สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

 

รัฐ (State)

รูปของรัฐ (Forms of The State)

การจัดรูปของรัฐต่าง ๆ ในสังคมโลกปัจจุบันย่อมมีความแตกต่างกันออกไปหลายแบบคือ ถ้าจัดรูปของรัฐตามการแบ่งสันอำนาจ (Distribution of Power) รูปของรัฐบาลก็จะได้เป็น 2 แบบ คือ รัฐบาลเดี่ยวกับรัฐบาลรวม แต่ถ้าจัดตามระบบแยกอำนาจ (Separation of Power) รูปของรัฐบาลมี 3 แบบ คือ รัฐบาลรัฐสภา รัฐบาลแบบประธานาธิบดีและรัฐบาลแบบกึ่งสภาและกึ่งประธานาธิบดี จะเห็นได้ว่าการจัดรูปของรัฐนั้นจัดตามลักษณะของการใช้อำนาจอธิปไตยเป็นหลักสำคัญ นอกจากนั้นก็อาศัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น จำนวนประชากร อาณาเขตของรัฐ สภาพภูมิศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น และรูปของรัฐบาลไม่ว่าจะจัดในรูปลักษณะใดก็ตามต่างก็ใช้อำนาจอธิปไตยบริหารประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นรัฐบาลของทุกรัฐจะต้องรับภาระหน้าที่ที่จะปฏิบัติจัดทำทั้งหน้าที่ภายในรัฐและหน้าที่ระหว่างรัฐตามกฎหมายของแต่ละรัฐกำหนดไว้

รูปของรัฐที่จัดขึ้นมาและมีอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันนี้ที่มีรูปแบบต่าง ๆ กันนั้นได้จัดขึ้นตามลักษณะการใช้อำนาจอธิปไตย และจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอื่น ๆ นักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ได้กล่าวถึงการจัดรูปของรัฐในแบบการแบ่งสันอำนาจ (Distribution of power) ไว้ 2 แบบ คือ

  1. รัฐเดี่ยว (Unitary Government)
  2. รัฐรวม (Federal Government)

องค์ประกอบของรัฐ
การกำเนิดรัฐ (Origin of State)
การรับรองรัฐ (Recognition)
รูปของรัฐ (Forms of The State)
รูปของรัฐบาล (Forms of Government)
หน้าที่ของรัฐ (Functions of The State)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย