ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศไทยในอดีต

สิงหาคม

 • 1 สิงหาคม2367
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชย์
 • 1 สิงหาคม2445
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระยาสุรศักดิ์มนตรี ยกกำลังไปปราบเงี้ยวที่กบฎ จนเป็นผลสำเร็จ
 • 1 สิงหาคม2484
  ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากดินแดน พระตระบอง จำปาสัก ดินแดนที่มอบให้ไทยตามสัญญาสันติภาพ
 • 2 สิงหาคม2402
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองตะวันตกดยทางเรือกลไฟ
 • 3 สิงหาคม2354
  ตราพระราชกำหนดห้ามสูบและขายฝิ่น ในสมัยปลายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ฝ่าฝืนมีโทษเฆี่ยนหลัง 90 ที ให้ตระเวนบก 3 วัน ตระเวนเรือ 3 วัน ริบราชบาตรทรัพย์สินบุตรภรรยาเป็นของหลวง แล้วส่งตัวไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างผู้รู้เห็นเป็นใจมินำเอาความมาแจ้ง ให้เฆี่ยนหลัง 60 ที
 • 3 สิงหาคม2436
  ไทยยอมรับคำขาดของฝรังเศส ทำให้ฝรั่งเศสประกาศยกเลิกปิดอ่าว รวมเวลาที่ฝรั่งเศสปิดอ่าวเป็นเวลา8 วัน
 • 4 สิงหาคม2424
  ดวงตราไปรษณียากร ได้นำออกจำหน่ายครั้งแรก มีอยู่ 5 ชนิด ตั้งแต่ราคา1 โสฬส จนถึง 1 สลึง และยังมีไปรษณียบัต ราคา 1 อัฐ อีกด้วย
 • 4 สิงหาคม2426
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลข
 • 5 สิงหาคม287
  ประกาศให้ประชาชนทำการปลูกฝี ป้องกันไข้ทรพิษเป็นครั้งแรก
 • 5 สิงหาคม2430
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งโรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยที่ข้างวังสราญรมย์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกรมแผนที่ทหาร เป็นการรวมโรงเรียนคาเดททหารมหาดเล็ก และโรงเรียนคาเดททหารหน้าเข้าด้วยกันถือเป็นกำเนิดของสถาบัน
 • 6 สิงหาคม2445
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) เป็นแม่ทัพไปปราบเงี้ยว ได้ยกทัพออกจากกรุงเทพ ฯ ในวันนี้
 • 7 สิงหาคม2508
  พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ได้กำหนดเป็นวันเสียงปืนแตก อันหมายถึงวันแห่งการใช้อาวุธปืน เพื่อการปฏิวัติจากป่าล้อมเมือง โดยได้ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากนั้นได้ขยายตัวไปสู่ภาคต่างๆ และได้ประกาศจัดตั้ง กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย (ทปท.) เมื่อ 1 มกราคม 2512
 • 8 สิงหาคม2453
  ประกาศยกเว้นภาษีอากร แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ไม่ต้องเสียเงินรัชชูประการ ปีละ 6 บาท
 • 8 สิงหาคม2494
  พระราชทานชื่อค่ายทหาร คือ
  ค่ายวชิราวุธ ที่นครศรีธรรมราช
  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พิษณุโลก
  ค่ายพิชัยดาบหัก ที่อุตรดิตถ์
  ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ที่อุดรธานี
 • 8 สิงหาคม2510
  มีการประชุมระหว่างชาติ ที่แหลมแท่นจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งสมาคมอาเซียน มีสมาชิก 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์
 • 9 สิงหาคม2498
  แยกการรถไฟเป็นองค์การอิสระ เป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร สนับสนุนเศรษฐกิจและการทหารในยามสงคราม
 • 9 สิงหาคม2514
  เริ่มกิจการ "ลูกเสือชาวบ้าน"
 • 10 สิงหาคม2393
  เซอร์ เจมส์ บรุค ฑูตอังกฤษเดินทางมาไทย เพื่อขอเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า ของอังกฤษมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
 • 10 สิงหาคม 2431
  ให้ทหารเลิกจัดสายตรวจรักษาการตามถนนในพระนคร โดยมอบหน้าที่ให้ตำรวจ
 • 11 สิงหาคม 2112
  เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งแรก เนื่องจากพระยาจักรีเป็นไส้ศึก
 • 11 สิงหาคม 2230
  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงประกาศสงครามกับบริษัทอินเดีย ของอังกฤษ
 • 11 สิงหาคม 2406
  เขมรตกเป็นของฝรั่งเศส
 • 11 สิงหาคม 2454
  ประกาศหลักสูตรในโรงเรียนข้าราชการพลเรือน มีวิชาเรียน 10 อย่าง ซึ่งมีวิชาทหารอยู่ด้วย
 • 11 สิงหาคม 2509
  เศษเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เริ่มพบและสนใจโดยนักวิชาการ
 • 11 สิงหาคม 2518
  พระธาตุพนมบรรจุพระอุรังคธาตุ (หน้าอก) ล้มทลายลง องค์พระธาตุสูง52 เมตร ยอดฉัตรเป็นทองคำหนัก 10 กิโลกรัม
 • 12 สิงหาคม2444
  ตรา พ.ร.บ. คุ้มครองวรรณกรรมศิลปกรรม พ.ศ. 2474
 • 12 สิงหาคม2475
  วันพระราชสมภพสมด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ
 • 13 สิงหาคม2413
  เริ่มใช้คำบอกแถวทหาร เป็นภาษามคธ แทนคำบอกภาษาอังกฤษ เช่น วันทยาวุธ วันทยาหัตถ์
 • 14 สิงหาคม2229
  วันทีคะทูตไทยถวายพระราชสาส์น แด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ พระราชวังแวซายส์
 • 14 สิงหาคม2394
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้านายศึกษาภาษาอังกฤษ เป็นครั้งแรก
 • 14 สิงหาคม2395
  ขุดคลองผดุงกรุงเกษมเสร็จ
 • 14 สิงหาคม2454
  เฉลิมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ที่ทุ่งส้มป่อย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สร้างขึ้นใหม่ ส่วนตำหนักจิตรลดาอยู่ที่มุมลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระตำหนักเดิม พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ต่อมาเป็นพระราชวังสวนจิตรลดา
 • 14 สิงหาคม2488
  รถไฟสายท่าจีน-แม่กลอง หมดสัมปทาน โอนกิจการเป็นของการรถไฟ รถไฟสายท่าจีน-แม่กลองเปิดเดินเมื่อ 15 ส.ค. 2448 ระยะทางเมื่อเปิดเดินครั้งแรก 33 ก.ม.
 • 15 สิงหาคม2417
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
 • 15 สิงหาคม2442
  ตัดถนนราชดำเนิน
 • 15 สิงหาคม2488
  ญี่ปุ่นยอมประกาศยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 16 สิงหาคม2417
  ประกาศตราตระกูลสำหรับพระราชวงศ์ คือ ตราจุลจอมเกล้า มี 351 ดวง
 • 16 สิงหาคม2485
  ยกฐานะเมืองปราณบุรีเป็น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามนามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้
 • 16 สิงหาคม2487
  ได้มีพระบรมราชโองการประกาศสันติภาพ มีใจความว่า การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ เป็นโมฆะ ไม่ผูกพันกับประชาชนชาวไทย เนื่องจากการประกาศสงครามครั้งนั้นเป็นการกระทำอันผิด จากเจตจำนงของประชาชนชาวไทย และขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมือง ประเทศไทยได้ตัดสินใจให้กลับคืนมา ซึ่งสัมพันธไมตรีอันเคยมีมากับสหประชาชาติ เมื่อก่อนวันที่ 8 ธ.ค. 2484 บรรดาดินแดนซึ่งญี่ปุ่นได้มอบให้ไทยครอบครอง ประเทศไทยไม่ปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านั้น และพร้อมที่จะจัดการส่งมอบคืนให้ดังเดิม
 • 16 สิงหาคม2488
  พระบรมราชโองการประกาศสันติภาพ ไทยจพมีพันธมิตรทุกประเทศ
 • 17 สิงหาคม2474
  พลตรี เจ้ามหาพรหมสุรธาดา (เจ้าน้อยมหาพรหม ณ น่าน) ผู้ครองนครน่านถึงแก่พิราลัย ในวันนี้ มีอายุ 85 ปี เจ้ามหาพรหมสุรธาดา ได้เป็นเจ้านครน่าน เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2462 เป็นองค์สุดท้าย ต่อมาไม่มีเจ้าผู้ครองนคร
 • 18 สิงหาคม2411
  เกิดสุริยุปราคาหมดดวงที่ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทอดพระเนตร จนทรงได้รับเชื้อมาลาเรียเป็นเหตุให้เสด็จสวรรคตเมื่อ 1 ตุลาคม 2411 ภายหลังได้กำหนดวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 19 สิงหาคม2483
  เริ่มการแปลพระไตรปิฎก จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย ณวัดเบญจมบพิตรฯ
 • 19 สิงหาคม2488
  รัฐบาลสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลอังกฤษประกาศรับรองการประกาศสันติภาพของไทย หลังจากสงครามมหาเอเซียบูรพายุติลง โดยการยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อ14 สิงหาคม 2488 และรัฐบาลไทยได้ประกาศ เมื่อ 16 สิงหาคม 2488
 • 19 สิงหาคม2489
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • 20 สิงหาคม2434
  เปิดประภาคารที่เกาะสีชัง
 • 20 สิงหาคม2436
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงศึกษาในยุโรป
 • 20 สิงหาคม2477
  เลิกการประหารชีวิตด้วยวิธีตัดศีรษะ วันนี้เป็นการตัดศีรษะรายสุดท้าย ที่วัดหนองจอก อำเภอมีนบุรี นักโทษเป็นหญิงชื่อ นางล้วน มีลูกอ่อนอายุ1 เดือน
 • 20 สิงหาคม2486
  ไทยกับญี่ปุ่น ได้ลงนามในสนธิสัญญา มอบดินแดนของไทยที่ญี่ปุ่นตีได้ จากอังกฤษ คือ รัฐเชียงตุง รัฐเมืองพาน และรัฐมาลัย (กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปาลิส) ให้แก่ไทย ณ ทำเนียบสามัคคีชัย
 • 21 สิงหาคม2441
  ประกาศเงินตราอย่างไหนเรียกว่า สตางค์
 • 21 สิงหาคม2447
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชพร้อมกับเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช รัชกาลที่ 6 ทรงลาผนวช 11 ธันวาคม 2447 เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ทรงลาผนวช 13 ธันวาคม 2447
 • 22 สิงหาคม2205
  สังฆราชแห่งเบริตกับบาทหลวงอีก 2 คน ได้เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา นับเป็นชาวฝรั่งเศสพวกแรกที่เดินทางมายังประเทศไทย
 • 22 สิงหาคม2408
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ประกาศเลิกการห้ามส่งข้าว ออกนอกพระราชอาณาจักร
 • 23 สิงหาคม2358
  เมืองมอญ เมาะตะมะ หนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
 • 23 สิงหาคม2371
  คณะมิชชันนารีพวกแรกเป็นชาวอเมริกัน นำคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแพร่ในไทย
 • 24 สิงหาคม2485
  ได้มีการลงนามในข้อตกลงระหว่างผู้บัญชาการทหารเรือไทย กับทูตทหารเรือญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติการของกองทัพเรือไทย กับ จักรพรรดินาวีญี่ปุ่น ในบริเวณอ่าวไทยและน่านน้ำภาคใต้ของอินโดจีนฝรั่งเศส
 • 25 สิงหาคม2461
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ได้อภิเษกสมรส (กับพระองค์เจ้ารำไพพรรณี) ณ พระที่นั่งวโรภาสพิมาน พระราชวังบางปะอิน
 • 25 สิงหาคม2469
  ลงนามในสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส กำหนดเส้นเขตแดนตั้งแต่จังหวัดเชียงราย ถึงอุบลราชธานี สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ถือร่องน้ำลึกเป็นเส้นเขตแดน ฉะนั้นเกาะทุกเกาะจึงเป็นของอินโดจีน ฝรั่งเศสให้สัตยาบัน เมื่อ 29 มิถุนายน 2470
 • 27 สิงหาคม2457
  ตรา พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ยกเลิก พ.ร.บ. กฎอัยการศึก ฉบับ พ.ศ. 2450
 • 29 สิงหาคม2411
  ไทยโดย พระสยาม ฯ ลงนามในสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทย กับ เบลเยี่ยม
 • 29 สิงหาคม2448
  ตรา พ.ร.บ. ลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124 เป็นฉบับแรก ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศเลิกทาสเมื่อ 1 เมษายน 2448 และปรับการเรียกเก็บเงินค่าราชการจากชายฉกรรจ์ที่ไม่ได้เป็นทหารคือ เงินรัชชูปการ ปีละ 6 บาท พ.ร.บ.นี้ ให้สิทธิแก่ผู้เสียภาษีอากรมากมีสิทธิที่จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแก่คนในห้างร้าน หรือครอบครัวได้ชั่วคราวเป็นปีๆ ไป
 • 29 สิงหาคม2491
  เกิดกบฎในภาคใต้เรียกกันว่ากบฎแบ่งแยกดินแดน มีการก่อวินาศกรรมในปัตตานี สายบุรี เบตง เพื่อจะตั้งสหพันธรัฐมลายู ขึ้นใน 4 จังหวัดภาคใต้ โดยการสนับสนุนของชาวมุสลิมในต่างประเทศ พล.ท.หลวงกาจสงคราม ซึ่งทางคณะรัฐบาลได้ส่งไปปราบ ใช้เวลาดำเนินการอยู่เกือบหนึ่งเดือนจึงสำเร็จ จับหัวหน้าผู้ก่อการคือหะยีมไฮยิดดิน ได้
 • 30 สิงหาคม2112
  เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก แก่บุเรงนอง (มอญ) เหตุเพราะแตกความสามัคคีระหว่างคนไทยข้าราชการผู้ใหญ่เอาใจเข้ากับข้าศึก
 • 30 สิงหาคม2415
  จีนแห่จ้าวมาจากสำเพ็ง มายังวัดมหรรณพ์ ตั้งศาลจ้าวใหม่ คือ ศาลเจ้าพ่อเสือ

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม