ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงผีเสื้อกับดอกไม้

เมื่อยามสุริย์เรืองรอง แสงทองส่องฟ้าอำไพ
สดสวยดูโน่นซิอะไร ไหนอ๋อนั่นหมู่ภมรงามตา
แผ่วเบาคือสำลีลอยลมไปไกล ต่างหมู่ดูวิไลบินไปบินมา
หมู่หนึ่งลงคลุกเคล้าเชยชมผกา งามตาพาให้เพลินฤทัย
ดอกนี้ไปดอกนั้นเวียนวน เคล้าชมอยู่จนพอใจ
เสร็จแล้วบินถลาลอยไป ไหนงามมิเท่ามิทัน
ดอกไม้เกลื่อนเต็มสวนดูงาม สวยยามต้องแสงตะวัน
ต่างสีงามสดสรรรำพัน ฉันเพลินชมหมู่ผกา
ส่งกลิ่นตามสายลมรวยรินรำเพย สุดเอ่ยความหอมเย็นชุ่มชื่นอุรา
กุหลาบและคัดเค้ามะลิจำปา ลัดดาชูดอกงามวิไล
ดอกนั้นนั่นคือเล็บมือนาง สวยงามดังเล็บนางใน
อ่อนช้อยดังกรีดเล็บมาไป ไหนงามมิเท่ามิทัน
เปรียบดังถิ่นสวรรค์มาเยือน สวยงามติดเตือนใจกัน
สดสวยดังภาพนึกรำพัน สรรมาล้วนแต่วิไล
เยือกเย็นยามสายลมรำเผยเบา ๆ เมฆหมอกเป็นสีเทาลิบๆ ลอยไป
แห่งหนึ่งตัวจิ๊บๆ เอ๊ะนกอะไร เพลินใจเมื่อฟังเสียงมัน
เฝ้ามองอยู่โดยคำนึง เหมือนใครหนึ่งเขารำพัน
ฝากฝังความใฝ่รักในกัน ฉันเพลินเพราะภาพนั้นงาม

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม