ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศไทยในอดีต

มิถุนายน

 • 1 มิถุนายน2301
  เจ้าฟ้าอุทุมพร (กรมขุนพรพินิต) กษัตริย์อยุธยาองค์ที่ 32 เสวยราชย์ได้2 เดือนเศษ ได้ถวายราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้าเอกทัศน์ (กรมขุนอนุรักขมนตรี) พระเชษฐา ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา เป็นเวลา 9 ปี ทั้งสองพระองค์เป็นโอรสพระเจ้าบรมโกศ กษัตริย์อยุธยาองค์ที่ 31 ก่อนเสด็จสวรรคตได้ทรงตั้งเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็น รัชทายาท ไม่ตั้งเจ้าฟ้าเอกทัศน์ผู้พี่ ซึ่งทรงเห็นว่าโฉดเขลา จะรักษาบ้านเมืองไว้ไม่ได้
 • 1 มิถุนายน2451
  ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ.127 และ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 นับเป็นประมวลกฎหมาย (CODE) ฉบับแรกของไทย
 • 1 มิถุนายน2468
  วันทำพิธีเปิด โรงเรียนนายเรือ ปัจจุบันคือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • 1 มิถุนายน2481
  วันจัดตั้งหน่วยบินทหารเรือขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่าหน่วยบินทะเล ขึ้นตรงกับกองเรือรบ
 • 1 มิถุนายน2516
  ไทนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับโรมาเนีย
 • 2 มิถุนายน2358
  วางหลักเมือง เมืองนครเขื่อนขันธ์ พระประแดง ขณะนั้นมีมอญ 40,000อยู่ที่เมืองปทุมธานี และให้มอญ 300 คน มาอยุ่ที่นครเขื่อนขันธ์
 • 2 มิถุนายน2445
  ประกาศห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ในที่น้ำนิ่ง ระหว่าง 1 กรกฎาคม ถึง 15 กันยายน(เฉพาะในมณฑลกรุงเก่า)
 • 2 มิถุนายน2524
  กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือประกาศเปลี่ยนแปลงเวลามาตรฐานซึ่งใช้อยู่ปัจจุบันให้ใกล้เคียงกับเวลาจริงตามธรรมชาติ(เวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนไปจริง)
 • 3 มิถุนายน2394
  แก้พระนามพระพุทธรูป ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือ "พระพุทธเลิศหล้าสุราลัย" เป็น "พระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
 • 3 มิถุนายน2410
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการประกาศตั้ง เซอร์ยอน เบาริง เป็นราชทูตวิสามัญ และอัคราชทูตผู้มีอำนาจเต็มฝ่ายไทยประจำยุโรป และได้ตั้งให้เป็น พระยาสยามานุกูลกิจ สยามมิตรมหายศ เมื่อ 31 สิงหาคม 2410
 • 3 มิถุนายน2458
  ตั้งยศนายพลเสือป่าเป็นครั้งแรก พระราชทานแก่ พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพไกรฤกษ์)
 • 3 มิถุนายน2484
  ถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประเทศอังกฤษ
 • 4 มิถุนายน2435
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กองทัพเรือสนับสนุนกรมป่าไม้ เพื่อจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านป่าชายเลน และป้องกันควบคุมการบุกรุกทำลายป่าชายเลน ตลอดแนวน่านน้ำไทย
 • 5 มิถุนายน2461
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ฉบับแรกของไทย
 • 5 มิถุนายน2481
  เรือดำน้ำของไทย 4 ลำ ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงไทย
 • 6 มิถุนายน2458
  แก้ระเบียบสวดมนต์ไหว้พระสำหรับทหาร ให้มีบทปลุกใจ "ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้..."และมีการแก้เพลงชาติเสียใหม่
 • 7 มิถุนายน2430
  ชาวเมืองไลเจาและพวกฮ่อจากแคว้นสิบสองจุไท ได้ยกทัพเมืองหลวงพระบาง ภายหลังที่กองทัพเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ยกทัพกลับออกจากเมืองหลวงพระบางเมื่อ 27 เมษายน 2430
 • 7 มิถุนายน2447
  ตราข้อบังคับอัตราเบี้ยกันดารทหารบก ร.ศ.123
 • 8 มิถุนายน2457
  เปลี่ยนชื่อเมืองนครเขื่อนขันธ์เป็น พระประแดง
 • 9 มิถุนายน2382
  ให้เมืองพังงาเป็นเมืองใหญ่ เอาเมืองถลาง เมืองตะกั่วทุ่ง เมืองตะกั่วป่า มาขึ้นกับเมืองพังงา
 • 9 มิถุนายน2435
  เรือกลไฟเริ่มเดินในลำแม่น้ำมูลระหว่างเมืองอุบลท่าช้าง เป็นเที่ยวแรก
 • 9 มิถุนายน2453
  ตั้งเมืองเชียงรายเป็นเมืองจัตวา
 • 9 มิถุนายน2489
  พระบาทสมเด็จพระอนันทมหิดล เสด็จสวรรคต
 • 9 มิถุนายน2489
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชย์
 • 9 มิถุนายน2514
  ตั้งกองพลที่ 9 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยกรมทหารราบที่ 9 และ 19 กองพลที่ 9 เคยตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วยุบเลิกไปเมื่อ 30พฤษภาคม 2471
 • 10 มิถุนายน2400
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีอเมริกามีใจความว่าขอเจริญทางพระราชไมตรีมายัง แฝรงกลินเปียศปริศเดน ผู้บังการแผ่นดินยุไนติศเตศอเมริกาและเรื่องการขอแก้สัญญาเก่าในทางไมตรี และการค้าขายในแผ่นดินสยาม ที่ได้เคยทำกันมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 10 มิถุนายน1400
  มีการฉายภาพยนตร์ครั้งแรกในไทยที่โรงละคร หม่อมเจ้าอลังการ์
 • 10 มิถุนายน2425
  บริษัท เดอลอง ของฝรั่งเศส ขอขุดคอคอดกระ แบบเดียวกับการขุคคลองสุเอช แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบ่ายเบี่ยง เพราะต้องพิจารณาประโชยน์ของฝ่ายไทยก่อน เพราะถ้าผิดพลาดจะเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษ
 • 10 มิถุนายน2439
  การไฟฟ้านครหลวง เปิดบริการแก่ประชาชนในพระนคร
 • 10 มิถุนายน2480
  ตรา พ.ร.ก. ประกาศแนวถนน 41 สาย
 • 10 มิถุนายน2486
  ตั้งมณฑลทหารเรือที่ 2 ที่สัตหีบ แล้วยุบลงเหลือเป็นสถานีทหารเรือสัตหีบเมื่อ 14 กรกฎาคม 2494
 • 11 มิถุนายน2421
  พระศรีวิชัย (ครูบาศรีวิไชย) พระภิกษุผู้มีชื่อเสียงแห่งลานนาไทย เกิดที่บ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นพระภิกษุนักบุญผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ โดยแรงศรัทธา ใช้เวลาเพียง5 เดือน พระศรีวิไชย มรณภาพ เมื่อ 22 มีนาคม 2481
 • 11 มิถุนายน2443
  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากอังกฤษเป็นพระองค์แรก เสด็จกลับถึงกรุงเทพ ฯ แล้วทรงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศเป็นนายเรือโท พระองค์ได้ทรงบากบั่นก่อสร้างกองทัพเรือไทยให้แข็งแกร่งขึ้น ทรงพระวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้า ที่จะให้คนไทยมีความสามารถในกิจการทหารเรือ จนได้รับการขนานนามจากกองทัพเรือเมื่อ11 กุมภาพันธ์ 2536 ว่า พระบิดาของกองทัพเรือไทย
 • 12 มิถุนายน2437
  กองทัพเมืองเชียงใหม่ของพระเจ้ากาวิละ ยึดเมืองเชียงแสนได้ในวันนี้ เมืองเชียงแสนอยู่ในท้องที่จังหวัดเชียงราย ริมแม่น้ำโขง ขณะนั้นยังอยู่ในอิทธิพลพม่า
 • 12 มิถุนายน2469
  ให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวงที่กรุงเทพ ฯ (ถนนซังฮี้) กับโรงเรียนราชวิทยาลัยที่บางขวาง เป็นโรงเรียนเดียวกันเรียกว่า โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และให้ยุบโรงเรียนมหาดเล็กหลวงที่เชียงใหม่ด้วย"โรงเรียนมหาดเล็ก" ต่อมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "โรงเรียนมหาดเล็กหลวง"คือ วชิราวุธวิทยาลัย
 • 12 มิถุนายน2483
  รัฐบาลไทยได้ลงนามในกติกาสัญญา ไม่รุกรานกันกับอังกฤษและฝรั่งเศส ในห้วงระยะเวลาที่เกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2
 • 12 มิถุนายน2483
  รัฐบาลไทยได้ลงนามในสนธิสัญญา ว่าด้วยการจำเริญสัมพันธไมตรี และเคารพต่อบูรณภาพแห่งกันระหว่างไทย กับญี่ปุ่น ก่อนเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา
 • 12 มิถุนายน2515
  กองทหารไทยรุ่นสุดท้ายที่ร่วมรบในสงครามเกาหลี เดินทางออกจากประเทศเกาหลีกองทหารไทยรุ่นแรกเดินทางไปถึงประเทศเกาหลี เมื่อ 7 พฤษจิกายน 2493
 • 13 มิถุนายน2325
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงกระทำพิธีปราบดาภิเษก เป็นกษัตริย์พระบรมราชจักรีวงศ์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • 14 มิถุนายน2310
  พระเจ้ากรุงธนบุรี เข้ายึดเมืองจันทบุรี
 • 14 มิถุนายน2456
  ตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุน 1 ล้านบาท
 • 15 มิถุนายน2401
  หมอบลัดเล ซื้อลิขสิทธิ์หนังสือนิราศลอนดอนของหม่อมราโชทัย เป็นการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งแรกในเมืองไทย
 • 15 มิถุนายน2505
  ศาลโลก (WORLD COURT JUSTICE) ที่กรุงเฮก พิจารณาคดีเขาพระวิหาร ระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยตัดสินให้เขาพระวิหารเป็นของกัมพูชา ด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 เหตุที่ไทยแพ้คือ กฎหมายปิดปาก (การยอมรับในสมัยนั้น) ที่ทางกัมพูชานำมาอ้าง
 • 16 มิถุยายน2363
  เกิดอหิวาตกโรคระบาดในกรุงเทพ ฯ ในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกว่าห่าปีระกามีผู้เสียชีวิต 30,000 คน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ให้ตั้งราชพิธีอาพาธพินาศที่พระที่นั่งดุสิตาทำคล้ายพิธีตรุษคือยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดรุ่ง 1 คืน แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบรมธาตุออกเวียนรอบพระนครมีพระราชาคณะในขบวนแห่ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั้งทางบกและทางเรือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงรักษาอุโบสถศีลพร้อมพระวงศานุวงศ์ ข้าราชการทั่วไปได้รับพระบรมราชานุญาติให้รักษาศีลทำบุญให่ทานตามใจสมัคร ไม่ต้องเข้าเฝ้า และทำราชการที่ไม่จำเป็น
 • 16 มิถุนายน2329
  เกิดอหิวาตกโรคระบาดในพระนคร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกว่า "ห่าปีระกา"
 • 17 มิถุนายน2325
  ตรากฎหมายลงโทษข้าราชการที่กินเหล้า เล่นเบี้ย โดยใช้เฆี่ยนหลัง 3 ยก (90ที)
 • 17 มิถุนายน2441
  ประกาศโครงการศึกษา ร.ศ.117 ขณะนั้นมีพลเมือง 6 ล้าน เด็กในเกณฑ์เรียน490,000 คน
 • 18 มิถุนายน2462
  กงสุลฝรั่งเศส ทูลทาบทามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอทหารไทย 500 คน ไปช่วยฝรั่งเศสรบในตังเกี๋ย ซึ่งพระองค์ทรงบ่ายเบี่ยง
 • 18 มิถุนายน2455
  ขึ้นระวางเรือเสือคำรณสินธุ์ เรือรบของไทยที่ต่อจากประเทศญี่ปุ่น เป็นเรือลำแรกที่ทหารไทยนำเรือเดินทางจากญี่ปุ่น
 • 18 มิถุนายน2480
  ตราพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน เพื่อสร้างสถานีเกษตรกลาง ถนนกรุงเทพ- ดอนเมือง
 • 19 มิถุนายน2460
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถึงพระราชาธิบดีฮอลันดา มีใจความว่าขอเจริญทางพระราชไมตรีมายังสมเด็จพระเจ้าวิเลียมที่สาม พระเจ้าแผ่นดินกรุงนิเทอร์แลนด์ ทรงย้ำถึงทางพระราชไมตรีของสองพระนครที่จะยั่งยืนสืบไปนาน และคนของทั้งสองฝ่ายจะค้าขายต่อกันโดยสุขสวัสดิ์
 • 19 มิถุนายน2428
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวะวงศ์ ฯ ทรงประกอบพิธีเปิดสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า ศาลาการต่างประเทศนับเป็นกระทรวงแรกที่มีสำนักงานขึ้นต่างหากจากที่เคยใช้วังหรือบ้านเสนาบดีกระทรวงนั้นๆ เป็นที่ทำการ
 • 19 มิถุนายน2457
  จดทะเบียนบริษัทภาพยนตร์แห่งแรกของเมืองไทย คือ บริษัทภาพยนตร์พัฒนากร
 • 19 มิถุนายน2461
  ไทยส่งกำลังอาสาสมัครไปรบในยุโรปในสงครามโลกครั้งที่ 1 เดินทางโดยเรือเอมไพร์ไปถึงท่าเรือมาร์แซย์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ 30 กรกฎาคม 2461 เมื่อฝึกเสร็จแล้วก็ได้ไปเข้าประจำฐานทัพที่เมืองตรัวส์และได้เข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่การรบบริเวณเมืองชาร์ลอง
 • 20 มิถุนายน2309
  วันค่ายบางระจันแตก
 • 21 มิถุนายน2416
  เกิดอหิวาตกโรคในพระนคร ระบาดอยู่ 30 วัน คนตายมาก
 • 21 มิถุนายน2432
  ทหารสามารถกวาดต้อนพวกอั้งยี่ในกรุงเทพ ฯ ที่เกิดวิวาทกันเองแล้วยกกำลังเข้าต่อสู้กันที่โรงสีปล่องเหลี่ยมบางรัก มีการตั้งสนามเพลาะเพื่อสู้รบกันบนถนนเจริญกรุง กระทรวงนครบาลไม่สามารถปราบปรามได้ จึงต้องใช้กำลังทหารบก และทหารเรือเข้าปราบ
 • 22 มิถุนายน2416
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนธรรมเนียมหมอบคลานเข้าเฝ้าเป็นยืนเฝ้า
 • 22 มิถุนายน2455
  แต่งตั้ง เลื่อนยศทหาร ให้เป็นนายทหารพิเศษของกองทัพบก
  นายพันเอก เจ้าบุญวาทย์วงศามานิต เป็น นายพลตรี
  เจ้าแก้วนวรัฐ เป็น นายพันเอก
  เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เป็น นายพันเอก
  นายพันโท เจ้าอุปราชเมืองนครน่าน เป็น นายพันเอก
  เจ้าราชบุตรเมืองนครเชียงใหม่ เป็น ร้อยเอก
  เจ้าอุปราชเมืองนครลำปาง เป็น นายร้อยเอก
  เจ้าราชวงศ์เมืองนครเชียงใหม่ เป็น นายร้อยเอก
  การแต่งตั้งยศทหาร ให้เป็นนายทหารพิเศษของกองทัพบก ไม่ทราบว่าเริ่มเมื่อใดแต่ปรากฎในทำเนียบทหารบก ร.ศ.122 (พ.ศ. 2446) มีเจ้านายฝ่ายเหนือและใต้ได้รับยศทหารแล้วคือ
  นายพันเอก เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้านครเชียงใหม่ พระบิดาของเจ้าดารารัศมี
  นายพันโท พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ รายามดา เมืองไทยบุรี
  นายพันตรี เจ้าราชบุตร เมืองเชียงใหม่
  นายร้อยเอก เจ้าไชยสงคราม เมืองนครเชียงใหม่
  นายร้อยตรี น้อยสมพมิตร เมืองนครเชียงใหม่
 • 23 มิถุนายน2155
  เรือสำเภาอังกฤษชื่อ โกลบ เดินทางมาถึงปัตตานี นับเป็นเรืออังกฤษลำแรกที่เดินทางมาไทยในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ
 • 24 มิถุนายน2329
  เกิดอหิวาตกโรคระบาดในกรุงเทพ ฯ ระหว่าง 17 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม2329 วันนี้เป็นวันที่มีคนตายมากที่สุดถึง 700 ศพ เฉพาะที่เผาที่วัดสระเกศ วัดสังเวช วัดบพิตธพิมุข
 • 24 มิถุนายน2475
  คณะราษฎร์ได้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสยาม ให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ
 • 24 มิถุนายน2482
  เปลี่ยนชื่อประเทศสยาม เป็นประเทศไทย เป็นครั้งแรกที่เริ่มมีรัฐนิยมคือ การชี้นำในเรื่องการนิยมไทย ครั้นถึง 7 กันยายน 2488 จึงเปลี่ยนกลับไปใช้คำว่า "ประเทศสยาม" ตามเดิม
 • 24 มิถุนายน2483
  กำหนดให้ วันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติ
 • 24 มิถุนายน2485
  มีพิธีเปิด อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่บริเวณต้นทางหลวงประชาธิปัตย์ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางหลวงพหลโยธิน เพื่อเป็นอนุสรณ์ของผู้ที่กล้าหาญของชาติ ที่ได้เสียชีวิตไปในการรบ เรียกร้องการปรับปรุงเส้นเขตแดนกับอินโดจีนฝรั่งเศส ชื่อของวีรชนไทยดังกล่าวจำนวน 160 คน ได้จารึกไว้ ณ อนุสาวรีย์แห่งนี้
 • 24 มิถุนายน2497
  บริษัท ททท. เปิดสถานีส่งโทรทัศน์เป็นครั้งแรก สถานีนี้เรียกว่าช่อง4 สถานีตั้งอยู่ที่วังบางขุนพรหม
 • 25 มิถุนายน2450
  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แห่งอังกฤษได้ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาทางกฎหมาย (Doctorof Law) กิตติมศักดิ์แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเซีย ที่ได้รับการถวายพระเกียรติดังกล่าว
 • 26 มิถุนายน2475
  ประกาศปลด นายทหารชั้นนายพลทั้งกองทัพ เมื่อคราวคณะราษฎร์ยึดการปกครอง แล้วกลับให้มียศนายพล เมื่อ 31 ตุลาคม 2479
 • 27 มิถุนายน2412
  ประกาศตั้ง สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราชการต่างประเทศ
  เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เป็นสมุหพระกลาโหม
  ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระเยาว์
 • 28 มิถุนายน2229
  ออกพระวิสูตรสุนทร ได้เป็นราชทูตออกไปเมืองฝรั่งเศส เดินทางถึงเมืองเบรสต์ นำเด็กไทยไปด้วย 12 คน
 • 29 มิถุนายน2445
  ประกาศใช้ พระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ.121 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 29 มิถุนายน2494
  วันกบฎแมนฮัตตัน
 • 30 มิถุนายน2374
  มิชชั่นนารีอเมริกันคนแรกที่เดินทางมาถึงไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคือ ศาสตราจารย์ เดวิด เอบีล พร้อมกับศาสตราจารย์ ทอมลิน
 • 30 มิถุนายน2491
  บรรจุพระบรมสริรางคารที่พระพุทธบัลลังก์ พระพุทธอังคีรสในพระอุโบสถวัดราชบพิธ
 • 30 มิถุนายน2506
  ยูเนสโก ประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงค์ ฯ เป็นบุคคลดีเด่นทางประวัติศาสตร์ของโลกในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม