ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศไทยในอดีต

กันยายน

 • 1 กันยายน 2411
  ออกหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของไทย โดยพิมพ์ที่โรงพยาบาลหมอสมิท ชื่อ Siam Daily Advertiser
 • 1 กันยายน 2439
  ตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัย ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
 • 1 กันยายน 2452
  เริ่มงานการทำบัญชีสำมะโนครัวในเมืองไทย คือ (การจดบัญชีคนเกิดคนตาย คนย้ายที่อยู่)
 • 2 กันยายน 2385
  วางศิลาฤกษ์เสริมสร้างพระปรางค์วัดอรุณ ฯ จากความสูง 8 วา เป็นสูง 1 เส้น 13 วา หรือ 66 เมตร
 • 2 กันยายน 2454
  มีพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) กิจการลูกเสือเกิดขึ้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2454 และได้พระราชทานธงประจำกองลูกเสือ เมื่อ 16 กันยายน 2454 กิจการลูกเสือเกิดขึ้นหลังกิจการ "เสือป่า"
 • 2 กันยายน 2456
  ตรากฎสำหรับทหารกองหนุน
 • 3 กันยายน 2428
  ตั้งกรมแผนที่
 • 4 กันยายน 2351
  วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมเจ้าฟ้าน้อย พระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเป็นองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
 • 4 กันยายน 2428
  ยุบกองทหารวังหน้า มารวมกับกองทหารวังหลัง บางส่วนจัดเป็นกองตระเวนทางน้ำ
 • 4 กันยายน 2428
  มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศยกเลิกตำแหน่ง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล หลังจากที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทิวงคต เมื่อปี พ.ศ. 2428
 • 5 กันยายน 1863
  ที่กลางเวียงเชียงใหม่ เกิดฟ้าผ่าต้องพ่อขุนเม็งราย สวรรคต รวมพระชนมายุ 81 พรรษา
 • 5 กันยายน 2415
  ตั้งห้างแรมเซเวกฟิลด์ ที่ตึกกรมประชาสัมพันธ์หลังเก่า ต่อมาเป็นห้างแบดแมน เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรก
 • 5 กันยายน 2419
  ตั้งหอมิวเซี่ยม (พิพิธภัณฑ์) ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ให้ทหารมหาดเล็กรับผิดชอบ
 • 5 กันยายน 2482
  ไทยได้ประกาศตัวเป็นกลางในสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากที่อังกฤษและฝรั่งเศส ประกาศสงครามกับ เยอรมันนี เมื่อ 3 กันยายน 2482 แล้วคู่สงครามทั้งสองฝ่าย ต่างมีหนังสือยืนยันว่า จะเคารพความเป็นกลางของไทยอย่างบริบูรณ์
 • 6 กันยายน 2458
  ตั้งมณฑลมหาราษฎร์ ตั้งศาลาว่าการมณฑลที่จังหวัดแพร่ โดยแยก จังหวัดลำปาง แพร่ น่าน ออกจากมณฑลพายัพ ต่อมาได้ยุบมณฑลมหาราษฎร์ เมื่อ 1 มกราคม 2459
 • 6 กันยายน 2487
  ญี่ปุ่นระดมเชลยศึกสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี
 • 7 กันยายน 2333
  ชาวเมืองยอง 585 ครัวเรือน ในแคว้นไทยใหญ่อพยพมาอยู่เมืองน่าน
 • 7 กันยายน 2352
  ร.1 เสด็จสวรรคต พระชนมายุ 74 พรรษา ครองราชย์ 27 ปี เศษ
 • 7 กันยายน 2488
  ประกาศยกเลิกคำว่า "ประเทศไทย" (ไทยแลนด์) ให้ใช้คำว่า "สยาม" "ไทย" กับ "สยาม" ต่างกัน ไทยเป็นชื่อเชื้อชาติ คำว่า "สยาม" เป็นชื่อดินแดน
 • 8 กันยายน 2286
  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล มหาสุรสิงหนาทประสูติ ในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศ พระนามเดิม บุญมา
 • 8 กันยายน 2488
  ได้มีการลงนามในข้อตกลงทางทหารชั่วคราว ระหว่างแม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตร ภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และหัวหน้าคณะผู้แทนทางทหารของไทย ณ เมืองแคนดี เกาะลังกา มีสาระเกี่ยวกับ การปลดอาวุธกำลังทหารญี่ปุ่นในไทย การกักกันบุคคลสัญชาติญี่ปุ่นและเยอรมันในไทยการช่วยเหลือเชลยศึก และผู้ถูกกักกัน
 • 9 กันยายน 2367
  อังกฤษได้เมืองทะวาย โดยการทำสงครามกับพม่า เมืองทะวายเคยเป็นพระราชอาณาเขตตั้งแต่กรุงสุโขทัย ตกไปเป็นของพม่า เมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยอยุธยากลับมาอยู่ในอิทธิพลไทย เมื่อ 10 มีนาคม 2334 ต่อมาพม่าตีคืนไป เมื่อ 16 มกราคม 2336 กองทัพไทยต้องถอยจากเมืองทะวาย
 • 9 กันยายน 2421
  กำหนดมาตราฐานการตวงข้าว 1 เกวียนเท่ากับ 100 ถัง แต่ก่อนถือ 22 หาบ เป็น 1 เกวียน
 • 10 กันยายน 2484
  ตั้งภาคการปกครอง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภาค โดยรวมจังหวัดต่าง ๆ เป็นหน่วยงาน เรียกว่า "ภาค" ดังนี้
  ภาคที่ 1 ตั้งที่จังหวัดพระนคร มี 20 จังหวัด
  ภาคที่ 2 ตั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี มี 10 จังหวัด
  ภาคที่ 3 ตั้งที่จังหวัดนครราชสีมา มี 15 จังหวัด
  ภาคที่ 4 ตั้งที่จังหวัดสงขลา มี 14 จังหวัด
  ภาคที่ 5 ตั้งที่จังหวัดลำปาง มี 15 จังหวัด
 • 11 กันยายน 2352
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ราชสมบัติต่อจาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • 12 กันยายน 2479
  รถไฟสายปากน้ำหมดสัมปทาน รถไฟสายนี้เป็นของเอกชน เปิดเดินเมื่อ 11 เมษายน 2436 ลงนามในสัญญาสัมปทาน
 • 13 กันยายน 2322
  เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) แม่ทัพไทยสมัยกรุงธนบุรี ยึดเมืองเวียงจันทน์ได้
 • 13 กันยายน 2367
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ ทรงสถาปนา กรมหมื่นศักดิพลเสพ พระปิจตุฉาธิราชขึ้นดำรงตำแหน่งที่ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
 • 13 กันยายน 2456
  ยกกรมตำรวจภูธรขึ้นเป็น กรมชั้นอธิบดี ให้ตำรวจภูบาลมาขึ้นกับ ตำรวจภูธร
 • 14 กันยายน 2400
  วันเริ่มขุดคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วัดชัยพฤกษ์มาลา ไปออกแม่น้ำท่าจีน
 • 14 กันยายน 2488
  รัฐบาลไทยได้ประกาศยกเลิกกติกาพันธไมตรีกับประเทศญี่ปุ่น และต่อมาได้ประกาศยับยั้งความสัมพันธกับญี่ปุ่น
 • 15 กันยายน 2328
  เป็นวันตั้งชื่อ "กรุงเทพมหานคร"
 • 16 กันยายน 2347
  เจ้าฟ้าเชียงตุงลงมากรุงเทพ ฯ เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะนั้นเชียงตุง เป็นขัณฑสีมา อยู่ชั่วระยะหนึ่ง
 • 16 กันยายน 2465
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือ ตามที่นายพลเรือเอก กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ได้ขอพระราชทาน
 • 16 กันยายน 2485
  ลงนามข้อตกลงระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพื่อสร้างทางรถไฟสายพม่า (สายมรณะ) ญี่ปุ่นขอยืมเงินไทย 4 ล้านบาท สร้างเสร็จเมื่อ 25 ตุลาคม 2486 เป็นระยะทางยาว 302 ก.ม. มีสถานี 37 สถานี ใช้แรงงานกรรมกรและเชลย 60,000 คน เชลยตาย 8,722 คน ทางรถไฟสายนี้เมื่อเสร็จสงครามแล้วรัฐบาลไทยต้องจ่ายเงินให้กับอังกฤษเป็นเงิน 50 ล้านบาท เพื่อซื้อมาเป็นของไทย เมื่อ มกราคม 2490
 • 17 กันยายน 2312
  โปรดเกล้า ฯ ให้พระยาอินทวงศา มาจัดการปักเขตที่ดินให้แก่พวกคริสตังที่บางกอก คือ ตำบลกุฎีจีน
 • 17 กันยายน 2403
  ประกาศใช้เงินเหรียญบาท และเงินแป (1 สลึง 2 สลึง เงินเฟื้อง) กำหนดออกใช้ใน 23 กันยายน 2403
 • 17 กันยายน 2464
  เปิดเดินรถไฟจากสถานี ตันหยงมาส ไป สุไหงโกลก
 • 18 กันยายน 2399
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เลื่อนพระยาเมืองแก้วหมานสุริยวงศ์ ขึ้นเป็นพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ฯ เจ้านครเชียงใหม่
 • 18 กันยายน 2406
  เริ่มใช้ อัฐดีบุก เป็นเงินตราแทน หอยเบี้ย
 • 18 กันยายน 2439
  ตั้งกรมป่าไม้ อธิบดีคนแรกเป็นชาวต่างประเทศ ชื่อ เอช.สะเล็ด
 • 18 กันยายน 2444
  ตัดถนนราชดำเนินกลาง
 • 19 กันยายน 2399
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นจารึกในแผ่นพระสุพรรณบัตรถึงพระเจ้านโปเลียนที่ 3 แห่งพระราชอาณาจักรกรุงฝรั่งเศส มีใจความว่าขอเจริญทางพระราชไมตรีมายังสำนักสมเด็จพระเจ้านโปเลยอนที่สาม และการจัดแจงสัญญาการไมตรีและการค้าขายคืนต่อกับการซึ่งได้เป็นแล้วแต่หนหลัง ครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  เจ้ากรุงลพบุรี
 • 19 กันยายน 2403
  สร้างพระปฐมเจดีย์
 • 19 กันยายน 2432
  กองทัพเมืองเชียงใหม่ ยกไปปราบพระยาปราบสงคราม ที่เมืองฝาง
 • 19 กันยายน 2449
  ตรา พ.ร.บ. ศักดินาตำรวจภูธร
 • 19 กันยายน 2493
  ได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิค ระหว่างสหรัฐอเมริกา กับไทย และต่อมาเมื่อ 17 ต.ค. 2493 ในด้านการทหาร หลังจากที่ไทยได้ส่งกำลังทหารไปร่วมรบกับกองกำลังสหประชาชาติ เมื่อ มิ.ย. 2493
 • 19 กันยายน 2517
  โอนโรงกษาปณ์สิทธิการเป็นหอศิลปแห่งชาติ กรมศิลปากร
 • 20 กันยายน 2396
  เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 20 กันยายน 2468
  วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระอนันทมหิดล ที่เมืองไฮเดลเบอร์ก เยอรมันนี
 • 21 กันยายน 2439
  เริ่มกิจการ ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบการปกครองอย่างใหม่ ที่บางปะอิน
 • 22 กันยายน 2151
  สมเด็จพระเอกาทศรถ โปรดให้ทูตานุทูตอัญเชิญพระราชสาส์น และเครื่องราชบรรณาการไปเจริญ ทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ามอริสในราชวงศ์ ออเรนซ์ แห่งประเทศฮอลันดา นับเป็นคณะทูตไทยคณะแรกที่เดินทางไปทวีปยุโรป
 • 22 กันยายน 2334
  โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าหน้าบุตรพระตา เป็นพระยาพิชัยราชสุริยวงศ์ขัตติยราช เมืองจำปาศักดิ์ ขึ้นกรุงเทพ ฯ นครจำปาศักดิ์ เคยเป็นพระราชอาณาเขต ต้องเสียให้แก่ฝรั่งเศส เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2446 เพื่อให้ฝรั่งเศสคืนจังหวัดจันทบุรีให้ไทยซึ่งได้ยึดไว้แต่เมื่อกรณี ร.ศ.112
 • 22 กันยายน 2431
  รถรางได้ออกรับผู้โดยสารเป็นครั้งแรกในไทย และในทวีปอาเซีย
 • 22 กันยายน 2460
  ไทยประกาศสงครามต่อประเทศเยอรมันนี และออสเตรีย ฮังการี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ
 • 22 กันยายน 2488
  ไทยได้ส่งมอบรัฐเชียงตุง และรัฐเมืองพาน ให้กับกองพลอินเดียที่ 7
 • 22 กันยายน 2493
  ประกาศพระบราราชโองการให้ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลี ได้ส่งกรมผสมที่ 21 มีกำลัง 1 กองพัน ไปร่วมรบเมื่อ 22 ตุลาคม 2493 สงครามเกาหลีมีทหาร 13 ชาติ ไปร่วมรบ รบกันอยู่ 6 ปี ไทยผลัดเปลี่ยนกันไปถึง 11,786 คน รุ่นสุดท้ายถอนกำลังกลับเมื่อ 23 มิถุนายน 2515
 • 23 กันยายน 2228
  เชวาเลีย เดอ โชมอง ราชทูตฝรั่งเศส และบาดหลวงเดอชัวซี อุปทูต เชิญพระราชสาส์นกับเครื่องราชบรรณาการ จากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มาเจริญทางพระราชไมตรียังสมเด็จพระนารายณ์ เดินทางถึงปากน้ำเจ้าพระยา
 • 23 กันยายน 2445
  ออกธนบัตรใบละ 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท 1,000 บาท
 • 23 กันยายน 2479
  รัฐบาลไทยได้ตั้งหน่วยยุวชนทหารขึ้น เป็นการฟื้นฟูการจัดตั้งกองกำลังกึ่งทหารขึ้น เพื่อทำการฝึกวิชาทหารให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา โดยให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ โดยมีแผนกที่ 6 ในกรมจเรทหารบก มีหน้าที่ฝึกวิชาทหารให้แก่ยุวชนทหาร ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น กรมยุวชนทหาร เมื่อปี พ.ศ. 2480 หน่วยนี้ถูกยุบเลิกไป เมื่อปี พ.ศ. 2488
 • 23 กันยายน 2483
  รัฐบาลไทยได้จัดคณะฑูตพิเศษ เดินทางไปเยี่ยมเยียน และเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศในเครือจักรภพ ย่าน เอเซีย คือ พม่า อินเดีย มลายู สิงคโปร์ รวมทั้งออสเตรเลีย ปัตตาเวีย
 • 23 กันยายน 2488
  ข้าหลวงใหญ่ประจำสี่รัฐมาลัยของไทย ได้ทำพิธีมอบสี่รัฐมาลัยให้กับฝ่ายทหารอังกฤษ
 • 24 กันยายน 2390
  พระเจดีย์ใหญ่สร้างที่วัดสระเกศ เพื่อฉลองชัยชนะสงครามไทยกับญวน ขณะที่ยังสร้างไม่เสร็จ ได้พังลงมาในวันนี้ เลยกลายเป็นภูเขาทอง
 • 24 กันยายน 2431
  วันนี้ทหารบกได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายพระพุทธเจ้าหลวงเป็นครั้งแรก ที่กรมยุทธนาธิการ (กระทรวงกลาโหม)
 • 24 กันยายน 2435
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเปิดอาคารโรงเรียนนายร้อยที่วังสราญรมย์ คือ อาคารกรมแผนที่ในปัจจุบัน และในวันนี้ได้มีการพระราชทานธงไชยเฉลิมพลแก่ทหาร 5 กรม คือ
  กรมทหารมหาดเล็ก
  กรมทหารรักษาพระองค์
  กรมทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง
  กรมทหารหน้า
 • 25 กันยายน 2480
  เริ่มมีเครื่องโทรศัพท์อัตโนมัติในเมืองไทย
 • 26 กันยายน 2227
  ราชทูตไทยชุดที่ 2 ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าชาร์ลที่ 2 แห่งอังกฤษ นับเป็นทูตคณะแรกที่ไปขอเจริญสัมพันธไมตรี กับราชสำนักอังกฤษ
 • 26 กันยายน 2416
  พนะบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายู่หัว ทรงผนวช นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ในพระราชวงศ์จักรี ที่ทรงผนวชเมื่อเสวยราชย์
 • 27 กันยายน 2230
  คณะราชทูตไทยมีออกพระวิสูตรสุนทร (ปาน) เป็นหัวหน้า พร้อมด้วยคณะราชทูตฝรั่งเศส ชุดที่สองมี ม.เดอลาลูแบร์ เป็นหัวหน้า มาถึงประเทศไทย
 • 27 กันยายน 2346
  ราชทูตไทยไปเมืองญวน นำเครื่องยศกษัตริย์ 18 อย่าง ไปพระราชทานให้พระเจ้าเวียดนาม ยาลอง (องเชียงสือ) พระเจ้าเวียดนามรับของ 17 อย่าง เว้นแต่พระมาลาเบี่ยงถวายคืน ไม่กล้ารับพระราชทาน อ้างว่าเป็นของสูง สมัยก่อนญวนเป็นเขตอิทธิพลของกรุงรัตนโกสินทร์ ต้องถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทอง
 • 30 กันยายน 2410
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตั้งเซอร์ยอน บาวริ่ง เป็นอัคราชทูตพิเศษไทย ประจำกรุงลอนดอน
 • 30 กันยายน 2484
  หลังสงครามเรียกร้องดินแดนคืน เมื่อ พ.ศ. 2483-2484 มีการปักปันเส้นเขตแดน ระหว่างไทยกับ อินโดจีนฝรั่งเศส ทำให้ไทยได้เกาะต่าง ๆ ในลำน้ำโขง 77 เกาะ มาเป็นของไทย

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม