ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติกระบุรี

อุทยานแห่งชาติกระบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับพรมแดนไทย-พม่า ทางด้านทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ำกระบุรี เป็นเส้นอาณาเขตของประเทศทั้งสอง มีพื้นที่ประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำกระบุรี และพื้นที่ป่าชายเลนริมฝั่งในแม่น้ำกระบุรี หมู่เกาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ดกวด ป่าเขาหินช้าง ป่าเขาสามแหลม และป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น-ป่าราชกูด ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง

แม่น้ำกระบุรีเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย-พม่า มีความยาวตลอดสายประมาณ 60 กิโลเมตร มีธรรมชาติทั้งสองฝั่ง ประกอบด้วยหมู่เกาะเป็นจำนวนมาก ทั้งในเขตประเทศไทยและประเทศพม่า

ป่าดิบชื้น พบมากบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ดกวด ป่าเขาหินช้าง ป่าเขาสามแหลม ป่าสงวน แห่งชาติละอุ่น และป่าราชกูด พันธุ์ไม้ที่สำคัญประกอบด้วยไม้ตระกูลยาง ตะเคียน ปาล์ม ไม้สำคัญที่สุดของพื้นที่นี้คือขุนไม้ มีลักษณะลำต้นเปลาตรง สูงใหญ่ มีเมล็ดคล้ายมะม่วงหิมพานต์ พบบริเวณต้นน้ำตกปุญญบาล

ป่าชายเลน พบมากบริเวณปากน้ำคลองละอุ่น และริมฝั่งแม่น้ำกระบุรีด้านเขาหินช้าง และบริเวณหมู่เกาะ หน้าปากน้ำละอุ่น พันธุ์ไม้สำคัญประกอบด้วยไม้โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรง ตะบูนดำ ตะบูนขาว พังกาหัวสุม แสม ลำแพน ถั่ว

พื้นที่เขาหญ้า มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร เคยเป็นแปลงปลูกป่า แต่ถูกไฟไหม้ทุกปี จึงมีสภาพเป็นภูเขาหญ้าในปัจจุบัน

สัตว์บก มีเสือโคร่ง เสือลายเมฆ หมีควาย หมูป่า กระจง ลิง งูชนิดต่าง ๆ ชะมด

นก มีเหยี่ยว นกกระปูด อีกา นกกินปลาชนิดต่าง ๆ นกขุนทอง นกหัวขวาน นกเขา นกกางเขน นกเงือก และไก่ป่า เป็นต้น

สัตว์น้ำ มีปลาไหลทะเล ปลาสกุลตะเพียน ปลาสกุลกระบอก ปลาทู หอยแมลงภู่ และกุ้ง เป็นต้น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มี กบ คางคก อึ่งอ่าง เขียด และปาด เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยว

หมู่เกาะในแม่น้ำกระบุรี ประกอบด้วย เกาะเสียด เกาะขวาง เกาะยาว เกาะโขน เกาะปลิง และเกาะนกเปล้า

น้ำตกปุญญบาล เป็นน้ำตกที่ไหลแรงตลอดปี ต้นน้ำเกิดจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น ป่าราชกูด อยู่ติดกับถนนเพชรเกษม จึงเข้าถึงได้ง่าย และมีผู้แวะชมมาก

ถ้ำพระขยางค์ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยวิจิตรสวยงามมาก อยู่ติดกับพื้นที่ป่าชายเลน ความลึกของถ้ำประมาณ 1 กิโลเมตร ปลายถ้ำสามารถทะลุขึ้นยอดเขา ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของเม่น้ำกระบุรีได้ ภายในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

แหลมเส็คกรวด เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ตอนปลายเป็นแหลมยื่นออกไปในแม่น้ำกระบุรี มีพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร

จุดชมวิว อยู่บริเวณเขาหินช้าง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรี เกาะในลำน้ำ และป่าชายเลน ตลอดจนทิวทัศน์ฝั่งประเทศพม่าได้อย่างชัดเจนเป็นบริเวณกว้าง

 

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
อุทยานแห่งชาติกระบุรี
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม