สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

 

รัฐ (State)

รูปของรัฐ (Forms of The State)

1. รัฐเดี่ยว

คือรูปของรัฐที่มีรัฐบาลกลางเป็นองค์กรเดียวที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ กล่าวคือ รัฐบาลกลางเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทั้งในบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ และจะควบคุมการบริหารงานในกระทรวง ทบวง กรมทั้งหมด ส่วนการปกครองในส่วนอื่น ๆ ของประเทศจะถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประเทศรัฐบาลกลางอาจจะแบ่งการปกครองออกไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศโดยการส่งตัวแทนออกจากส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ นั้นเท่าที่จำเป็น และอำนาจการสั่งการส่วนใหญ่ยังต้องอยู่ส่วนกลาง ข้าราชการที่ไปปฏิบัติหน้าที่ยังส่วนภูมิภาคนั้นจะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเท่าที่ได้รับมอบหมาย และอีกลักษณะหนึ่งรัฐบาลกลางอาจจะใช้วิธีการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศโดยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการปกครองในท้องถิ่นของตนตามสมควร เช่น การที่ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเข้ามาบริหารในองค์การการปกครองในท้องถิ่นของตนหรือมีโอกาสเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาในท้องถิ่นและเสนอความต้องการของตนต่อองค์การปกครองท้องถิ่น
แต่ถึงแม้ว่ารัฐบาลกลางจะใช้วิธีการกระจายอำนาจการปกครองออกไปเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อำนาจหลักก็อยู่กับรัฐบาลกลางเหมือนเดิมคือ รัฐบาลกลางยังควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การต่าง ๆ ในท้องถิ่น เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าอำนาจการปกครองรัฐอยู่กับรัฐบาลกลางเป็นสำคัญ รัฐบาลกลางจะแบ่งจะกระจายไปส่วนไหนอย่างไร เท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียว การจัดรูปแบบรัฐเป็นแบบรัฐเดี่ยวนี้มีอยู่หลายประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศญี่ปุ่นและประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น ในกรณีประเทศไทยของเราแม้จะมีการจัดรูปแบบรัฐเป็นแบบรัฐเดี่ยวก็ตาม แต่ก็ได้จัดการปกครองไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศทั้งสองรูปแบบคือ ทั้งแบบแบ่งอำนาจการปกครองไปยังส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน และได้จัดการปกครองเป็นแบบกระจายอำนาจอีกด้วย คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล กรุเทพมหานคร แล ะเมืองพัทยา ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า แม้การจัดรูปของรัฐแบบรัฐเดี่ยวที่ถือว่าอำนาจการปกครองสูงสุดอยู่ที่รัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียวหรือรัฐบาลคือจุดศูนย์รวมอำนาจการปกครอง แต่ในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลกลางก็มิได้รวมอำนาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมดดังการปกครองของประเทศไทย
การจัดรูปแบบรัฐเป็นแบบรัฐเดียวย่อมมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง คือ

1.ประเทศมีอาณาเขตเล็ก อาณาเขตของประเทศมีไม่กว้างใหญ่ไพศาลรวมทั้งมีสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ทรัพยากร สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนไม่แตกต่างกันมากนัก รัฐบาลสามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบเดียวกันได้ และรัฐบาลมีความสามารถดูแลกิจการบริหารประเทศได้อย่างทั่วถึง ฉะนั้นรัฐบาลกลางจึงไม่มีความจำเป็นจะแบ่งการปกครองออกเป็นหลายรัฐหรือหลายหน่วยย่อย ๆ ขึ้นดำเนินการเป็นเอกเทศ เพราะนอกจากเป็นการทำให้งานซ้ำซ้อนแล้วยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและใช้บุคลากรมากเกินความจำเป็น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารประเทศ

2. ประเทศมีลักษณะของท้องถิ่นไม่แตกต่างกันนัก คือประชากรมีเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาคล้ายคลึงกัน แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาทางเชื้อชาติ ปัญหาทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีหรือปัญหาในเรื่องของวัฒนธรรมย่อมจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รัฐบาลกลางสามารถที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาในทำนองเดียวกันได้ทั่วทั้งประเทศ ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่รัฐจะแบ่งการปกครองออกเป็นหลายรัฐ

3.ประเทศมีประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องใกล้ชิดกันหรือเป็นอย่างเดียวกัน หมายถึงประวัติความเป็นมาของประชาชนในชาติมีความเป็นมาเหมือนกัน อาจจะมีลักษณะเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เดียวกัน มีภาษาเดียวกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจจะเคยร่วมกลุ่มปกครองเป็นกลุ่มเดียวกันมาก่อนอย่างคนไทยเคยร่วมกันปกครองมาก่อนในตอนใต้ของจีนและได้อพยพโยกย้ายมาอยู่ดินแดนสยามแห่งนี้ ก็ยังร่วมกันปกครองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เหมือนเดิม แม้ในบางขณะในสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาจะแยกกันปกครองกันก็มิได้ถือว่า คนไทยแยกกันปกครองอย่างเด็ดขาดและถือว่าเป็นการแยกการปกครองบางขณะเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น จึงไม่จำเป็นจะแบ่งแยกการปกครองออกเป็นหลายรัฐ

  1. รัฐเดี่ยว (Unitary Government)
  2. รัฐรวม (Federal Government)

องค์ประกอบของรัฐ
การกำเนิดรัฐ (Origin of State)
การรับรองรัฐ (Recognition)
รูปของรัฐ (Forms of The State)
รูปของรัฐบาล (Forms of Government)
หน้าที่ของรัฐ (Functions of The State)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม