัทธิศาสนา หรืออุดมคติทางการเมืองของผู้ประสบภัย โดยยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง
 • 20 พฤษภาคม 2436
  ได้มีการประชุมสภากาชาดของไทยเป็นครั้งแรกโดยมี พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีเป็นสภานายิกา
 • 20 พฤษภาคม 2440
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่น ร.ศ. 116 เป็นฉบับแรก
 • 20 พฤษภาคม 2454
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ได้มีประกาศพระบรมราชโองการ เริ่มการเสือป่าขึ้น
 • 22 พฤษภาคม 2514
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร แก่จังหวัดบุรีรัมย์ พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ ณ จังหวัดต่าง ๆ ทั่งพระราชอาณาจักร พระพุทธรูปองค์นี้นอกจากจะเป็นนิมิตหมายแห่งคุณพระรัตนตรัย อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของ
  พุทธศาสนิกชนทั้งหลายแล้ว ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับบรรดาพสกนิกรทั้งมวลของพระองค์
 • 23 พฤษภาคม 2442
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยกระบวนแห่จากพระบรมมหาราชวัง มาบรรจุไว้ ณ พระเจดีย์องค์ใหญ่บนยอดภูเขาทอง วัดสระเกศ และโปรดเกล้าฯ ให้เรียกชื่อภูเขาทองให้ถูกต้องว่า บรมบรรพต
 • 23 พฤษภาคม 2510
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี และท้าวศรีสุนทร ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณสี่แยกท่าเรือ ตรงกึ่งกลางถนนเทพกษัตรี กับถนนศรีสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 24 พฤษภาคม 2461
  พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร อัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ทำสัญญาข้อตกลงกับฝรั่งเศส ว่าด้วยอำนาจศาลทหาร ถือว่าอำนาจศาลไทยมีอำนาจเหนือบุคคลทั้งปวง ในกองทหารไทยที่ไปปฏิบัติการนอกประเทศ ถ้าเกิดคดีขึ้น ทหารไทยจะต้องขึ้นศาลทหารไทย
 • 25 พฤษภาคม 2394
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชพิธีบวรราชาภิเษก สมเด็จพระอนุชาธิราช พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหาอุปราช แต่ให้มีพระเกียรติยศเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดิน
 • 25 พฤษภาคม 2513
  วันเปิดอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • 26 พฤษภาคม 2485
  กองพลที่ 3 ของกองทัพพายัพยึดเมืองเชียงตุง อันเป็นเมืองหลวงของสหรัฐไทยเดิมได้ในสงครามมหาเอเซียบูรพา
 • 27 พฤษภาคม 2467
  วันสถาปนา กรมการทหารสื่อสาร
 • 28 พฤษภาคม 2394
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าน้อย หรือกรมขุนอิศเรศรังสรรค์ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช แต่ให้มีพระเกียรติยศอย่างพระเจ้าแผ่นดิน
 • 29 พฤษภาคม 2499
  ไทยทำสัญญาทางไมตรีกับ สหรัฐ เช่นเดียวกับที่ทำกับอังกฤษ และจัดตั้งกงสุลขึ้นที่ กรุงเทพ ฯ ในวันเดียวกันนี้ โดยมี หมอ แมททูน เป็นกงสุลคนแรก
 • 30 พฤษภาคม 2457
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ เสด็จเปิดโรงพยาบาลจุฬา
 • 30 พฤษภาคม 2484
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ฯ เสด็จสวรรคตด้วยพระหทัยพิการ ที่ อังกฤษ

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม