ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีพื้นที่ประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 66 ของประเทศไทย

พื้นที่อุทยาน ฯ มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนบรรดาภูเขาดังกล่าวได้แก่ เขาหลัก เขาลำรู่ เขาแสงทอง เขาไม้แก้ว และเขาปลายบางโต๊ะ มียอดเขาที่สูงสุดประมาณ 1,080 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดพังงา และแม่น้ำตะกั่วป่า ประกอบด้วยคลอง และลำห้วยเล็ก ๆ มากมาย ได้แก่ คลองบางเนียน คลองบางลาโอน คลองเก้า คลองลำรูด้วน คลองลำรูใหญ่ คลองทุ่งตาโงก และคลองกะปง เป็นต้น

สังคมพืชเป็นป่าดงดิบ มีป่าชายหาดอยู่บ้างบริเวณชายทะเลเขาหลัก พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ จิกเล สนทะเล และลำเจียก พันธุ์ไม้ที่พบในป่าดงดิบได้แก่ ไม้ยาง พยอม หลุมพอ กระบาก ส้าน ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน มะไฟ ตาเสือ และสะตอป่า

สัตว์ป่าที่มีอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ได้แก่ สมเสร็จ เสือ เลียงผา ลิง ค่าง ชะนี กวาง เก้ง หมูป่า หมีควาย กระรอก กระแต เห่าช้าง เหี้ย ตะกวด และนกนานาชนิด เช่น นกหว้า นกเงือก นกหัวขวาน นกแซงแซว นกเอี้ยงสาริกา นกขุนทอง นกโพระดก นกพญาไฟ นกปรอด และไก่ป่า

แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกลำรู่ อยู่ที่อำเภอกะปง เป็นน้ำตกที่มีความสูงขนาดกลาง รวม 5 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี

น้ำตกโตนช่องฟ้า มีต้นกำเนิดจากคลองบางเนียน ประกอบด้วยน้ำตก จำนวน 5 ชั้นใหญ่ ๆ
จัดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง

น้ำตกลำพร้าวและน้ำตกหินลาด มีต้นกำเนิดจากคลองปลายบางโต๊ะ น้ำตกลำพร้าวมี 3 ชั้น ส่วนน้ำตกหินลาด มี 2 ชั้น

ชายทะเลเขาหลัก เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยาน ฯ เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นวนอุทยานชายทะเลเขาหลัก ลักษณะเป็นชายทะเลและชายหาด มีทิวทัศน์สวยงาม มีปะการังน้ำตื้นที่ฟื้นตัวจากการทำเหมืองแร่ในทะเล

จุดชมธรรมชาติของอุทยาน ฯ สามารถชมทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่บนหน้าผาสูง บริเวณนี้ไม่เหมาะในการเล่นน้ำทะเล

คลองลำรู่ใหญ่ เป็นลำห้วยขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยลำห้วยขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก แต่ละลำห้วยมีน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงาม คลองนี้เป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอท้ายเหมือง

 

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
อุทยานแห่งชาติกระบุรี
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม