ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศไทยในอดีต

ธันวาคม

 • 1 ธันวาคม2455
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดปราจีนบุรี เทศาภิบาลเมืองปราจีนบุรี ถวายรูปครุฑสัมฤทธิ์หุ้มทอง อันเป็นของโบราณที่ขุดได้ที่ตำบลโคกพระ ในดงพระศรีมหาโพธิ รูปครุฑนี้ต่อมาได้ใช้เป็นยอดธงประจำกองทัพบก คือธงมหาไพชยนต์ธวัช
 • 1 ธันวาคม2464
  กระทรวงกลาโหม ได้ประกาศเปลี่ยนนามหน่วย กรมอากาศยานทหารบกเป็น กรมอากาศยานและให้ส่วนราชการในสังกัดหน่วยนี้ตัดคำว่าทหารบกออก ด้วยพิจารณาเห็นว่ากำลังทางอากาศมิใช่มีเฉพาะ กำลังทหารบกเท่านั้น แต่มีเพื่อกิจการอย่างอื่นด้วย เช่น การพานิชยกรรมและการคมนาคม เป็นต้น
 • 1 ธันวาคม2486
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคชรา ที่วังวรดิส กรุงเทพ ฯ พระชนมายุ 81 ชันษา
 • 2 ธันวาคม2383
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้า ฯ ให้ลดหย่อนการรับราชการทหารให้เลขไพร่หลวงทั้งปวงเข้ารับราชการแต่เดือนหนึ่ง ออกไปทำมาหากินอยู่สามเดือน
 • 2 ธันวาคม2453
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดโรงเรียนมหาดเล็กหลวงต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและโรงเรียนราชวิทยาลัยซึ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันและพระราชทานว่าวชิราวุธวิทยาลัย
 • 2 ธันวาคม2461
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกระทำพิธีปฐมกรรมในพระบรมมหาราชวังและมีการชุมนุมทหารที่สนามหลวงฉลองชัยชนะสงครามโลกครั้งที่1
  พิธีปฐมกรรม เป็นพิธีที่พระมหากษัตริย์ในครั้งโบราณกระทำแก่ผู้ที่เป็นปรปักษ์ พิธีปฐมกรรมครั้งนี้ ทรงใช้น้ำสังข์สัมฤทธิ์ และน้ำพระเต้าประทุมนิมิตร์ ชำระพระบาทล้างมณฑิล ลงยังไม้ข่มนามให้ตกถึงพสุธา
 • 3 ธันวาคม2483
  กองพันนาวิกโยธิน 4 กองพัน ในบังคับบัญชาของ นายนาวาตรี ทองหล่อ (ทหาร) ขำหิรัญ เดินทางจากสัตหีบไปจันทบุรี เพื่อจัดตั้งกองพลจันทบุรี
 • 4 ธันวาคม2454
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ เสด็จเลียบพระนครชลมารคตามราชประเพณีเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • 5 ธันวาคม2397
  ฉลองคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งขุดเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2495 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ
 • 5 ธันวาคม2470
  วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น (Mount Auburn) เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเสท สหรัฐอเมริกา
 • 5 ธันวาคม2483
  ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483
 • 5 ธันวาคม2488
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัติพระนครหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
 • 5 ธันวาคม2520
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
 • 7 ธันวาคม2483
  ออกคำชี้แจงทหาร เรื่องการเรียกชื่อชนเชื้อชาติไทยในอินโดจีนให้เรียก ญวน เขมร ลาว ว่าพี่น้องไทยในประเทศญวน พี่น้องไทยในประเทศลาว และพี่น้องไทยในแคว้นกัมพูชา
 • 7 ธันวาคม2484
  กองพลรักษาพระองค์ของกองทัพญี่ปุ่นยกกำลังเข้าสู่ประเทศไทยทางบกทางด้านอรัญประเทศ และทางเรือได้ยกพลขึ้นบกที่บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้ายึดกรุงเทพฯ
 • 7 ธันวาคม2508
  รัฐบาลได้จัดตั้งกองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึ้น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์(กอ.ปค.)เมื่อปีพ.ศ.2512 และได้เปลี่ยนเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)เมื่อปี พ.ศ. 2517 ประกอบด้วย พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.)
 • 8 ธันวาคม2484
  กองทหารญี่ปุ่นบุกเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านอรัญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีและยกพลขึ้นบกในเขตจังหวัดชายทะเลของไทยด้านอ่าวไทยรวม 7 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานีชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ทหาร ตำรวจ ยุวชนทหาร และประชาชนได้ร่วมกันต่อสู้ต้านทานอย่างแข็งขันแต่ในที่สุดรัฐบาลไทยต้องยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยได้
 • 10 ธันวาคม2475
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย
 • 10 ธันวาคม2484
  เปิดธนาคารแห่งประเทศไทยณ อาคารที่ทำการของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด ถนนสี่พระยา โดยการเช่าสถานที่จากธนาคารดังกล่าวต่อมาจึงย้ายเข้าสู่วังบางขุนพรหม เมื่อปี พ.ศ. 2488
 • 10ธันวาคม 2485
  ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มดำเนินกิจการ โดยมี ม.จ.วิวัฒนไชย ไชยยันต์ เป็นผู้ว่าการองค์แรก โดยมีทุนเริ่มแรก 20 ล้านบาท จากรัฐบาล
 • 11 ธันวาคม2454
  ยุบกรมยุทธนาธิการ ให้เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชาทหารบกทั่วไปและยกฐานะกรมทหารเรือขึ้นเป็นกระทรวงการทหารเรือ
 • 12 ธันวาคม2171
  พระเจ้าทรงธรรมสวรรคต เมื่อพระชนม์พรรษาได้ 38 มีพระราชโอรส 3 องค์คือ พระเชษฐาธิราชกุมาร พระพันปีศรีศิลป์ และพระอาทิตยวงศ์ แต่จดหมายเหตุ วันวสิตว่ามีราชโอรส 9 พระราชธิดา 8
 • 15ธันวาคม 2363
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้า ฯ ให้ยกทัพจากกรุงเทพฯ เป็น 2 กองทัพ ไปขัดตาทัพพม่าที่เมืองราชบุรี และเมืองกาญจนบุรี เนื่องจากได้ข่าวว่าพระเจ้าอังวะจักกายแมง เตรียมยกทัพมาตีไทย แต่ไม่ได้ยกเข้ามา
 • 15 ธันวาคม2444
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่2 รักษาวัง กรมทหารราบที่ 3 ฝีพาย และกรมทหารราบที่ 4 ทหารหน้า
 • 15 ธันวาคม2490
  ตราพระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำผิด หรือมีเหตุอันควร สงสัยว่ามีการกระทำผิดบางอย่างในทะเล
 • 16 ธันวาคม2463
  ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาที่ผูกมัดไทย ที่กรุงวอชิงตัน ให้ไทยมีสิทธิที่จะตั้งพิกัดอัตราภาษีของสหรัฐได้ตามที่ต้องการ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับความยินยอมจากประเทศอื่นๆ ที่มีสนธิสัญญากับไทย นอกจากนั้นยังยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของชาวอเมริกัน ในประเทศไทยโดยเด็ดขาด
 • 16 ธันวาคม2489
  ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติอันดับที่ 55
 • 16 ธันวาคม2510
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ว่ายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ สนามศุภชลาศัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ทางราชการได้กำหนดให้ วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ
 • 17 ธันวาคม2458
  กระทรวงทหารเรือออกข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการใช้คำนามรวมทั่วไปของทหารเรือเรียกว่าราชนาวีเขียนเป็นอักษรย่อ ว่า ร.น. ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Royal Navy เขียนเป็นอักษรย่อว่าR.N.
 • 17 ธันวาคม2483
  รัฐบาลไทยโดยมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ออกประกาศกำหนดให้ใช้วันที่1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่พ.ศ. 2484 เป็นต้นไป เพื่อให้เหมือนสากลนิยม ดังนั้นปี พ.ศ. 2483จึงมีเพียง 9 เดือน (เดิมใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่)
 • 18 ธันวาคม2522
  ตั้งค่ายวชิรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันที่ 4 และกองพันที่ 5 กรมทหารราบที่ 4 จังหวัดทหารบกพิษณุโลก(ส่วนแยกจังหวัดตาก) อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 • 19 ธันวาคม2466
  วันสถาปนา กองเรือยุทธการมีหน่วยขึ้นตรงคือกองเรือตรวจอ่าว กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยกพลขึ้นบกและบริการ กองเรือลำน้ำ และกองบินทหารเรือ
 • 19 ธันวาคม2523
  ตั้งค่ายขุนผาเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารม้าที่ 3 จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ และกองพันทหารช่างที่8 อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 • 20 ธันวาคม2456
  การไฟฟ้านครหลวงสามเสน เริ่มเปิดใช้งานเป็นปฐมฤกษ์
 • 21 ธันวาคม2413
  เรือรบอิตาลีประเภทเรือคอร์เวตได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย พร้อมด้วยราชทูตอิตาลีเพื่อมาเจรจาทำสัญญาทางพระราชไมตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 21 ธันวาคม2484
  ไทยและญี่ปุ่นได้ลงนามในกติกาสัญญาพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้กระทำพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดย จอมพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ลงนามแทนในนามรัฐบาลไทย และนายทสุโยกามิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ลงนามแทนในนามรัฐบาลญี่ปุ่น
 • 21 ธันวาคม2484
  กองบัญชาการทหารสูงสุดได้จัดตั้งกองทัพพายัพขึ้น มอบหน้าที่ให้เข้าไปปฏิบัติการในดินแดนสหรัฐไทยเดิม ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย โดยสนธิกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ มี พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นแม่ทัพ
 • 22 ธันวาคม2228
  ราชทูตไทย ชุดที่ 3 มีออกพระวิสูตรสุนทร คือโกษาปานเป็นราชทูต ออกเดินทางไปฝรั่งเศสได้เฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่พระราชวังแวร์ซายส์ เมื่อ 1 กันยายน 2229 เดินทางกลับถึงปากน้ำเจ้าพระยาเมื่อ พ.ศ. 2230
 • 22 ธันวาคม2431
  ไทยเสียแคว้นสิบสองจุไทยให้แก่ฝรั่งเศสพื้นที่87,000 ตารางกิโลเมตร โดยฝรั่งเศสส่งกำลังทหารเข้ายึดไว้อ้างว่าไว้คอยปราบฮ่อ
 • 22 ธันวาคม2506
  เปิดสำนักงานใหญ่ องค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งประเทศโลก (พ.ส.ล.)ในประเทศไทย
  ตั้งอยู่ในบริเวณพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพ ฯ
 • 23 ธันวาคม2331
  ราชทูตไทยชุดที่ 4 ได้เข้าเฝ้า สันตะปาปา อินโดเนเซนต์ที่ 11 ณ กรุงโรม
 • 23 ธันวาคม2431
  กองทัพไทยกับฝรั่งเศส ได้ทำสนธิสัญญาว่าต่างจะไม่ล่วงเข้าไปในเขตแดนของกันละกัน และจะช่วยกันปราบฮ่อที่เป็นโจร
 • 23 ธันวาคม2437
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการให้ประกาศปันหน้าที่ กระทรวงกลาโหม มหาดไทย โดยแยกข้าราชการพลเรือน คือการบังคับบัญชาหัวเมืองภาคใต้ไปขึ้นอยู่กับมหาดไทย และจัดระเบียบการบริหาร ตลอดจนจัดหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมใหม่ โดยรวมการบังคับบัญชาทางการทหารไว้ที่กระทรวงกลาโหม เพื่อให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบด้านการป้องกันประเทศ ด้วยกำลังทหารทั้งทางบกและทางเรือ
 • 23 ธันวาคม2484
  ประกาศสนธิสัญญาระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น เรื่องสัมพันธไมตรี และบูรณภาพอาณาเขตแห่งกันและกัน
 • 23 ธันวาคม2528
  ตั้งค่ายบดินทร์เดชาซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่ 16 อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 • 24 ธันวาคม2223
  ราชทูตไทยคณะแรก ที่ออกไปยังประเทศฝรั่งเศส และสันตปาปา ณ กรุงโรมคือ ออกญาพิพัฒน์ราชไมตรี กับผู้ช่วยอีก 2 คน คือ หลวงศรีวิสารสุนทรกับ ขุนนางวิชัย และคณะอีกกว่า 20 คน โดยมีบาดหลวงเกยเมอเป็นล่าม และเป็นผู้นำทางการเดินทางครั้งนี้ ออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยา และได้สูญหายไปเนื่องจากเรือถูกพายุอัปปางบริเวณเกาะมาดากัสต์
 • 24 ธันวาคม2484
  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้จัดตั้งกองทัพพายัพขึ้นมีนายพลโท จรูญ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ เป็นแม่ทัพ ประกอบด้วยกองพลทหารราบ3 กองพล (กองพลที่ 2,3 และ 4) และกองพลทหารม้า 1 กองพล เพื่อเข้าปฏิบัติการในดินแดนสหรัฐไทยเดิมตามคำร้องขอของกองทัพญี่ปุ่น ที่ต้องการให้ไทยส่งทหารไปร่วมรบกับญี่ปุ่นในพม่า
 • 26 ธันวาคม2452
  เปิดโรงเรียนนายร้อยทหารบกที่ถนนราชดำเนินนอก
 • 26 ธันวาคม2453
  รถยนต์แก้วจักพรรดิ์ เป็นรถพระที่นั่งคันแรก และต่อมามีผู้นำมาวิ่งในถนนมากขึ้น เห็นว่าจะเกิดอันตราย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ตรา พ.ร.บ.รถยนต์ขึ้นครั้งแรก
 • 26 ธันวาคม2511
  ตั้งค่ายเพชรบุรีราชศิรินธร ซึ่งเป็นที่ตั้งกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
  ตั้งค่ายกาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งกองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดทหารบกราชบุรี (ส่วนแยกกาญจนบุรี)ที่ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  ตั้งค่ายศรีโสธร ซึ่งเป็นที่ตั้งกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 28 ธันวาคม2515
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกประทับเหนือพระที่นั่งพุดตาน กาญจนสิงหาสน์ณ ท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร
 • 28 ธันวาคม2311
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ณ กรุงธนบุรีและทางราชการได้กำหนด ให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • 29 ธันวาคม2456
  ได้มีการบินทดลองเป็นครั้งแรก ที่ราชกรีฑาสโมสร ซึ่งเป็นสนามบินแห่งแรกของไทย ต่อมาเมื่อ 15 มี.ค. 2457 จึงย้ายไปอยู่ที่ดอนเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม