สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์

ระบบการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
การบ่มเพาะวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย

การบ่มเพาะวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย

      ประเทศไทยนั้นเอาจริงเอาจังกับรัฐธรรมนูญมาก ค่าใช้จ่ายในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550 ตกประมาณสองพันล้านบาท แต่ต้องมองด้วยว่า เมื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแล้ว ต้องแก้เรื่องคนให้ได้ รัฐธรรมนูญดีอย่างไร แก้คนไม่ได้ ปัญหาก็ยังอยู่ การเตรียมประชาชนไปสู่สังคมระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ยากกว่าการร่างรัฐธรรมนูญ ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้งอกมาจากรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติ ประชาธิปไตยต้องมาจากความรู้ ความเข้าใจ มาจากการสร้างนิสัย และวัฒนธรรมประเพณีทางการเมืองที่ดีงาม การบ่มเพาะวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยมีวิธีการในการดำเนินการอยู่ 4 วิธีหลักๆ คือ การศึกษาอบรม การมีศรัทธาต่อระบบประชาธิปไตย การมีบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย และการมีพลังภายนอกสภา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย