สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

ที่มาของกฎหมาย

ในที่นี้หมายถึงบ่อเกิดของกฎหมาย ซึ่งผู้บัญญัติกฎหมาย นำเอามาบัญญัติเป็นกฎหมาย ซึ่งมาจากหลายทางด้วยกันคือ

1. มาจากขนบประเพณี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มนุษย์กระทำสม่ำเสมอติดต่อกันมาเป็นเวลานาน และยึดถือปฏิบัติกันอย่างแน่นแฟ้นจนกลายเป็นหลักแห่งสังคม หากผู้ใดละเมิด ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะไม่พอใจ ซึ่งในเวลาต่อมา กฎเกณฑ์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นกฎหมาย

2. มาจากหลักศาสนา ซึ่งศาสนาทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดีกระทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว กฎหมายในปัจจุบันที่สำคัญ ล้วนแต่มีรากฐานมาจากศาสนาไม่ใช่น้อย เช่น กฎหมายที่ว่าด้วยชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน นอกจากนั้นหลักที่จะตัดสินว่าสิ่งใดดี สิ่งใดเลว ถูกหรือผิด ล้วนแต่ยึดมาตรฐานมาจากหลักศาสนาทั้งสิ้น

3. รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นกฎหมายหลักของประเทศ แต่รัฐธรรมนูญไม่มีรายละเอียด ที่จะครอบคลุมทุกเรื่อง มีแต่บทบัญญัติอันเป็นหลักแห่งชาติทำหน้าที่เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการแห่งชาติ ทางด้านรายละเอียดจึงเป็นเรื่องของกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติ ซึ่งจะต้องออกตามอำนาจที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นแหล่งสำคัญที่จะช่วยให้กฎหมายอื่นเกิดขึ้นมากมาย และรัฐธรรมนูญก็เปรียบเสมือนกรอบหรือขอบเขตของกฎหมายทั้งหลาย ซึ่งจะต้องมีบทบัญญัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

4. มาจากสภานิติบัญญัติ ซึ่งเป็นแหล่งที่เกิดแห่งกฎหมายต่างๆ ภายในประเทศในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะทุกประเทศย่อมมีสภานิติบัญญัติ ซึ่งทำหน้าที่โดยตรงในการกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นใช้ภายในประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

5. มาจากคำพิพากษาของศาล หมายถึงการยอมรับคำพิพากษาของศาลที่มีมาแต่กาลก่อน เป็นบรรทัดฐานคำพิพากษาในปัจจุบัน โดยจะยึดเอาคำตัดสินของศาลที่เคยตัดสินไว้มาบัญญัติเป็นกฎหมาย กฎหมายที่มาจากคำพิพากษาของศาลนี้ มีใช้มากในประเทศอังกฤษ

6. มาจากข้อคิดเห็นของนักวิชาการที่มีชื่อเสียง นักวิชาการได้แสดงความคิดเห็นของตน รวมทั้งการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับความยุติธรรมว่าสิ่งใดพึงกระทำ หรือไม่พึงกระทำ ความคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีเหตุผล มีหลักวิชาเป็นประโยชน์แก่การนำมาใช้ เพื่อบัญญัติเป็นกฎหมายที่ดี นักคิดที่มีอิทธิพลต่อการบัญญัติกฎหมายได้แก่นักนิติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งแนวคิดของบุคคลดังกล่าว ย่อมมีอิทธิพลต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติที่จะนำไปใช้ประกอบในการออกกฎหมาย

7 หลักความยุติธรรม เป็นหลักอีกประการหนึ่งทางกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้เกิดความยุติธรรมภายในรัฐและสังคม หลักนี้มีที่มาจากข้อปฏิบัติที่ว่า ในอดีตนั้นได้มีการใช้จารีตประเพณี ในการพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆ เมื่อประชาชนไม่พอใจคำพิพากษานั้น ก็อาจร้องเรียนต่อพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์จำต้องจัดตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้น ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดและเสนอแนะทางออกต่างๆที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า ยุติธรรมกว่าคำพิพากษาของศาลที่มีอยู่ ความคิดเห็นของที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์นี้ ในระยะเวลาต่อมา นานเข้า ก็จะกลายเป็นหลักแห่งความยุติธรรม และได้กลายเป็นที่มาแห่งกฎหมายสำคัญประการหนึ่ง คือทำให้เกิดกฎหมายซึ่งคอยยับยั้งควบคุมอำนาจเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ไม่ให้ปฏิบัติการใดๆ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน

ความสำคัญระหว่างรัฐกับสังคม
กลไกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย
ความหมายของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมาย
กฎหมายตามแบบพิธี
การจัดลำดับความสำคัญของกฎหมาย
พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย
พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล
ที่มาของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย
กฎหมายภายในประเทศ (National Law)
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
วัฒนธรรมหรือประเพณี
ผลของการมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย