ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 11

เพลงแผ่นดินไทย

ถิ่นนี้คือแหลมทอง ทรัพย์เนืองนองของเราเผ่าไทย
ไร่น้ำเขียววิไล ประชาไทยรักเพียงชีวา
ศาสนาดังฝนฉ่ำ พุทธธรรมน้อมนำสุขพา
อีกองค์พระราชา ขวัญชีวาฟ้าเบิกบาน
(สร้อย) สุขสราญชีวี ชาติเรามีเสรีมานาน
แต่มีแดงใจพาล คิดรุกรานแผ่นดินแดนไทย
อย่าให้มันราวี อย่าให้มีปวงภัย
อธิปไตยของเราไทย ใครอย่ารุกราน
หากแม้นแดงแฝงเข้า ผองไทยเราก็คงแหลกราญ
อกตรมและซมซาน สุขสราญมลายไปสิ้น
ต้องรักในเสรี สามัคคีรักแดนแผ่นดิน
ตั้งใจหาทำกิน ทรัพย์ในดินฟ้าประทาน
(สร้อย)
เหล่าร้ายลัทธิชั่ว แสนเมามัวมิพึงต้องการ
หากแดงหมายรอนราญ เหล่าคนพาลซิจงระวัง
จะพร้อมกันรุกไล่ ผองไทยเราทุกคนเกลียดชัง
ผึ้งรวงหวงรวงรัง เหมือนดังเราหวงแผ่นดิน
(สร้อย)

เพลง จากยอดดอย
เพลง ชายชาญทหารไทย
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดวงจันทร์
เพลง ดอกประดู่
เพลง ดุจบิดามารดร
เพลง เดิน เดิน เดิน
เพลง ต้นตระกูลไทย
เพลง ตระเวณชายแดน
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย (2)
เพลง ถิ่นไทย
เพลง ทหารของชาติ
เพลง ทหารพระนเรศวร
เพลง ไทยควรคำนึง
เพลง ไทยเทิดไทย
เพลง ไทยใหญ่
เพลง ไทยน้อย
เพลง ไทยรวมกำลัง
เพลง นครเชียงใหม่
เพลง นเรศวรมหาราช
เพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
เพลง บัวงาม
เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
เพลง แผ่นดินของไทย
เพลง แผ่นดินของเรา
เพลง แผ่นดินของเรา (2)
เพลง แผ่นดินไทย
เพลง พุทธศาสน์คู่ไทย
เพลง มหาอาณาจักร

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย