สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

 

รัฐ (State)

หน้าที่ของรัฐ (Functions of The State)

2. หน้าที่ของรัฐระหว่างประเทศ

รัฐบาลนอกจากจะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในประเทศแล้ว รัฐบาลยังต้องมีภาระที่จะดำเนินการระหว่างประเทศอีก เพราะในปัจจุบันนี้ความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศนั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต ฉะนั้นรัฐบาลจะต้องกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อรัฐอื่นไว้ทุกประเทศ ดังที่ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า แล้วการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศของรัฐบาลทุกประเทศและนโยบายนั้นได้คำนึงถึงเรื่องที่สำคัญเหล่านี้ตามลำดับ คือ

1. การรักษาเอกราช
2. การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
3. การรักษาเกียรติภูมิของชาติ

1. การรักษาเอกราช เอกราชของชาตินั้นทุกรัฐถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรก ฉะนั้นแต่ละประเทศจะหวงแหนที่สุด เพราะถ้าประเทศเสียเอกราชก็ประหนึ่งว่าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยของทุกประเทศถ้ามีความจำเป็นจะยอมเสียผลประโยชน์และเกียรติภูมินานาประการ เพื่อรักษาเอกราชไว้ ในสมัยก่อนนั้นการรักษาเอกราชของชาติเป็นเรื่องของกำลังทหารที่เข้มแข็ง มีอาวุธที่ทันสมัยและมีผู้นำที่เป็นนักรบ แต่ในปัจจุบันนี้โลกได้แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย ต่างฝ่ายต่างก็แก่งแย่งกันที่จะมีอิทธิพลในโลก การดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ชาญฉลาด จึงมีความสำคัญกว่ากำลังรบและประสิทธิภาพของอาวุธเสียอีก ดังนั้นปัจจุบันนี้อาวุธที่สำคัญในการยุทธสมัยใหม่ก็คือ “ลัทธิทางการเมือง “ และการดำเนินการทางการเมือง ฉะนั้นการรักษาเอกราชของประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันจึงต้องปรับทิศทางให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสงครามรูปใหม่นี้จึงจะได้ผล

2. การรักษาผลประโยชน์ของชาติ การดำเนินนโยบายระหว่างประเทศของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นการดำเนินนโยบายการเมือง นโยบายด้านเศรษฐกิจและนโยบายด้านสังคมวัฒนธรรมล้วนแต่เป็นการมุ่งที่จะแสวงหาหรือการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติตนเป็นที่ตั้งทั้งนั้น ผลประโยชน์ที่ว่านี้มิได้หมายเฉพาะผลประโยชน์ที่มองเห็นเป็นรูปธรรม เช่น ดินแดนหรือตลาดการค้า รายได้จากการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ผลประโยชน์รวมถึงสิ่งที่รัฐบาลคิดหรือเชื่อว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติที่จำเป็นต้องป้องกันรักษาทุกชนิด ซึ่งในบางครั้งรัฐบาลอาจจะยอมเสียเกียรติภูมิและชื่อเสียงของประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติตนเองไว้

3. การรักษาเกียรติภูมิของชาติ เกียรติภูมิของชาติจะเกิดการยอมรับนับถือของชาติอื่นในสังคมโลก เช่นเดียวกับเกียรติและศักดิ์ศรีของคนจะมีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับนับถือหรือการให้เกียรติจากคนอื่น ๆ ในสังคมนั้น ประเทศใดจะมีเกียรติภูมิ (Prestige) สูงหรือต่ำย่อมขึ้นอยู่กับการดำเนินนโยบายทางการเมืองระหว่างประเทศเป็นสำคัญ นอกจากนั้นการดำเนินตามกฎเกณฑ์ กติกา สัญญา พันธกรณี หรือกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างเกียรติภูมิของประเทศได้มาก อย่างไรก็ตามการดำเนินนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศในยุคปัจจุบันนี้มักจะถูกชักจูงไปในแนวเดียวกันกับกลุ่มประเทศที่ตนสังกัดอยู่ นโยบายจึงขาดความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เกียรติภูมิของประเทศต่าง ๆ จึงผูกพันอยู่กับทัศนะหรือการยอมรับของสมาชิกในกลุ่มประเทศเดียวกันกับตนเป็นสำคัญ แม้ว่าประเทศที่อยู่กลุ่มตรงข้ามจะ ไม่ยอมรับหรือประณามก็ไม่ถือว่าสำคัญ ฉะนั้นการกำหนดนโยบายในการรักษาเกียรติภูมิของประเทศมักจะพิจารณายึดถือเอาประเทศในกลุ่มของตนเป็นหลักที่จะปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาติเอาไว้

สภาพที่เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของคนในชาติจะเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาและสนองความต้องการของประชาชน ในระหว่างประเทศปัญหาด้านการเมือง เช่น ความขัดแย้งทางลัทธิการเมือง การแทรกซึมของลัทธิการเมือง เพื่อเปลี่ยนลัทธิการเมืองก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขอยู่ในปัจจุบัน หรือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยน การค้าการขายผลประโยชน์รายได้ของประเทศที่ทำกับต่างประเทศย่อมมีและเกิดขึ้นในหลายกรณี รัฐบาลจะต้องดำเนินการแก้ไขและป้องกันในปัญหาเหล่านั้น ภาระหน้าที่ทั้งหมดนั้นที่รัฐบาลทำไปนั้นก็เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในประเทศของตนและเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสำคัญ

  1. หน้าที่ของรัฐภายในประเทศ
  2. หน้าที่ของรัฐระหว่างประเทศ

องค์ประกอบของรัฐ
การกำเนิดรัฐ (Origin of State)
การรับรองรัฐ (Recognition)
รูปของรัฐ (Forms of The State)
รูปของรัฐบาล (Forms of Government)
หน้าที่ของรัฐ (Functions of The State)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม