ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงคนจนคนจร

เหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนนั่นแล้วตัวเรา ความจนอับเฉา ต้องจรเร่ร่อน เรื่อยไป

สู้แดดลมฝนทนทรมานใจ ค่ำแล้วนอนไหนยังไม่เห็นทาง อ้างว้างเหมือนกาหลงรัง

ถึงจนทนกิน และกัดก้อนเกลือ ลำเค็ญ ใครเล่าจะเห็น นึกเป็นโชคร้าย ประดัง
แสนยากหากไร้ไม้ตอกคนชัง แอบอิงพิงหลังอุ่นเนื้อขวัญใจ ไม่นึกน้อยใน ตัวเรา

คน จน คนจร หมอน หมิ่น พลัดที่พลัดถิ่น อับเฉา ใคร ๆ ดูแคลนหยามประนามเราไม่นึกน้อยในตัวเรา

ทุกคนเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า โอ้เขาเหยียดกัน ทำไม
เหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนนั่นแล้ว คิดดู ไร้ญาติขาดชู้ ต้องจรเร่ร่อน เรื่อยไป
แม้นหากมีชู้คู่ อิงเอนใจ ค่ำแล้วนอนไหนไม่นึกกังวล อิ่มชู้คู่กมล คนเดียว
คน จน คน จร หมอน หมิ่น พลัดที่พลัดถิ่น อับเฉา

ใคร ๆ ดูแคลนหยามประนามเรา ทุกคนเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า โอ้เขาเหยียดกัน ทำไม

เหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนนั่นแล้ว คิดดู ไร้ญาติขาดชู้ ต้องจรเร่ร่อน เรื่อยไป
แม้นหากมีชู้คู่ อิงเอนใจ ค่ำแล้วนอนไหนไม่นึกกังวล อิ่มชู้คู่กมล คน เดียว

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม