ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติปางสีดา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกหน้าผาใหญ่ โขดหินตามลำน้ำที่มีลักษณะแปลก ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 844 ตารางกิโลเมตร หรือ 527,500 ไร่

บริเวณน้ำตกปางสีดา เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะจัดตั้งป่าบริเวณนี้ ให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นและนักทัศนาจร อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร และสภาพป่าธรรมชาติ กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการสำรวจ และจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ชื่อว่า "วนอุทยานปางสีดา"

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นการดำเนินการตามนัยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของป่าไม้เขตปราจีนบุรี มีนายเดชา พงษ์พานิช นักวิชาการป่าไม้ 3 ทำหน้าที่หัวหน้า ฯ ซึ่งต่อมาได้ทำการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบที่มีแนวเขตติดต่อกัน ปรากฎว่าบริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า และทิวทัศน์ที่สวยงาม สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกน้ำโตน น้ำตกผาน้อย และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นเสมือนเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรรมในภาคตะวันออก สมควรดำเนินการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมไว้ เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการศึกษาค้นคว้าของประชาชนส่วนรวม ทั้งเป็นการสนองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ที่ให้พิจารณาจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้เป็นการเพียงพอ ต่อมาจึงได้โอนความรับผิดชอบมาให้กองอุทยานแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ กำหนดให้ป่าน้ำตกปางสีดาเป็นอุทยานแห่งชาติ เคยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโดน และป่าท่ากะบาก ในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี ตำบลบ้านแก้ง ตำบลท่าแยก ตำบลโคกป่าม้อง อำเภอสระแก้ว และตำบลหนองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2525 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 24 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 43 ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินใหญ่น้อยไม่สูงนัก เรียงรายสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นอาณาเขตกว้าง บริเวณไหล่เขาเป็นพื้นที่ราบมีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นมีน้ำตกอยู่หลายแห่งรวมทั้งหน้าผาที่สูงชัน เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยลำธารหลายสาย เช่น ห้วยชมพู ห้วยสวนน้ำหอม ห้วยสาริกา ห้วยวังมืด ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรทางภาคตะวันออกของไทย เช่น แม่น้ำบางปะกง
เนื่องจากป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและอยู่ในเขตลมมรสุม ฝนจึงตกตามฤดูกาลอากาศไม่ร้อนจัดจนเกินไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน พอย่างเข้าเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ก็จะเป็นฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิประมาณ 8-15 องศาเซลเซียส สำหรับฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

อุทยานแห่งชาติปางสีดา ประกอบไปด้วย ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยาง กะบาก ตะเคียนแดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา ประดู่ มะกอก ส้าน สมอ พยุง ชิงชัน ซึ่งมีขึ้นอยู่กระจัดกระจายไปตามชนิดของป่า ไม้พื้นล่าง ได้แก่ หวาย เฟิร์น มอส ตลอดจนกล้วยไม้ดินชนิดต่าง ๆ

ด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และลักษณะภูมิประเทศ ทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จึงมีสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กรวมทั้งนกไม่ต่ำกว่า 200 ชนิด อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ช้างป่า กระทิง วัวแดง กวาง เก้ง เลียงผา กระจง แมวป่า ลิงลม เสือป่า หมีขอ หมูหริ่ง เสือโคร่ง หมีควาย และนกชนิดต่าง ๆ เช่น นกกวัก นกกระปูด นกแก๊ก นกกก นกขุนทอง นกเขา เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกปางสีดา อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 10 เมตร เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำและลานหินกว้าง บรรยากาศร่มรื่นเหมาะสมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกหน้าผาใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 2.4 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางขึ้นสู่หน้าผาใหญ่ร่มรื่นด้วยแมกไม้หนาทึบ อยู่ในลำธารสายเดียวกับน้ำตกปางสีดา ตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร กว้าง 20 เมตร ความรุนแรงของสายน้ำทำให้เกิดเสียงดังก้อง และละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วบริเวณของสองข้างลำธาร

น้ำตกท่ากะบาก อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ห่างจากที่ทำการ 5 กิโลเมตร

น้ำตกแดงมะค่าและน้ำตกสวนมั่นสวนทอง อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 15 กิโลเมตร การเดินทางยังไม่สะดวก ต้องค้างแรมในป่าทึบ

ภูเขาเจดีย์ ลักษณะเป็นการรวมตัวของกลุ่มก้อนหิน มีรอยแตกคล้ายกับภูหินร่องกล้าสูงขนาด 4 เมตร มีเส้นรอบวงประมาณ 25 เมตร และอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 40 กิโลเมตร

 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม