สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

พระราชกำหนด

เป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริหาร ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ออกกฎหมาย และประกาศใช้ได้ในยามฉุกเฉิน เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่อาจรอให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายตามวิธีปกติธรรมดาได้ พระราชกำหนดมีศักดิ์เทียบเท่าพระราชบัญญัติ ผู้ตราหรือผู้ลงนามคือพระมหากษัตริย์ แต่พระราชกำหนดนี้จะเป็นเพียงกฎหมายชั่วคราว เมื่อตราขั้นประกาศใช้แล้ว จะต้องนำเข้าเสนอต่อรัฐสภา ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อขออนุมัติต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภาอนุมัติ พระราชกำหนดก็จะกลายเป็นพระราชบัญญัติ แต่ถ้ารัฐสภาไม่อนุมัติ พระราชกำหนดนั้นก็ตกไป สิ้นผลใช้บังคับ

ความสำคัญระหว่างรัฐกับสังคม
กลไกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย
ความหมายของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมาย
กฎหมายตามแบบพิธี
การจัดลำดับความสำคัญของกฎหมาย
พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย
พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล
ที่มาของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย
กฎหมายภายในประเทศ (National Law)
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
วัฒนธรรมหรือประเพณี
ผลของการมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย