ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ฝั่งทะเลอันดามัน มีทั้งส่วนที่อยู่ชายทะเลพื้นที่เกาะชายฝั่งและพื้นที่เกาะห่างจากชายฝั่ง อยู่ในขั้นเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอยด้วย ที่ราบชายผั่งทะเลอันดามัน และหมู่เกาะในทะเลอันดามันสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ

1. กลุ่มพื้นที่ชายทะเล มีลักษณะเป็นหาดงอกยื่นไปในทะเล ปกคลุมด้วยป่าชายเลนอย่างหนาแน่น มีลำคลองขนาดใหญ่หลายสายไหลผ่านเช่น คลองหงาว คลองบางหนาง คลองละออง คลดงราชกูดคลองละอุ่น และคลองบางจาก เป็นต้น

2. กลุ่มพื้นที่เกาะที่ตั้งอยู่ชายฝั่ง ได้แก่ เกาะบางจาก เกาะยิว เกาะทรายดำ เกาะสน และเกาะบริวารอื่นๆ แต่ละเกาะมีป่าชายเลนหนาแน่น เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะส่วนทางด้านทิศตะวันตก จะมีลักษณะเป็นเวิ้ง อ่าว และหาดทราย พื้นที่บนเกาะมีสภาพเป็นดงดิบชื้นปกคลุม

3. กลุ่มพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวฝั่ง ได้แก่ เกาะช้าง เกาะทะลุ เกาะตาครุฑ เกาะหม้อ เกาะปริง เกาะไร่ และเกาะไฟไหม้ เป็นหมู่เกาะที่วางตัวกระจายในแนวเหนือ-ใต้ ขนานไปกับแนวชายฝั่ง พื้นที่บนเกาะแต่ละเกาะจะปกคลุมด้วยป่าดงดิบชื้น บริเวณชายฝั่งรอบเกาะจะมีแนวปะการังกระจายอยู่ทั่วไป

ป่าชายเลนบริเวณใกล้แนวชายฝั่ง เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ คงสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ ต้นโกงกาง เป็นกลุ่มของต้นโกงกางใบเล็กที่มีขนาดสูงใหญ่ ที่ยังคงเหลือแห่งเดียวในประเทศไทยอยู่บริเวณทิศเหนือของเกาะยิว ป่าดงดิบชื้น จะปกคลุมพื้นที่บนเกาะโดยทั่วไป

แหล่งท่องเที่ยว

หาดทรายแดงบนเกาะตาวัวดำ เป็นหาดทรายที่มีสีออกแดงคล้ายสีอิฐ เกิดจากการทับถมของเปลือกหอยนานาชนิดที่ถูกคลื่นพัดพามาทับถมไว้เป็นเวลานาน ประกอบกับทิวทัศน์ของโขดหินและป่าเขาที่สวยงาม

อ่าวปอ บริเวณทิศใต้ของเกาะทรายดำ มีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวที่เงียบสงบ มีทิวทิศน์ของชายหาดและป่าชายเลนที่สวยงาม

หาดหินงาม บริเวณรอบเกาะไฟไหม้ พบเพียงแห่งเดียวในอุทยาน ฯ เกิดจากการทับถมของหินกลมมนหลายหลากสีขนาดเล็ก จำนวนมากเป็นเวลานาน เกิดแสงสะท้อนวาววับ เมื่อคลื่นสาดซัด

สะพานหินธรรมชาติบนเกาะทะลุ เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ โขดหินที่สลับซับซ้อน และหาดทรายขาวสะอาดบนเกาะช้าง

กิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยาน ฯ สามารถดำเนินการในรูปแบบต่างๆ คือ การเดินป่า การถ่ายภาพตามธรรมชาติ การดูนก การแล่นเรือและศึกษาธรรมชาติ การดำน้ำชมปะการัง และการพักแรม

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
อุทยานแห่งชาติกระบุรี
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย