สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

 

ความหมายการเมืองการปกครอง

อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology)

อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอันดับหนึ่งในการพัฒนาทางการเมืองของประเทศ เพราะว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเสมือนจุดหมายปลายทางแห่งการเมืองการปกครองของประเทศนั้น ๆ อุดมการณ์ทางการเมืองจะเป็นแรงดลใจและเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการทางการเมือง ประชาชนในประเทศถ้าเข้าใจในอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วย่อมจะยึดถืออุดมการณ์นั้นเป็นหลักในการกำหนดพฤติกรรมทางการเมืองและการปฏิบัติต่าง ๆ อันมีลักษณะทางการเมืองให้เกิดขึ้นสอดคล้องกับลัทธิทางการเมืองได้

อุดมการณ์ทางการเมืองมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปรัชญาทางการเมือง (Political Philosophy) ทฤษฎีการเมือง (Palitical Theory) และลัทธิทางการเมือง (Political Doctrine) ถ้าไม่ศึกษาให้ดีแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของความคิดทางการเมือง (Political Thought) เหมือนกัน ต่างกันแต่เพียงแยกประเภทแห่งความคิดทางการเมืองให้ชัดเจนเท่านั้น อันที่จริงแนวความคิดทางการเมืองมีอยู่ในกรอบใหญ่อันเดียวกันมีความสัมพันธ์กับแทบจะแยกไม่ออก ฉะนั้นในตำราของนักปราชญ์หลายท่านมักจะกล่าวไว้รวม ๆ กัน

อุดมการณ์ทางศาสนา อุดมการณ์ทางศีลธรรม เป็นอุดมการณ์มีมาแล้วในอดีตและยังมีอยู่ในปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เจริญก้าวหน้าจนทำให้เกิดสังคมอุตสาหกรรม สิ่งดังกล่าวนี้มิได้นำความเจริญมาสู่สังคมเพียงอย่างเดียวแต่กลับนำเอาปัญหานานัปการเข้ามาด้วย และด้วยอิทธิพลอันนั้นจึงทำให้เกิดอุดมการณ์ใหม่เพิ่มมาอีกจากสองอุดมการณ์ที่มีอยู่เดิม

อุดมการณ์ใหม่คืออุดมการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ความจำเป็นในความอยู่รอด และเพื่อจะดำรงชีวิตอย่างมีหลักประกันในสังคมแบบใหม่ ทำให้มนุษย์พัฒนาอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบันขึ้น เช่น อุดมการณ์ที่ได้มาจากลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมปฏิวัติ เสรีนิยม สังคมนิยม ประชาธิปไตย เป็นต้น อุดมการณ์เหล่านี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันอุดมการณ์นี้ก็มีผลบังคับควบคุมกลไกทางการเมืองการปกครอง

ความหมายและความสำคัญของการเมือง
ประวัติความเป็นมาของวิชารัฐศาสตร์
สาระสำคัญของวิชารัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น
จริยธรรมทางการเมือง (Political Ethics)
วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)
อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology)
ความหมายของอุดมการณ์ทางการเมือง
ประเด็นสำคัญของอุดมการณ์ทางการเมือง
วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย