สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์

ระบบการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
การบ่มเพาะวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย

การบ่มเพาะวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย

      ประเทศไทยนั้นเอาจริงเอาจังกับรัฐธรรมนูญมาก ค่าใช้จ่ายในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550 ตกประมาณสองพันล้านบาท แต่ต้องมองด้วยว่า เมื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแล้ว ต้องแก้เรื่องคนให้ได้ รัฐธรรมนูญดีอย่างไร แก้คนไม่ได้ ปัญหาก็ยังอยู่ การเตรียมประชาชนไปสู่สังคมระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ยากกว่าการร่างรัฐธรรมนูญ ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้งอกมาจากรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติ ประชาธิปไตยต้องมาจากความรู้ ความเข้าใจ มาจากการสร้างนิสัย และวัฒนธรรมประเพณีทางการเมืองที่ดีงาม การบ่มเพาะวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยมีวิธีการในการดำเนินการอยู่ 4 วิธีหลักๆ คือ การศึกษาอบรม การมีศรัทธาต่อระบบประชาธิปไตย การมีบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย และการมีพลังภายนอกสภา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม