สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล

เป็นกฎหมายที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ออกโดยมีพระราชบัญญัติให้อำนาจไว้ องค์กรปกครองตนเองเหล่านี้ จะออกกฎหมายเพื่อบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การนั้นที่กฎหมายกำหนดไว้ การออกกฎหายระดับนี้ใช้เฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ และจะขัดกับกฎหมายในระดับต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้ เพราะกฎหมายที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร

อนึ่งยังมีข้อบังคับอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถือกันว่าเป็นกฎหมาย คือ คำสั่งที่ออกโดยหัวหน้าคณะ ที่ยึดครองอำนาจของประเทศไว้ เช่น ประกาศของคณะปฏิวัติที่ลงนามโดยหัวหน้าคณะปฏิวัติ ในเรื่องนี้ศาลฎีกา เคยวินิจฉัยไว้ เช่น มี ฏ1662/2505 รับรองว่าประกาศของคณะปฏิวัติเป็นกฎหมาย ส่วนจะเป็นกฎหมายมีศักดิ์เท่ากับกฎหมายใด ก็ต้องพิจารณาเนื้อความของประกาศนั้น ถ้าเป็นประกาศของคณะปฏิวัติยกเลิกรัฐธรรมนูญ ย่อมมีศักดิ์เท่ากับรัฐธรรมนูญ ถ้าเป็นประกาศของคณะปฏิวัติยกเลิกพระราชบัญญัติ ย่อมมีศักดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติ ถ้าเป็นประกาศของคณะปฏิวัติแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชกฤษฎีกา ก็ย่อมมีศักดิ์เท่ากับพระราชกฤษฎีกา

กล่าวโดยสรุปในฐานะที่เป็นประชาชนของรัฐ ย่อมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา ฝ่ายบริหาร หรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพราะกฎหมายเหล่านี้คือ กฎเกณฑ์ หรือกติกา ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ถ้าประชาชนเคารพ เชื่อฟังกฎหมายบัญญัติไว้ได้ หรือกฎหมายขาดความศักดิ์ ย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการปกครองประเทศ

ความสำคัญระหว่างรัฐกับสังคม
กลไกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย
ความหมายของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมาย
กฎหมายตามแบบพิธี
การจัดลำดับความสำคัญของกฎหมาย
พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย
พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล
ที่มาของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย
กฎหมายภายในประเทศ (National Law)
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
วัฒนธรรมหรือประเพณี
ผลของการมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย