สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

ผลของการมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

เมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับสังคม เราจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีอำนาจในการปกครองรัฐ กับบุคคลในสังคมที่ไม่มีอำนาจทางการเมือง ผู้มีอำนาจในการปกครองรัฐจะเป็นผู้กำหนด และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มคนในสังคม ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมเป็นไปด้วยดี เช่น ผู้มีอำนาจในการปกครองออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของสังคม ไม่ใช้อำนาจในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมมากจนเกินไป ในขณะเดียวกันผู้คนในสังคมต่างก็ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายของรัฐ ไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ดังนี้ รัฐนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นรัฐที่ดี ดังที่อริสโตเติล ได้ให้ความหมายของรัฐที่ดีไว้ว่า คือรัฐที่จะทำให้เอกชนมีชีวิตที่ดี(Good Life) และเป็นรัฐที่สามารถนำอารยธรรม (Civilization) มาสู่ปวงชนได้

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักรัฐศาสตร์ให้ความสนใจศึกษา เพราะรัฐกับสังคมมีความผูกพันกันและอยู่คู่กันมาตลอด นักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงบางท่านได้แสดงความเห็นว่า การจะกล่าวถึงรัฐโดยไม่สนใจสังคม หรือให้ความสนใจเฉพาะสังคม โดยละเลยรัฐนั้น เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงรัฐก็ต้องมีสังคมเข้าไปเกี่ยวข้อง เมื่อกล่าวถึงสังคมก็ต้องมีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง สังคมเป็นตัวก่อให้เกิดรัฐขึ้นมา รัฐจะมั่นคงเจริญก้าวหน้าก็ขึ้นอยู่กับสังคมในรัฐนั้นๆ ในขณะเดียวกันรัฐก็เป็นตัวกำหนดบทบาทและชี้นำความเป็นไปของสังคม สังคมจะสงบสุข เป็นระเบียบ มีวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ดีงาม มีคุณค่าก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจของรัฐ การปกครองของรัฐ และการใช้อำนาจของรัฐ ในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม

การศึกษาเรื่องรัฐกับสังคม อาจศึกษาในแง่มุมต่างๆ และหลายแนวทาง แต่ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมในบทนี้ ได้มุ่งเน้นถึงกลไกต่างๆที่เป็น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆกับสังคม เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีโดยศึกษาและวิเคราะห์ถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ ซึ่งถ้ากลไกต่างๆ ดังกล่าวที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม เป็นสิ่งที่ยอมรับซึ่งกันและกัน และเอื้ออำนวยคุณประโยชน์แก่กันและกัน เช่น รัฐออกกฎหมายที่เป็นธรรม ไม่ขัดต่อความรู้สึกของประชาชนไม่ขัดต่อวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมา ในขณะเดียวกันผู้คนในสังคม ก็ยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่รัฐกำหนดขั้น อย่างเต็มใจ พร้อมเพรียง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นก่อให้เกิดสันติสุข และความเจริญ พัฒนาก้าวหน้าทั้งรัฐและสังคม

ความสำคัญระหว่างรัฐกับสังคม
กลไกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย
ความหมายของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมาย
กฎหมายตามแบบพิธี
การจัดลำดับความสำคัญของกฎหมาย
พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย
พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล
ที่มาของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย
กฎหมายภายในประเทศ (National Law)
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
วัฒนธรรมหรือประเพณี
ผลของการมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย