ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงหนูเอย

หนูเอยหนูจงฟัง พี่จะสอนพี่จะสั่ง หนูจงฟังเอาไว้ให้ดี
หนูเอยสมัยนี้ เป็นสมัยที่ เอาดีด้วยปัญญา
หนูอย่าซุกซน จงอดจงทน หนูจงบ่นท่องวิชา
ในภายภาคหน้า จะได้พึ่งวิชา ปัญญาจะเฟื่องฟู
หนูเอยหนูจงเพียร หนูจงเล่าหนูจงเรียน หนูจงเพียรหาความรู้
หนูเอยจงคิดดู หากว่าใครลบหลู่ แล้วหนูจะโทษใคร
หนูเร่งเร็วพลัน จงบากจงบั่น หนูจงหมั่นอย่าท้อใจ
หนูเอยจะบอกให้ ปลูกปัญญาเอาไว้ เรียนไปให้เชี่ยวชาญ
หนูอย่าเกเร อย่าเที่ยวอย่าเตร่ เสเพลประพฤติพาล
หนูเอยอย่าเกียจคร้าน หมั่นเพียรเขียนอ่าน คบพาลจะเสียคน
หนูกอบการดี เป็นศักดิ์เป็นศรี ทั้งเป็นที่น้อมกมล
หนูจะไม่อับจน แต่จงเลือกคบคน แล้วตนจะรุ่งเรือง
หนูเอยหนูฟังว่า เพราะสติปัญญา นั้นจะพาให้กระเดื่อง
หนูเอยชาติบ้านเมือง จะเจริญฟุ้งเฟื่อง ก็เนื่องด้วยเด็กไทย
แม้ชาติต่างแดน มาหมิ่นมาแคลน หนูไม่แค้นบ้างหรือไร
บ้านเมืองเจริญได้ อยู่ที่เด็กของไทย มิใช่ใครอื่นเลย

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม