ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงคนผิด

เรารักกันหมายมั่นในใจ หากฉันผิดจงคิดอภัย ฉันผิดไปยกโทษให้ฉัน
ทำไมลงโทษลงทัณฑ์ ประนามแต่ฉันคนเดียว สัมพันธ์ขาดเกลียวไม่เหลียวมา

ฉันคงเผลอจิตพลาดผิดวาจา รักจึงแรมราพลอยพาให้กลุ้มใจ
เธอมิควรหลงด่วนประนาม ผิดนิดหน่อยใจฉันเลวทราม รักปรับความเข้าใจกันได้

ทำดีมามากปานใด ทำไมไม่เห็นความดี น้อยหรือกลับมีแต่ช้ำใจ
แม้เธอหลงโกรธโทษผิดอันใด หลงเคืองทำไมอภัยกันเถิดดี
ใจระทมขมขื่นอาลัย ยิ่งจะข่มยิ่งร้าวดวงใจ ฉันผิดไปนิดเดียวเท่านี้
ทำไมจึงโกรธทันที่ ความดีที่ฉันเคยทำ น้อยกลับจำให้ช้ำใจ
หรือเป็นเพราะบาป แช่งสาปเป็นไป ขอบุญดลใจพาเธอให้กลับคืน
ใจฉันครวญหวลโศกระทม ก่อนเคยอยู่ชื่นชูเคยชุม รักกลับตรมระทมไม่ชื่น
เวรกรรมทนกล้ำทนกลืน ดวงใจให้ฝืนอาวรณ์ รักมาบั่นทอนสะท้อนใจ
หรือเธอหลงโกรธโทษผิดอันใด ฉันยังแคลงใจตัวใครเป็นผิดกัน

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม