ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศไทยในอดีต

พฤศจิกายน

 • 1 พฤศจิกายน 2432
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริต ขึ้นที่ปากคลองสาน
  เป็นโรงพยาบาลเพื่อผู้ป่วยทางจิตแห่งแรกของประเทศไทย รับผู้ป่วยไว้รักษาครั้งแรก 30 คน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
 • 2 พฤศจิกายน 2400
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหัตเลขา ถึงราชทูตไทยในกรุงลอนดอน ให้แสวงหาเครื่องทำเงินตรา (เหรียญกษาปณ์)
 • 3 พฤศจิกายน 2346
  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระนามเดิม บุญมา เป็นพระอนุชาธิราชของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สิ้นพระชนม์ด้วยโรคนิ่ว
  เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ในปี พ.ศ. 2325 พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
  พระองค์ได้ทรงทำศึกสงครามกับพม่าหลายครั้ง จนเป็นที่ครั่นคร้ามแก่อริราชศัตรู สงครามครั้งที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ คือสงครามเก้าทัพ ณ ตำบลลาดหญ้า แขวงกาญจนบุรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ทรงสามารถยับยั้งข้าศึกไว้ได้ โดยใช้ทหารเพียงสามหมื่นสกัดกั้น กำลังของข้าศึกที่มีถึงเก้าหมื่น
 • 3 พฤศจิกายน 2428
  พ.อ.เจ้าหมื่นไวยวรนาถ (เจิมแสงชูโต) ผู้บังคับการกรมทหารม้า เป็นแม่ทัพกองทัพฝ่ายเหนือ (ซึ่งต่อมาคือ จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้บัญชาการทหารบกคนแรก) ไปปราบพวกฮ่อในแคว้นหัวพันห้าทั้งหก ได้ใช้เมืองซ่อนเป็นฐานปฏิบัติการ ซึ่งในการยกทัพไปครั้งนี้ พระวิภาคภูวดล (เจ้ากรมแผนที่คนแรก) ได้เขียนแผนที่แสดงพระราชอาณาเขตของไทย ทางภาคเหนือจนถึงแคว้นสิบสองจุไทย และได้มอบแผนที่ให้ พันเอก เจ้าหมื่นไวยวรนาถ เพื่อเป็นหลักฐานกรณีโต้แย้งกับฝรั่งเศส
 • 4 พฤศจิกายน 2453
  กองทัพเรือได้ทูลเกล้า ถวายเครื่องแบบจอมพลเรือ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว ณ. พระที่นั่ง จักรีมหาปราสาท
 • 5 พฤศจิกายน 2479
  ประเทศไทยได้เสนอไปยังนานาประเทศ ขอทำสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดินเรือใหม่ โดยถือหลักความมีสัมพันธไมตรีความเสมอภาค การถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ หลักความเป็นธรรม และหลักผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 • 6 พฤศจิกายน 2310
  ทำลายค่ายโพธิ์สามต้น สุกี้แม่ทัพใหญ่ตาย อยุธยากลับมาเป็นของไทย ภายหลังเสียไป 7 เดือน
 • 7 พฤศจิกายน 2493
  กองทหารไทยรุ่นแรก เดินทางไปถึงประเทศเกาหลี เพื่อร่วมเป็นกองกำลังของฝ่าย โลกเสรีในสงครามเกาหลี อันเนื่องจากเกาหลีเหนือ ยกกำลังเข้ารุกรานเกาหลีใต้
 • 8 พฤศจิกายน 2436
  วันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 76 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นพระชนมายุได้ 12 พรรษา ได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนาม พร้อมกับดำรงพระเกียรติยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ฯ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชาทรงขึ้นครองราชสมบัติ สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเชษฐาธิราช เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2468 นับเป็นรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 พระองค์ได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเป็นฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ครั้นต่อมาปรากฎว่า ได้เกิดความคิดเห็นทางการเมืองขัดแย้งกันระหว่างพระองค์ กับรัฐบาล และสภาผู้แทนราษฎร จึงทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 และเสด็จไปประทับที่ประเทศอังกฤษ เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหทัยพิการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2484 สิริรวมพระชนมายุ 48 พรรษา ในปี 2536 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของพระองค์
 • 8 พฤศจิกายน 2471
  เครื่องบินจากสายการบินฮอลันดา ซึ่งเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เปิดสายการบินจากยุโรปสู่เอเซีย ได้มาลงที่ดอนเมือง เพื่อเดินทางไปปัตตาเวียในชวาต่อไป
 • 8 พฤศจิกายน 2474
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้รวมกระทรวงทหารเรือ เข้ากับกระทรวงกลาโหม เพราะมีหน้าที่เตรียมการป้องกันพระราชอาณาจักร และลดฐานะกระทรวงทหารเรือเป็น กรมทหารเรือ
 • 8 พฤศจิกายน 2529
  ตั้งค่ายพระปกเกล้า ฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  ตั้งค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งเป็นที่ตั้งของ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด และกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 9 พฤศจิกายน 2461
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานธงชัยเฉลิมพล แก่กองพันทหารบก และกองทหารบกรถยนต์ เพื่อจัดส่งไปให้หน่วยทหารไทย ที่ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1
 • 11 พฤศจิกายน 2402
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์น ถึงพระราชาธิบดีเดนมาร์ค มีใจความว่า ขอเจริญทางพระราชไมตรี มายังสมเด็จพระเจ้าเฝรเดอริก ที่ 7 และเรื่องการค้าขาย
 • 11 พฤศจิกายน 2416
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเถลิงราชสมบัติ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก แต่เนื่องจากพระองค์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ จึงรับหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
 • 11 พฤศจิกายน 2451
  วันพระราชพิธี วางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคม
 • 11 พฤศจิกายน 2461
  วันที่ระลึกทหารอาสา เป็นวันสงบศึกสงครามโลก ครั้งที่ 1 ระหว่างกลุ่มมหาอำนาจ ประกอบด้วย เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี บัลแกเรีย และตรุกี ฝ่ายหนึ่งกับกลุ่มประเทศพันธมิตรรวม 25 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกา และไทย เป็นต้น อีกฝ่ายหนึ่ง
 • 12 พฤศจิกายน 2410
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้เรือพระที่นั่งอรรคเรศรัตนาสน์ ออกไปรับผู้ว่าราชการเมืองมาเก๊า ซึ่งได้เชิญพระราชสาสน์ และเครื่องราชบรรณาการของกษัตริย์โปรตุเกสมาถวาย จากสันดอนแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามายังกรุงเทพ ฯ
 • 12 พฤศจิกายน 2484
  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง จอมพล หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้มีอำนาจสิทธิขาด บังคับบัญชาแม่ทัพบก แม่ทัพเรือ แม่ทัพอากาศ และแต่งตั้งข้าราชการได้ตามที่ท่านเห็นสมควร
 • 13 พฤศจิกายน 2450
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแวะเยี่ยมเมืองตราด เมื่อเสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งที่ 2 และเสด็จเมืองจันทบุรีเมื่อ 158 พฤศจิกายน 2450 เพื่อเป็นการปลอบขวัญชาวเมือง เนื่องจากดินแดนส่วนนี้ได้กลับมาเป็นของไทยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ฝรั่งเศสถอนกำลังออกไปจากเมืองตราด เมื่อเดือน กรกฎาคม 2450
 • 13 พฤศจิกายน 2451
  พระราชพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปทรงม้า 3 วัน (11-13 พ.ย. 2451)
 • 13 พฤศจิกายน 2480
  มีการลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาค ระหว่างไทย กับสหรัฐ ฯ ในเรื่องการจัดเก็บภาษีอากรและทางศาล
 • 13 พฤศจิกายน 2483
  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ตั้งพลตรี หลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และแม่ทัพบก พลเรือตรี หลวงสินธุ์สงครามชัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นแม่ทัพเรือ นาวาอากาศเอก หลวงอธึกเทวเดช รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นแม่ทัพอากาศ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์กรณีพิพาทอินโดจีน
 • 13 พฤศจิกายน 2495
  รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติป้องกัน การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้เริ่มมีบทบาทเด่นชัดขึ้น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
 • 14 พฤศจิกายน 2532
  ตั้งค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพลทหารราบที่ 11 อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ค่ายอภัยบริรักษ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันที่ 5 กรมทหารราบที่ 15 กองพันทหารช่างที่ 402 อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 • 15 พฤศจิกายน 2416
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้ง เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้ว และทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ นับจากนั้นมาก็ทรงพระราชอำนาจเด็ดขาด ในการบริหารราชการแผ่นดิน
 • 15 พฤศจิกายน 2457
  การประปาเริ่มบริการน้ำใช้ในกรุงเทพ ฯ เป็นวันแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 16 พฤศจิกายน 2446
  กองทัพบกได้จัดทำ คทาจอมพลขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธี ทวีธาภิเษก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท นับเป็นครั้งแรกที่มีคทาจอมพลขึ้นในประเทศไทย
  พระราชพิธีทวีธาภิเษก เป็นพระพิธีการสมโภช ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ครองราชสมบัติยืนนาน มาเป็น 2 เท่า ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ
 • 16 พฤศจิกายน 2524
  ตั้งค่ายศรีสองรัก ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันที่ 1 และกองพันที่ 4 กรมทหารราบที่ 8 จังหวัดทหารบกอุดร ( ส่วนแยกที่ 3 จังหวัดเลย ) อยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 • 17 พฤศจิกายน 2454
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้มีพระราชพิธีถวายบังคมและสัการะพระบรมรูปทรงม้า เป็นปีแรก
 • 17 พฤศจิกายน 2489
  ฝรั่งเศสกับไทย ได้ลงนามในความตกลงระงับกรณีพิพาทต่อกัน มีสาระที่สำคัญ คือ ไทยต้องคืนดินแดน 4 จังหวัดให้แก่ฝรั่งเศส คือ พระตะบอง พิบูลสงคราม จำปาศักดิ์ และลานช้าง
 • 19 พฤศจิกายน 2430
  พลตรี พระยาสุรศักดิ์มนตรี ยกกองทัพออกจากกรุงเทพ ฯ ไปปราบพวกฮ่อเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
 • 20 พฤศจิกายน 2449
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ที่พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี กองทัพเรือได้ถือวันนี้ เป็นวันกองทัพเรือ (navy day) ตั้งแต่ พ.ศ. 2486
 • 21 พฤศจิกายน 2437
  รถรางเปลี่ยนจากใช้ม้าลากมาเป็นใช้ไฟฟ้า และโอนกิจการให้แก่รัฐบาล พ.ศ. 2493 เลิก 1 ต.ค. 2511
 • 23 พฤศจิกายน 2353
  วันที่เจ้าพระยาบดินทรเดชา เป็นแม่ทัพยกไปปราบเขมร-ญวน ให้สิ้นเสี้ยนหนาม ศึกครั้งนี้ใช้เวลา 15 ปี
 • 23 พฤศจิกายน 2370
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ ทรงสถาปนาคุณหญิงโม เป็นท้าวสุรนารี
 • 23 พฤศจิกายน 2483
  ในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส เครื่องบินฝรั่งเศสจำนวน 8 เครื่อง บินล้ำเขตแดนไทยทางด้านนครพนม ฝ่ายไทยส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสะกัดกั้น
 • 25 พฤศจิกายน 2453
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระราชชนนี คือสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง
 • 25 พฤศจิกายน 2468
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 45 พรรษา ดำรงอยู่ในราชสมบัติ 16 ปี ในรัชสมัยของพระองค์ ได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งกองเสือป่าและลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2445 นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักประพันธ์ และนักปราชญ์อีกด้วย จึงทรงได้รับถวายสมญานามว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันนี้ของทุกปี ส่วนราชการและประชาชนจะนำพวงมาลาไปถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประดิษฐานอยู่หน้าสวนลุมพินี
 • 26 พฤศจิกายน 2468
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเสวยราชสมบัติ
 • 26 พฤศจิกายน 2483
  ฝรั่งเศสส่งเครื่องบินล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย ทิ้งระเบิดบริเวณ จังหวัดนครพนม เนื่องจากฝรั่งเศสปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาล พลตรี หลวงพิบูลสงคราม (ที่จะไม่รุกรานประเทศไทย) ขอให้ฝรั่งเศสปรับปรุงเส้นเขตแดน ระหว่างประเทศไทย กับ อินโดจีนฝรั่งเศส โดยให้ถือแนวร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขง เป็นเส้นเขตแดนไทย-อินโดจีนฝรั่งเศสตามแนวสากล ตลอดจนให้ฝรั่งเศส คืนดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ฝั่งตรงข้ามหลวงพระบางปากเซ รวมถึงดินแดนแหลมอินโดจีน ที่พ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสแล้วให้กับไทย กรณีพิพาทจึงได้เริ่มขึ้นตามบริเวณชายแดนไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส
 • 27 พฤศจิกายน 2461
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้รวมกองบัญชาการกองสุขศึกษา กองสาธารณสุข กองยาเสพติดให้โทษ กองโอสถศาลารัฐบาล กองบุราภิบาล เข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงสาธารณสุข และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสาธารณสุข
 • 28 พฤศจิกายน 2483
  ตั้งหน่วยตำรวจสนามในกองทัพบกสนาม โดยมี พลตำรวจตรี หลวงอดุลเดชจรัส เป็นผู้บังคับตำรวจสนาม และพันตำรวจตรี หลวงวิทิตกลชัย เป็นรองผู้บังคับตำรวจสนาม ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการทหารสูงสุด ประกอบด้วย กองตำรวจสนาม 13 จังหวัด
 • 28 พฤศจิกายน 24832
  อินโดจีนฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบิน 5 เครื่องมาโจมตี และทิ้งระเบิดเหนือจังหวัดนครพนม พร้อมกับใช้ปืนใหญ่ซึ่งตั้งอยู่เมืองท่าแขก ยิงข้ามแม่น้ำมาตกหลังตลาด เครื่องบินฝ่ายไทยได้ขึ้นสกัดกั้น ขณะเดียวกัน ปตอ. บนพื้นดินยิงต่อต้านอย่างรุนแรง เครื่องบินฝรั่งเศสถูกยิงตก 3 เครื่อง
 • 29 พฤศจิกายน 2483
  อินโดจีนฝรั่งเศสส่งทหารมาทางเรือ จะเข้ายึดจังหวัดตราด ตำรวจสนามที่คลองใหญ่ได้ต้านทานไว้ ส่วนทางด้านท่าแขก สุวรรณเขต มีการสู้รบทางอากาศ
 • 29 พฤศจิกายน 2503
  วันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (ยศ.ทหาร บก.ทหารสูงสุด) เดิมใช้ชื่อหน่วยว่า กรมการศึกษาวิจัย และกรมการศึกษา ตามลำดับ
 • 30 พฤศจิกายน 2476
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนชื่อ กรมทหารเรือ เป็น กองทัพเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม