สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

วัฒนธรรมหรือประเพณี

วัฒนธรรม มีความหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมเอา ความรู้ ความเชื่อ ศิลป ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถและนิสัยอื่นๆ ที่มนุษย์ได้มาในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ถ้ากล่าวอย่างย่อๆ วัฒนธรรมจะหมายถึง กฎเกณฑ์วิถีในการดำเนินชีวิต และถ้าวิถีการดำเนินชีวิตดังกล่าวนี้ มนุษย์ประพฤติปฏิบัติสืบต่อๆ กันมาเป็นเวลานานเข้าก็จะกลายเป็นประเพณี วัฒนธรรมหรือประเพณีของแต่ละสังคม ย่อมมีความแตกต่างกัน วัฒนธรรมหรือประเพณีจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัน กำหนดบทบาทความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ ทำหน้าที่ควบคุมสังคม ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม

วัฒนธรรมหรือประเพณี เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมเพราะในทุกสังคมจะต้องมีวัฒนธรรมประเพณี ถ้าสังคมใดมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีคุณค่า มีวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นระเบียบ มัธยัสถ์ อดทน ซื่อสัตย์ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าของรัฐนั้นๆด้วย

ความสำคัญระหว่างรัฐกับสังคม
กลไกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย
ความหมายของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมาย
กฎหมายตามแบบพิธี
การจัดลำดับความสำคัญของกฎหมาย
พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย
พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล
ที่มาของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย
กฎหมายภายในประเทศ (National Law)
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
วัฒนธรรมหรือประเพณี
ผลของการมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย