สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

 

รัฐ (State)

องค์ประกอบของรัฐ

4. อำนาจอธิปไตย (Sovereignty)

อำนาจอธิปไตย เป็นอำนาจสูงสุดที่รัฐใช้ปกครองบังคับบัญชาปวงชนภายในรัฐอย่างอิสระ มิให้ตกอยู่ภายใต้การบงการของรัฐอื่น จึงจะเรียกว่ามีความเป็นรัฐอย่างสมบูรณ์หรือรัฐอธิปัตย์ ความเป็นรัฐอธิปัตย์นี้ทำให้มีความแตกต่างกันจากรัฐอารักขา ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐอารักขาจะมีดินแดน มีประชากร มีรัฐบาล ก็หาได้ถือว่าเป็นรัฐที่สมบูรณ์ไม่ เพราะไม่มีอิสระในการดำเนินกิจกรรมเพื่อปวงชนได้โดยอิสระ ดังนั้นอำนาจอธิปไตยจึงมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ คือ “เป็นอำนาจเด็จขาด (Absoluteness) เป็นอำนาจทั่วไป (Comprehensiveness) เป็นอำนาจถาวร (Permanence) และเป็นอำนาจที่แบ่งแยกไม่ได้ (Indivisibility) แต่ถ้าจะแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็นประเภทนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. อำนาจอธิปไตณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ผ่านองค์การหรือเครื่องมือสาธารณะ และต้องอยู่ภายในกรอบการปฏิบัติตามควรและย่อมถูกจำกัด
ฉะนั้นรัฐทุกรัฐจะต้องมีอำนาจอธิปไตยไว้ให้เพื่อบริหารประเทศทั้งกิจกรรมภายในประเทศและกิจกรรมระหว่างประเทศ จึงถือว่ารัฐมีความเป็นอิสระ แต่ถ้าจะกล่าวถึงความเป็นเจ้าของแห่งอำนาจอธิปไตยนั้น อาจมีแนวคิดแตกต่างกัน คือ ในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะถือว่าอำนาจอธิปไตย คือ อำนาจของประชาชนภายในรัฐทุกคน ส่วนประเทศที่ปกครองโดยระบบเผด็จการอาจจะมีแนวความคิดว่าอำนาจอธิปไตย คือ อำนาจของบุคคลระดับสูง คือผู้บริหารประเทศเท่านั้น

จากองค์ประกอบของรัฐทั้ง 4 ประการที่กล่าวมานั้นแต่ละอย่างล้วนแต่มีความสำคัญที่รัฐจะขาดเสียมิได้ เพราะถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปความสมบูรณ์ของรัฐย่อมจะไม่เกิดขึ้น ยิ่งองค์ประกอบอย่างที่ 4 คือ อำนาจอธิปไตยนั้นยิ่งมีความสำคัญมาก เพราะองค์ประกอบอันนี้จะเป็นตัวชี้หรือบ่งบอกความเป็นอิสระของรัฐ นั้นหมายความว่า ถ้าประเทศใดขาดอำนาจอธิปไตย ซึ่งเราถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเสียแล้ว การบริหารประเทศหรือการปกครองประเทศไม่เป็นไปอย่างอิสระเหมือนกับประเทศอินเดียเมื่อครั้งตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ แม้ประเทศอินเดียจะมีประชากร มีดินแดน มีรัฐบาล ส่วนอำนาจอธิปไตยเป็นของประเทศอังกฤษ ดังนั้นการบริหารประเทศจึงขึ้นอยู่กับประเทศอังกฤษแม้แต่การจัดตั้งรัฐบาลก็จัดตั้งโดยประเทศอังกฤษ นี้คือความสำคัญยิ่งของอำนาจอธิปไตย

  1. ประชากร (Population)
  2. ดินแดน (Territory)
  3. รัฐบาล (Government)
  4. อำนาจอธิปไตย (Sovereignty)

องค์ประกอบของรัฐ
การกำเนิดรัฐ (Origin of State)
การรับรองรัฐ (Recognition)
รูปของรัฐ (Forms of The State)
รูปของรัฐบาล (Forms of Government)
หน้าที่ของรัฐ (Functions of The State)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม