ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศไทยในอดีต

กรกฎาคม

 • 1 กรกฎาคม2388
  หมอคาสเวล มิชชั่นนารีอเมริกัน เริ่มถวายการสอนภาษาอังกฤษให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่ทรงเป็นพระภิกษุ
 • 1 กรกฎาคม2440
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จถึงกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ตามระยะทางเสด็จทรีปยุโรป ออกจากกรุงวอร์ซอ เมื่อ 2 กรกฎาคม และเสด็จต่อไปยังประเทศรัสเซีย
 • 1 กรกฎาคม2451
  ย้ายกองสรรพวุธทหารเรือ ไปตั้งที่บางนา
 • 1 กรกฎาคม2454
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งกองลูกเสือขึ้น หลังจากตั้งกองเสือป่าเพียง 2 เดือน และเป็นประเทศที่ 3 ที่ตั้งกองลูกเสือขึ้นในโลก มีความมุ่งหมายโดยสรุป 3 ประการ คือ ความภักดีต่อพระมหากษัตริย์ การนับถือพระศาสนาและความสามัคคีไม่ทำลายกันและกัน
 • 2 กรกฎาคม2426
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งกรม์โทรเลขขึ้น โดยรับช่วงการโทรเลขจากกรมกลาโหม
 • 2 กรกฎาคม2455
  พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ เริ่มการฝึกบินเป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส สมัยเมื่อเป็น พันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) กระทรวงกลาโหม ได้ส่งไปฝึกการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2454 พร้อมกับทหารบกอีก 2 นาย
 • 2 กรกฎาคม2476
  เปิดโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง โรงภาพยนตร์ปรับอากาศแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นแห่งที่ 2 ในภาคตะวันออก
 • 2 กรกฎาคม2531
  ประเทศไทยได้จัดงานพระราชพิธี รัชมังคลาภิเศกขึ้น ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติได้ 42 ปี 23 วัน นับว่ายาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
 • 3 กรกฎาคม2440
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จถึงประเทศรัสเซีย ประทับที่พระราชวังปิเตอร์ฮอพ
 • 4 กรกฎาคม2387
  วันแรกจำหน่าย นสพ. ฉบับแรกของไทย ชื่อบางกอกรีคอร์ดอร์ ของหมอบรัดเลย์ออกเป็นรายปักษ์ ออกจำหน่ายได้ 1 ปี ก็เลิกกิจการ
 • 4 กรกฎาคม2439
  นาย จี.เอช. แวนสัชเตเลน แต่งทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมี และบรรเลงถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เมืองจอร์กจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย
 • 4 กรกฎาคม2486
  พลเอก โตโจ (ญี่ปุ่น) ได้มาพบ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่กรุงเทพ ฯ มอบดินแดนเดิมของไทยที่กองทหารญี่ปุ่นตีได้ ลงนามในสัญญา เมื่อ 20 สิงหาคม 2486 คือ รัฐเชียงตุง รัฐเมืองพาน และรัฐมาลัย(กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี ปลิส) ดินแดนเหล่านี้ต้องคืนไปเมื่อสงครามสงบเพราะไทยแพ้สงครามญี่ปุ่นไปด้วย
 • 5 กรกฎาคม2505
  กองทัพเรือได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยบิน กองทัพเรืออีกครั้ง หลังจากที่ยุบไปเมื่อพ.ศ. 2481 เรีบกว่า ฝูงบินกองทัพเรือ
 • 6 กรกฎาคม2390
  เรือรบฝรั่งเศส 3 ลำ เดินทางจากสมุทรปราการมาถึงสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยานำราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาทำสัญญาทางพระราชไมตรี และการค้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 6 กรกฎาคม2418
  ประกาศให้เปิดโรงเรียนทั่วราชอาณาจักร ตามวัดทั่วประเทศ มีพระและคฤหัสถ์เป็นครูอย่างน้อย5 คน เงินเดือน ๆ ละ 6 บาท สมัยนั้นไม่ทราบจำนวนวัด เมื่อ
  พ.ศ. 2453 มี 13,065 วัด
  พ.ศ. 2480 มี 17,650 วัด
  พ.ศ. 2524 มี 31,187 วัด
  พ.ศ. 2527 มีโรงเรียนประถม 30,724 โรงเรียน
  เมืองไทยเริ่มการศึกษาทั่วประเทศหลังญี่ปุ่น 3 ปีเท่านั้น ญี่ปุ่นจัดการศึกษาทั่วประเทศเมื่อ พ.ศ. 2415
 • 6 กรกฎาคม2450
  ฝรั่งเศสยอมคืนจังหวัดตราด ซึ่งยึดไป เมื่อ พ.ศ. 2446 ให้ไทย อันเป็นผลจากสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสฉบับ พ.ศ. 2449 (ร.ศ.125) โดยฝรั่งเศสยอมคืนจังหวัดตราดและเกาะต่างๆ ใต้แหลมสิงห์ลงไปถึงเกาะกูด
 • 6 กรกฎาคม2463
  กำหนดให้ วันที่ 6 เมษายน เป็นวันชาติไทย เข้าใจว่าจะใช้สำหรับชาวต่างประเทศคือ ถือเอาวันจักรีเป็นวันชาติไทย
 • 6 กรกฎาคม2475
  พระเจนดุริยางค์ ได้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติขึ้นใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะราษฎรทำนองเพลงชาตินี้ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
 • 7 กรกฎาคม2367
  เจ้าฟ้ามงกุฎ ฯ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ที่วัดมหาธาตุ ก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สวรรคต 7 วัน แล้วไปประทับอยู่ที่วัดสมอราย (ราชาธิวาส)
 • 7 กรกฎาคม2402
  สร้างพระนครคีรีบนเขาวัง ที่เมืองเพชรบุรี ปัจจุบันเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
 • 7 กรกฎาคม2475
  ทำนองเพลงชาติ ได้บรรเลงครั้งแรก ณ บริเวณสวนดุสิต โดยพระเจนดุริยางค์
 • 8 กรกฎาคม2422
  สมโภชพระที่นั่งวโรภาสพิมาน ที่บางปะอิน พระราชวังบางปะอิน เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2415 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2419 เคยเป็นที่รับรองแกรนด์ดุ๊ก ซาร์วิตส์ แห่งรัสเซีย เมื่อ 22 มีนาคม 2433 เป็นเวลา 4 วัน
 • 9 กรกฎาคม2476
  เริ่มมีพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรก คืนละหนึ่งกัณฑ์ ตลอดพรรษา
 • 8 กรกฎาคม2534
  มูลนิธืแมกไซไซ แห่งฟิลิปปินส์ ทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะประจำปี พ.ศ. 2534 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร
 • 9 กรกฎาคม2440
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
 • 9 กรกฎาคม2486
  กระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งแบ่งเขตอำเภอในรัฐไทยใหญ่ (เชียงตุง) เป็น 12 อำเภอคือ อำเภอเชียงตุง เมืองเลน เมืองโก เมืองสาด เมืองพยาค เมืองยอง เมืองปิง เมืองมะ เมืองยาง เมืองหาง เมืองขาก เมืองยู้ เป็นดินแดนที่ได้จากการเข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่น แต่แล้วก็ต้องคืนให้อังกฤษไป
 • 10 กรกฎาคม2426
  อนุญาตให้ห้าง บี กริม แอนด์โก ปักเสาโทรศัพท์ในถนนเจริญกรุง เครื่องโทรศัพท์ได้นำเข้ามาในเมืองไทย ได้ถวายพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อ 3 มีนาคม2420 ปรากฎว่า เมื่อ พ.ศ. 2421 มีสายโทรศัพท์ระหว่างกรุงเทพ ฯ กับบางปะอิน ส่วนกรุงโตเกียว เริ่มมีโทรศัพท์ใช้ เมื่อ พ.ศ. 2442 กรุงปักกิ่งมีโทรศัพท์ เมื่อ พ.ศ. 2443
 • 10 กรกฎาคม2478
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับเฉลิมพระเกียรติเป็นพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
 • 11 กรกฎาคม2008
  พระบรมไตรโลกนาถ ออกบรรพชาที่เมืองพิษณุโลก มีผู้บวชตาม 2348 คน พระองค์เป็นโอรสพระเจ้าสามพระยา ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพ่อขุนผาเมือง พ่อขุนผาเมืองนั้นเป็นน้องของนางเสือง ชายาพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระบรมไตรโลกนาถสมภพ เมื่อ พ.ศ. 1974
 • 11 กรกฎาคม2231
  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จสวรรคตที่ลพบุรี พระราชสมภพ พ.ศ. 2175 เปิดอนุสาวรีย์ที่ลพบุรี 2509 พระองค์เป็นโอรสพระเจ้าปราสาททอง ครองราชย์อยู่ 31 ปี 9 เดือน 2 วัน
 • 12 กรกฎาคม2450
  พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จที่แหลมเหนือของประเทศนอรเวย์ ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร.
 • 12 กรกฎาคม2512
  เริ่มการทำฝนเทียมครั้งแรก ที่อำเภอปากช่อง
 • 12 กรกฎาคม2517
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารถในสถาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเรื่องการเลิกทาส ซึ่งเป็นต้นกำเนิดในการตรากฎหมาย และการดำเนินการต่างๆ ในการเลิกทาส การเลิกทาสนี้ใช้เวลานานถึง 30 ปี
 • 13 กรกฎาคม2436
  เกิดกรณีพิพาทระหว่าง ไทย - ฝรั่งเศส ร.ศ.112 ฝรั่งเศสได้ส่งเรือรบ2 ลำ ตีฝ่าป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นแนวป้องกันของไทย ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาได้ ทำให้ไทยต้องเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของไทย
 • 13 กรกฎาคม2449
  บริษัทสยามกัมมาจลทุนจำกัด ได้รับพระบรมราชานุญาติให้จดทะเบียนอ และตั้งเป็นบริษัทได้ นับเป็นธนาคารแห่งแรกที่คนไทยได้จัดตั้งขึ้น ต่อมาเมื่อ 27 มกราคม 2482 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด
 • 13 กรกฎาคม2452
  ประกาศตั้งการประปา
 • 13 กรกฎาคม2471
  จดทะเบียนบริษัทเดินอากาศจำกัด ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท เพื่อดำเนินการขนส่งทางอากาศในประเทศ
 • 13 กรกฎาคม2474
  รัฐบาลไทยได้จัดตั้งบริษัทเดินอากาศจำกัด (บ.ด.อ.) ขึ้นเพื่อบริการขนส่งทางอากาศด้านสินค้าและผู้โดยสารทั้งภายในและต่างประเทศ ต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นบริษัทเดินอากาศไทยจำกัด(บ.ด.ท.)
 • 14 กรกฎาคม2413
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ เจ้าอินทรวิชยานนท์เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สืบต่อมา
 • 14 กรกฎาคม2434
  เรือปืนรัสเซีย เดินทางมาถึงกรุงเทพ ฯ กัปตันเรืออัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของรัสเซียชื่อเซนต์ แอนดรูว์ จากพระเจ้านิโคลัสที่ 1 แห่งรัสเซีย เข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 14 กรกฎาคม2468
  อังกฤษกับไทยทำสัญญาค้าขาย 5 ข้อ ทำให้ไทยเก็บภาษีสูงกว่าเดิม การได้อำนาจศาล แต่ยังยอมให้ฝรั่งเปิดสถานศึกษาและการศาสนาได้อย่างคนพื้นเมือง นอกจากนั้นยังกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ด้วยการกำหนดข้อปลีกย่อยต่าง ๆ สัญญานี้เป็นการเลิกภาษี ร้อยชักสาม ซึ่งทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ 18 เมษายน 2398 ทั้งนี้เนื่องจากการส่งทหารไทยไปรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการตัดสินพระทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตร
 • 14 กรกฎาคม2495
  มีการทดลองออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่กรมประชาสัมพันธ์
 • 15 กรกฎาคม2410
  ไทยเสียแคว้นเขมรและเกาะใกล้เคียงแก่ฝรั่งเศส ด้วยเห็นว่าการดำเนินนโยบายประนีประนอมกับฝรั่งเศสเป็นหนทางที่จะรักษาเอกราชของชาติไว้ได้
 • 15 กรกฎาคม2436
  นายปาวี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเทพ ฯ ได้แจ้งมายังเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศไทยมีใจความว่า รัฐบาลฝรั่งเศสได้สั่งเรือสงครามคอมเมต และแองคองสตอง เข้ามาถึงสันดอนอ่าวไทย เพื่อป้องกันชนชาวฝรั่งเศสเช่นเดียวกับที่อังกฤษคิดจะทำ
 • 15 กรกฎาคม2447
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประพาสต้นนครชัยศรี
 • 15 กรกฎาคม2477
  พิธีเปิดอนุสาวรีย์ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) ที่นครราชสีมา ท้าวสุรนารีสมภพ เมื่อ พ.ศ. 2392 ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อ เมษายน 2395
  คุณหญิงโม มีวีรกรรมร่วมกับกรมการเมืองโคราช 2 ครั้ง เมื่อ 17มีนาคม และ 20 มีนาคม 2369 ครั้งหลังคุณหญิงโมเป็น "แม่กองกองหนุน" ออกรบกลางแปลงกับฝ่ายทหารเวียงจันทน์ 3,600 คน ที่ทุ่งสัมริด
 • 16 กรกฎาคม2434
  พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ทรงขุดดินวางฤกษ์สร้างทางรถไฟสายปากน้ำรถไฟสายแรกของเมืองไทย ซึ่งเป็นของเอกชน มีสัญญาสัมปทาน 50 ปี เปิดเดินรถเมื่อ 11 เมษายน 2346 หมดสัญญา เม
 • 13 กันยายน 2479 เป็นของรัฐบาล และเลิกเดินรถ เมื่อ 1 มกราคม 2503
 • 17 กรกฎาคม2484
  เกิดยุทธนาวีที่เกาะช้างจังหวัดตราด โดยกำลังทางเรือของกองทัพเรือไทยได้ ปะทะกับกำลังทางเรือของอินโดจีนฝรั่งเศส บริเวณเกาะช้าง ทำให้กองกำลังทางเรือของอินโดจีนฝรั่งเศส ต้องล่าถอยออกไปจาก เขตน่านน้ำไทยในบริเวณดังกล่าว
 • 18 กรกฎาคม2427
  เปิดตึกอาคารกรมทหารหน้า คือที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในขณะนี้ สร้างในเนื้อที่17 ไร่ สิ้นค่าก่อสร้าง 570,000 บาท
 • 18 กรกฎาคม2378
  หมอบรัดเลย์ หมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพ ฯ เป็นหมอฝรั่งคนแรกที่นำหลักวิชาแพทย์สมัยใหม่เข้ามาเผยแพร่ในไทย แต่คนไทยรู้จักในฐานะเป็นผู้สร้างงานพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย
 • 19 กรกฎาคม2404
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบรรพชาเป็นสามเณร
 • 20 กรกฎาคม2436
  นายโอกุส ปาวี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำไทย ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ยื่นคำขาดต่อรัฐบบาลไทยรวม 6 ข้อ ให้ไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ใต้แหลมสิงห์ไปถึงเกาะกูดแก่ฝรั่งเศส ให้ไทยลงโทษเจ้าหน้าที่ไทยผู้มีส่วนรับผิดชอบในการยิงเรือฝรั่งเศสที่ปากน้ำ
 • 20 กรกฎาคม2493
  คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ ตามมติสภาป้องกันราชอาณาจักร ให้ส่งกำลังทหารไทยไปร่วมรบกับกองกำลังสหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือสาธารณรัฐเกาหลี จากการรุกรานของกองทัพเกาหลีเหนือ
 • 21 กรกฎาคม2367
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จสวรรคต พระชนมายุ 58 พรรษา
 • 21 กรกฎาคม2507
  รัฐบาลไทยรับหลักการที่จะช่วยเหลือเวียดนามใต้ เมืองญวนหรือเวียดนาม แบ่งเป็น 2 ประเทศ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2497
 • 22 กรกฎาคม2460
  ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ประเทศไทยเปลี่ยนธงชาติจากพื้นแดงมีช้างเผือกอยู่ตรงกลางมาเป็นธงไตรรงค์ที่ใช้มาถึงปัจจุบัน
 • 22 กรกฎาคม2460
  ไทยได้ประกาศสงครามกับเยอรมัน และออสเตรเลีย - ฮังการี ในสงคราโลกครั้งที่1 และประกาศรับทหารอาสาไปช่วยพันธมิตรรบในยุโรป
 • 23 กรกฎาคม2405
  เรือรบสหรัฐ ฯ เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ นำสาสน์ของประธานาธิบดี แอนดรูว์จอห์นสัน ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 23 กรกฎาคม2444
  ประกาศใช้ ทุ่ม โมง ยาม
 • 23 กรกฎาคม2457
  ตั้งวรรณคดีสโมสร เพื่อเป็นการอุดหนุนวิชาแต่งหนังสือภาษาไทยให้ดีขึ้น
 • 24 กรกฏาคม2487
  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากพระราชกำหนดจัดระเบียบราชการบริหาร นครบาลเพชรบูรณ์ และพระราชกำหนดจัดสร้างพุทธบุรีมณฑลที่จังหวัดสระบุรี ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ต่อมารัฐบาลชุดใหม่โดยมี พันตรีควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ยกเลิกตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและแปรสภาพกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นกองทัพใหญ่
 • 25 กรกฎาคม2445
  โจรเงี้ยว มีผกาหม่องเป็นหัวหน้า เข้าปล้นศาลากลางจังหวัด สถานีตำรวจภูธรและบ้านพักข้าราชการ จังหวัดแพร่ ตัดศีรษะข้าหลวงคนแรกของจังหวัดแพร่คือพระยาไชยบูรณ์ (ทองอยู่) ต่อมาได้ถูกทางราชการปราบจนราบคาบ
 • 26 กรกฎาคม2381
  ตั้งกรมเสนาธิการทหาร เป็นหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม
 • 26 กรกฎาคม2426
  ไทยได้เปิดสายโทรเลขสายแรกที่ติดต่อกับต่างประเทศ เริ่มจากกรุงเทพ ฯ ผ่านปราจีนบุรีกบินทร์บุรี อรัญประเทศ จนถึงคลองกำปงปลัก ในพระตะบอง และติดต่อกับสายโทรเลขอินโดจีนเชื่อมโยงกับไซ่ง่อน
 • 26 กรกฎาคม2436
  หลังจากฝรั่งเศสได้ยื่นคำขาดต่อรัฐบาลไทย เมื่อ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 และได้รับคำตอบไม่เป็นที่พอใจจึงได้ส่งกองเรือขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเรือลาดตะเวน 2 ลำ เรือสลุป 2 ลำ เรือปืน5 ลำ และเรือตอร์ปิโด 1 ลำ เข้ายึดเกาะสีชัง ประกาศปิดอ่าวไทย ให้ไทยทำสัญญาสงบศึกและให้รับข้อประกันในการยึดปากน้ำจันทบุรี และเมืองจันทบุรี จนกว่าไทยจะถอนทหารออกจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงหมดฝรั่งเศสยกเลิกการปิดล้อมอ่าวไทย เมื่อ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2436
 • 27 กรกฎาคม2470
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงสภาป้องกันพระราชอาณาจักร สภาดังกล่าวประกอบด้วยฝ่ายทหารและกระทรวงทบวงการเมืองฝ่ายพลเรือน มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาและวางนโยบายในการป้องกันพระราชอาณาจักร กับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ทรงพระราชทานคำปรึกษา
 • 28 กรกฎาคม2367
  วันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 28 กรกฎาคม2484
  ตราพระราชบัญญัติโรคไข้จับสั่น
 • 29 กรกฎาคม2133
  วันขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • 31 กรกฎาคม2410
  วันถึงแก่กรรม หม่องราโชทัย (กระต่าย อิศรางกูล ณ อยุธยา) กวีผู้แต่งนิราศลอนดอน
 • 31 กรกฎาคม2470
  ภาพยนต์ที่คนไทยสร้างขึ้นเรื่องแรก เรื่อง "โชคสองชั้น" เริ่มฉายวันนี้
 • 31 กรกฎาคม2509
  วันก่อตั้งสมาคมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA - ASA) มีสมาชิก 3 ประเทศคือ ไทย สหพันธรัฐมาลายา และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพ ฯ วัตถุประสงค์เพื่อเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ต่อมาได้ยุบรวมเข้ากับสมาคมอาเซี่ยน เมื่อ เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2510

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม