สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

 

รัฐ (State)

การกำเนิดรัฐ (Origin of State)

4. ทฤษฎีพลกำลัง (The Force Theory)

ทฤษฎีนี้เชื่อว่า รัฐเกิดขึ้นจากการยึดครองและการใช้อำนาจบังคับ คือ เมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วเชื่อกันว่า มนุษย์เป็นพวกเร่รอนพเนจรมีความดุร้าย ก้าวร้าว ในสมัยนั้นจึงมีการรุกรานกันระหว่างพวก เพื่อแย่งผลประโยชน์ต่าง ๆ และอำนาจการปกครอง พวกที่ได้ชัยชนะก็จะเข้าครองดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และรวบรวมเอาพวกที่แพ้มาอยู่ในการปกครองของพวกตน ออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มาเพื่อให้คนที่แพ้ปฏิบัติไปตามความต้องการของตนและตั้งตนเป็นนาย เป็นผู้มีอภิสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ ที่เรียกว่า อภิสิทธิ์ชน การรวมตัวโดยการใช้อำนาจบังคับดังกล่าวนี้ในระยะแรก ๆ อาจมีขอบเขตแคบ ๆ ผู้คนจำนวนไม่มากนัก คืออาจเป็นเพียงเผ่าชนเท่านั้น ผู้ชนะจะกลายเป็นหัวหน้าเผ่า แต่เมื่อรวบรวมเอาหลายต่อหลายเผ่ามารวมกลุ่มกันขึ้น ความเติบโตของอาณาเขตและจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นองค์กรทางการเมืองที่เรียกว่า “รัฐ“ หรือ “ ประเทศ“ มีการปกครองควบคุมอย่างเป็นระบบตามลัทธิการเมืองนั้น ๆ ขึ้น การเกิดของรัฐโดยวิธีทฤษฎีนี้บางนักปราชญ์เรียกว่า ทฤษฎีแสนยานุภาพ เพราะเป็นการใช้กำลังเข้ายึดครองกลุ่มชนที่อ่อนแอกว่า ดังที่รองศาสตราจารย์อานนท์ อาภาภิรม กล่าวว่า มีนักรัฐศาสตร์จำนวนไม่น้อยเห็นว่าการใช้แสนยานุภาพของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ลัทธิชาตินิยมได้มีอิทธิพลแผ่ขยายไปทั่วภาคพื้นยุโรป เจ้าลัทธิในเยอรมนีถือว่าแสนยานุภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรัฐ และถือมติว่ากำลังได้สร้างความชอบธรรม (Might Made-right) และอำนาจคือ ความยุติธรรม เพราะฉะนั้นเผ่าชนที่มีแสนยานุภาพที่เข้มแข็งคือเผ่าชนที่ดีที่สุด สามารถเข้าครอบครองควบคุมเผ่าอื่น ๆ จนทำให้เกิดรัฐขึ้นมาได้

  1. ทฤษฎีเทวสิทธิ์ (The Theory of the Divine Origin of State)
  2. ทฤษฎีสัญญาประชาคม (The Social Contract Theory)
  3. ทฤษฎีธรรมชาติ (The National Theory)
  4. ทฤษฎีพลกำลัง (The Force Theory)
  5. ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory)

องค์ประกอบของรัฐ
การกำเนิดรัฐ (Origin of State)
การรับรองรัฐ (Recognition)
รูปของรัฐ (Forms of The State)
รูปของรัฐบาล (Forms of Government)
หน้าที่ของรัฐ (Functions of The State)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย